Συνεδριάζει το Δ.Σ του Δήμου Ορεστιάδας

205

Προσκαλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο  67 του N. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, στις 17.12.2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

  Ανακοινώσεις από τον κ. Πρόεδρο.
  Ανακοινώσεις από τον κ. Δήμαρχο.
  Ανακοινώσεις – προτάσεις – ερωτήσεις από τους Δημοτικούς Συμβούλους.
Θέματα ημερήσιας διάταξης
1. Ψήφισμα σχετικά με την ανάδειξη – προβολή του αρχαιολογικού χώρου Μικρής Δοξιπάρας.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Αρχοντής Αρχοντίδης

2. Ψήφισμα σχετικά με την στήριξη του θεσμού των ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ.

Εισηγητής: ο Πρόεδρος του .Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. Ιωάννης Παπαϊωάννου

3. Έγκριση παράτασης προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας στο Δήμο Ορεστιάδας.

Εισηγητής: ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Ευάγγελος Μαρασλής

4. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 239/2019 απόφασης της ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο. που αφορά την αποζημίωση του Προέδρου της.

Εισηγητής: ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Ευάγγελος Μαρασλής

5. Κατανομή πιστώσεων για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης (Δ΄ δόση  2019).

Εισηγητής: ο Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Χρήστος Ορμανλίδης

6. Έγκριση παραχώρησης γυμναστηρίου του 2ου Γ.Ε.Λ. Ορεστιάδας. 

Εισηγητής: ο Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Χρήστος Ορμανλίδης

7. Έγκριση παραχώρησης γυμναστηρίου του 2ου Γυμνασίου Ορεστιάδας. 

Εισηγητής: ο Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Χρήστος Ορμανλίδης

8. Συγκρότηση Επιτροπής Διεξαγωγής Δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου για το έτος 2020.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Δημήτριος Πάλλας

9. Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών για το έτος 2020.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Δημήτριος Πάλλας

10. Συγκρότηση επιτροπής με σκοπό την καταγραφή και γνωμοδότηση προς καταστροφή ηλεκτρονικού εξοπλισμού Δήμου Ορεστιάδας.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Δημήτριος Πάλλας

11. Ορισμός εκπροσώπων για την ανασυγκρότηση των Α΄βάθμιων και Β΄βάθμιων Συμβουλίων Επιθεώρησης Θεάτρων και Κινηματογράφων Δήμου Ορεστιάδας.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Δημήτριος Πάλλας

12. Ορισμός μελών συλλογικών οργάνων της διοίκησης για την παρακολούθηση και παραλαβή προμηθειών και υπηρεσιών.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Αρχοντής Αρχοντίδης      

13. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 157/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: “Αποδοχή συμμετοχής του Δήμου Ορεστιάδας στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» με την υποβολή της πρότασης: «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Ορεστιάδας»”.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Αρχοντής Αρχοντίδης

14. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 158/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: “Αποδοχή συμμετοχής του Δήμου Ορεστιάδας στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» με την υποβολή της πρότασης: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Ορεστιάδας»”.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Αρχοντής Αρχοντίδης

15. Ορισμός υπόλογου διαχειριστή έργου ενταγμένο στην πιλοτική δράση «Εμαυτίων – Διαμόρφωση των αθλητικών εγκαταστάσεων των αύλειων χώρων των δημόσιων σχολείων όλων των βαθμίδων» του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Αρχοντής Αρχοντίδης