Σημαντική ανακοίνωση από την ΓΟΕΒ Ορεστιάδας. Ποιοι πρέπει να προσέλθουν στα γραφεία της!

370

Οι ωφελούμενοι (υπόχρεοι για την καταβολή των δαπανών της παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.Δ. 1277/72) από τα εγγειοβελτιωτικά έργα του ΓΟΕΒ Ορεστιάδας, παρακαλούνται να προσέλθουν στα γραφεία του Οργανισμού για τη δήλωση των στοιχείων τους, σύμφωνα με το ν.4546/18.

Σε περιπτώσεις παραχώρησης ακινήτων, όπου έχει συμφωνηθεί η καταβολή των οφειλών να γίνεται απ’ τον παραχωρησιούχο, οφείλουν να υποβάλλουν κοινή δήλωση με τον ιδιοκτήτη.
Καταληκτική ημερομηνία για τις παραπάνω δηλώσεις είναι η 12-06-2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00.
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τον παραπάνω νόμο, μεταβολές των στοιχείων  κοινοποιούνται στον Οργανισμό εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών.
Επίσης ενημερώνει ότι:
Για την υποβολή της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης έτους 2019, για κάθε αρδευόμενο αγροτεμάχιο είναι υποχρεωτική η βεβαίωση του παρόχου – φορέα άρδευσης για συλλογικά δίκτυα (Γ.Ο.Ε.Β., Τ.Ο.Ε.Β., Δήμοι, κλπ).
Συγκεκριμένα, για κάθε αγροτεμάχιο που δηλώνεται ως αρδευόμενο και η άρδευση γίνεται μέσω συλλογικού δικτύου θα πρέπει υποχρεωτικά να επισυνάπτεται στην αίτηση σαρωμένο αντίγραφο της βεβαίωσης του παρόχου – φορέα.
Βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί απ’ τον Οργανισμό προγενέστερα της ανακοίνωσης, δεν δύναται να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτό. Η προσέλευση των ενδιαφερομένων θα πρέπει να γίνει εγκαίρως ώστε να γίνει ο απαιτούμενος έλεγχος των στοιχείων στα οποία θα αφορά η βεβαίωση.