Κλείνει η μισή Ε.Ο και ο κάθετος άξονας λόγω εργασιών

1155

Από ένα ρεύμα θα διεξάγεται η κυκλοφορία στην Ε.Ο λόγω εργασιών των ηλεκτρομηχανικών μηχανισμών. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν από τη Μέστη έως και τον κόμβο του Αρδανίου. Το ίδιο θα ισχύει και για το κομμάτι Αρδανίου-Μάνδρα.

Ακόμη μετά την χθεσινή φωτιά αποφασίστηκε από τους ειδικούς της Εγνατίας να πραγματοποιηθούν εργασίες στη γέφυρα στο ύψος της Ιτέας.

Αναλυτικά:

Α  π  ο  φ  α  σ  ί  ζ  ο  υ  μ  ε  :

Άρθρο   1ο

  1. Την λήψη έκτακτων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων προς τοποθέτηση εργοταξιακής σήμανσης και την στένωση του οδοστρώματος στην  Ε.Ο. Νο 2 Μέστης – Γέφυρας Κήπων, στην Ε.Ο. Νο 51 Αρδανίου- Ορμενίου (έως Μάνδρα) και Κάθετο Άξονα ΒΙ.ΠΕ.-Λιμάνι Αλεξ/πολης για την εκτέλεση εργασιών άμεσης επέμβασης – μικρής διάρκειας και τοπικής εμβέλειας προς αντικατάσταση – συντήρηση ηλεκτρομηχανικών εγκαταστάσεων στα δίκτυα φωτισμού του Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου, της Π.Ε. Έβρου. Ειδικότερα, σύμφωνα με το ανωτέρω (3) σχετικό και την μελέτη Εργοταξιακής Σήμανσης:

α) Στα ανωτέρω τμήματα του οδικού δικτύου της εδαφικής μας αρμοδιότητας, οι εργασίες θα πραγματοποιούνται  τμηματικά με στένωση της πλευράς του ρεύματος κυκλοφορίας στο τμήμα της οδού που θα λαμβάνουν χώρα οι εργασίες, με εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων προς το ελεύθερο  ρεύμα κυκλοφορίας το πλάτος του οποίου θα είναι τουλάχιστον 5,50 μέτρα, με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται απρόσκοπτη κυκλοφορία των οχημάτων και των δύο κατευθύνσεων.

β) Το ανώτατο  όριο ταχύτητας  ορίζεται στα 50 χλμ/ώρα σε απόσταση 300 μέτρων από το σημείο εκτέλεσης των εργασιών και στα 30 χλμ/ώρα σε απόσταση 100 μέτρων από  σημείο εργασιών αντίστοιχα.

γ) Οι εργασίες να εκτελούνται μόνο κατά την διάρκεια της ημέρας , από 07:00 έως 17:00 και κατά τις νυχτερινές ώρες να απομακρύνεται η εργοταξιακή σήμανση  και η οδός να αποδίδεται πλήρως στην κυκλοφορία , απόλυτα καθαρή από ξένες ύλες.

  1. Σε κάθε περίπτωση οι εργασίες να εκτελούνται, κατόπιν προφορικής συνεννόησης και έγκρισης του Τ.Τ.Αλεξ/πολης, προκειμένου αποφευχθούν προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων συνέπεια τοπικών ιδιαιτεροτήτων  ή έκτακτων γεγονότων (εκδηλώσεων, δυσμενών καιρικών συνθηκών κλπ)

Άρθρο   2ο

α.     Οι διατάξεις του άρθρου 1 της απόφασης αυτής, ισχύουν από 16-09-2019 και θα διαρκέσουν μέχρι 16-10-2020, από την δημοσίευση της παρούσας σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 109 Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο σύμφωνα  με το άρθ.4 του Ν.3861/2010 ενώ εφαρμόζονται από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων με μέριμνα και ευθύνη της αναδόχου εταιρίας «ΔΗΜΟΛΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», η οποίοα επί πλέον υποχρεούται, για τον τακτικό έλεγχο και συντήρηση της προσωρινής σήμανσης.

β.     Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί, σύμφωνα το άρθρο 109 του Ν.2696/1999 «Κύρωση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» και να αναρτηθεί στο διαδίκτυο σύμφωνα  με το άρθ.4 του Ν.3861/2010

γ.     Η εφαρμογή της παρούσας Απόφασης ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Αλεξ/πολης.

δ.     Οι παραβάτες της παρούσας απόφασης διώκονται και τιμωρούνται κατά τις διατάξεις των άρθρων 3,4 και 104 του Ν.2696/1999 «Κύρωση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 2, 3 και 93 του Ν. 3542/07 «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κ.Ο.Κ.».-