Σχολεία: Πενταμελές Σχολικό Συμβούλιο με απόφαση Δημάρχου

690

Σχολεία: Πενταμελές Σχολικό Συμβούλιο με απόφαση Δημάρχου

και έχει εισαχθεί για επεξεργασία στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων.

Με απόφαση του Δημάρχου θα γίνεται η συγκρότηση του Σχολικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 107 του νομοσχεδίου που κατατέθηκε στη Βουλή.

Επίσης, τελικά μόνο ένας εκπαιδευτικός από τον Σύλλογο Διδασκόντων θα συμμετέχει στο  Σχολικό Συμβούλιο,μαζί με τον Διευθυντή του σχολείου και τα υπόλοιπα μέλη.

Το Σχολικό Συμβούλιο με τη νέα ρύθμιση θα είναι πενταμελές.

Οι αρμοδιότητες του σχολικού συμβουλίου παραμένουν οι ίδιες όπως στο ν/σ της διαβούλευσης

Με τις νέες διατάξεις τo Σχολικό Συμβούλιο θα συνεδριάζει μία φορά κάθε δύο μήνες και όχι κάθε τρεις που ίσχυε έως τώρα, δηλαδή 5 τουλάχιστον συνεδριάσεις το σχολικό έτος, γιατί προβλέπονται και έκτακτες. Διαβάστε την πιο σημαντική είδηση της ημέρας που δημοσίευσε το fresh -education πρώτο:

Αιφνιδιασμός στο Νομοσχέδιο: Παντοδύναμος ο Διευθυντής.

Θα προβαίνει αμελλητί σε ενέργειες που δεν κάνει ο Σ.Δ. Δείτε παρακάτω το σχετικό άρθρο για το Σχολικό συμβούλιο Άρθρο 107 Αναμόρφωση του θεσμού του Σχολικού Συμβουλίου Το άρθρο 51 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 51 Σχολικά συμβούλια

1. Σε κάθε σχολική μονάδα της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης λειτουργεί πενταμελές Σχολικό Συμβούλιο, το οποίο συγκροτείται με απόφαση του Δημάρχου και αποτελείται από: α) Τον Διευθυντή ή Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας, ο οποίος είναι ο Πρόεδρος του Σχολικού Συμβουλίου. Ο Διευθυντής αναπληρώνεται από τον Υποδιευθυντή της σχολικής μονάδας και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει Υποδιευθυντής, από εκπαιδευτικό της σχολικής μονάδας που διαθέτει, κατά προτίμηση, δώδεκα (12) τουλάχιστον έτη προϋπηρεσίας. Ο εκπαιδευτικός που αναπληρώνει τον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο καθορίζεται με απόφαση του Διευθυντή ή Προϊσταμένου της σχολικής μονάδας. β) Δύο (2) εκπρόσωπους του οικείου Δήμου, οι οποίοι ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ο ένας εκ των δύο αυτών εκπροσώπων είναι αιρετός εκπρόσωπος του οικείου Δήμου, ο οποίος είναι ο Αντιπρόεδρος του Σχολικού Συμβουλίου. Ο έτερος εκπρόσωπος είναι υπάλληλος της Διεύθυνσης ή του Τμήματος Παιδείας του οικείου Δήμου. γ) Έναν (1) εκπαιδευτικό της σχολικής μονάδας με τον νόμιμο αναπληρωτή του. Ο ως άνω εκπαιδευτικός και ο αναπληρωτής του ορίζονται κατά πλειοψηφία από τον Σύλλογο Διδασκόντων της σχολικής μονάδας. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ  ΕΚΠΑ – Oδηγίες: Aσφαλές άνοιγμα σχολείων στα δεδομένα του CDC δ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων, με το νόμιμο αναπληρωτή του, οι οποίος προτείνονται κατά πλειοψηφία από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων.

2. Στα Σχολικά Συμβούλια των σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου, και ένας εκπρόσωπος της μαθητικής κοινότητας, που ορίζεται κατά πλειοψηφία με απόφαση του δεκαπενταμελούς μαθητικού συμβουλίου της σχολικής μονάδας.

3. Το Σχολικό Συμβούλιο συνεδριάζει νόμιμα με όσα μέλη του είναι παρόντα.

4. Το Σχολικό Συμβούλιο συνεδριάζει υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά ανά δύο (2) μήνες και εκτάκτως όποτε κρίνεται απαραίτητο από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας και έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) εισηγείται στον Διευθυντή ή στον Προϊστάμενο και στον Σύλλογο Διδασκόντων σχέδια δράσης της σχολικής μονάδας που αφορούν ενδεικτικώς στην οργάνωση και λειτουργία της, στην υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου, στις συνθήκες υγιεινής, στην επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των γονέων/ κηδεμόνων τους, καθώς και κάθε άλλο θέμα αναφορικά με την ταυτότητα και τον προσανατολισμό της σχολικής μονάδας, β) εισηγείται στον Διευθυντή ή στον Προϊστάμενο και στον Σύλλογο Διδασκόντων συγκεκριμένο σχέδιο αντιμετώπισης των κρίσεων που εμφανίζονται εντός της σχολικής μονάδας και τους υποστηρίζουν κατά την υλοποίησή του, γ) συμβάλλει στη διοργάνωση εκπαιδευτικών επισκέψεων, εκδρομών και εκδηλώσεων κάθε είδους και συνεργάζεται με φορείς της τοπικής κοινωνίας για την υλοποίησή τους, δ) συνεργάζεται με τον Σύλλογο Γονέων της σχολικής μονάδας και με τους εκπροσώπους του Δήμου στη σχολική επιτροπή ιδίως στα θέματα που σχετίζονται με την υλικοτεχνική υποδομή της σχολικής μονάδας, τη χρηματοδότηση αυτής από άλλες πηγές, πλην της τακτικής κρατικής επιχορήγησης, καθώς και τη διοργάνωση και τον συντονισμό δραστηριοτήτων κάθε είδους στην τοπική κοινωνία, ε) συνεργάζεται με τον Σύλλογο Γονέων, τον Δήμο, τους εκπροσώπους των μαθητικών κοινοτήτων, καθώς και τους εκπροσώπους αποφοίτων της σχολικής μονάδας, εφόσον υπάρχει σύλλογος αποφοίτων, όσον αφορά στα θέματα που σχετίζονται με την προσφορά της σχολικής μονάδας στην τοπική κοινωνία.».

 

Σχολεία: Πενταμελές Σχολικό Συμβούλιο με απόφαση Δημάρχου