Βγαίνουν στο σφυρί πολλές δεκάδες εγκαταλελειμμένα οχήματα του Δήμου Ορεστιάδας

2220

Προκηρύσσει πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκποίηση ενδεικτικά ενενήντα τριών (93) εγκαταλελειμμένων οχημάτων από εγκεκριμένη εταιρεία – κέντρο επεξεργασίας οχημάτων (Ο.Τ.Κ.Ζ.) – επίσημο μέλος του δικτύου της Ε.Δ.Ο.Ε., από διάφορα σημεία εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ορεστιάδας.

Η δημοπρασία θα γίνει ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού την 29η Μαρτίου 2018, ημέρα
Πέμπτη και ώρα 9:30 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών) στο Δημοτικό Κατάστημα
Ορεστιάδας, συγκεκριμένα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η επιθυμητή χρονική διάρκεια της σύμβασης συνεργασίας μεταξύ του Δήμου και της Εταιρείας ορίζεται σε ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα επέκτασης-ανανέωσης για άλλο ένα (1) έτος εάν το επιθυμούν αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι.
Το ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 90,00 € ως το άθροισμα των
ελάχιστων πρώτων προσφορών για τις κατηγορίες:
1. Κατηγορία Α : Για Ι.Χ ή δημόσιας χρήσης επιβατικά αυτοκίνητα και ημιφορτηγά σε 27,00 ευρώ ανά τεμάχιο.
2. Κατηγορία Β : Για δίκυκλα κάθε είδους (ποδήλατα, δίκυκλα, μοτοποδήλατα κτλ), τρίκυκλα και τροχήλατες κατασκευές πάσης φύσεως σε 9,00 ευρώ ανά τεμάχιο.
3. Κατηγορία Γ: Για φορτηγά δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης, βυτιοφόρα οχήματα, ψυγεία,
λεωφορεία, τροχόσπιτα, ρυμουλκούμενες καρότσες και κάθε είδους επαγγελματικά, γεωργικά μηχανήματα και μηχανήματα έργων, καθώς και τα παρελκόμενα αυτών, σε 54,00 ευρώ ανά τεμάχιο.
Προσφορά μικρότερη των παραπάνω ποσών δεν θα γίνει αποδεκτή από την Επιτροπή
Διενέργειας της Δημοπρασίας. Η έκαστη πλειοδοτούσα προσφορά θα πρέπει να διαφέρει από
την προηγούμενη κατά τουλάχιστον δύο ευρώ (2€) ανά κατηγορία. (π.χ. 90,00 € : Α)27,00 €,Β)9,00 €, Γ)54,00€).
Η προσφορά θα είναι και για κάθε κατηγορία οχημάτων ξεχωριστά και αθροιστικά. Ως
πλειοδοτική κρίνεται η αθροιστική προσφορά. Ακόμη, δεν θα γίνονται δεκτές από την Επιτροπή Διαγωνισμού επιμέρους προσφορές.

Ειδικοί όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα
υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εις ολόκληρων υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.
Η προφορική κατάθεση προσφορών θα γίνει για µεν τα φυσικά πρόσωπα από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο ή τον νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του. Για τα νομικά πρόσωπα από το νόμιμο εκπρόσωπό τους όπως ορίζεται παρακάτω:
• Για τις Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες Εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.) από το νόμιμο εκπρόσωπο
της εταιρείας, όπως ορίζεται στο καταστατικό της και τις τυχόν τροποποιήσεις του έως την
ημέρα του διαγωνισμού.
• Για τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) από το διαχειριστή της εταιρείας, όπως
ορίζεται στο καταστατικό της και τις τυχόν τροποποιήσεις του έως την ημέρα του διαγωνισμού.
• Για τις Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.) από το νόμιμο εκπρόσωπο που εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο (πρακτικό ∆.Σ.), όπως ορίζεται από το καταστατικό της και τις τυχόν τροποποιήσεις του, µε τη δημοσίευσή του σε ΦΕΚ του έως την ημέρα του διαγωνισμού.
Τα αναφερόμενα αποδεικτικά έγγραφα εκπροσώπησης απαιτείται να κατατεθούν ως
φωτοαντίγραφα.
Επίσης, για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία θα πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή
διενέργειας της δημοπρασίας τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. Αντίγραφο πιστοποιητικού μέλους της Ε.∆.Ο.Ε.
2. Πιστοποιητικό ISO 9001 και 14001.
3. Άδεια Λειτουργίας της επιχείρησης εν ισχύ από την ημερομηνία διεξαγωγής του
διαγωνισμού έως και την προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης της σύμβασης.
4. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έως έξι (6) µήνες
πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού, από το οποίο να προκύπτει επάγγελμα σχετικό µε την άσκηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας.
5. Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας , θεωρημένη για το γνήσιο της
υπογραφής, που να αναγράφει ότι η εταιρεία κατέχει, µε οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο,
γερανοφόρο όχημα που φέρει ανυψωτικό μηχάνημα τύπου –γερανός παπαγαλάκι-.
6. Αντίγραφα ασφαλιστήριων συμβολαίων σε ισχύ των οχημάτων-γερανών που θα
χρησιμοποιεί η εταιρεία για την περισυλλογή των οχημάτων και εάν αυτά λήξουν κατά την
διάρκεια της σύμβασης, θα προσκομιστούν υποχρεωτικώς τα ανανεωμένα ασφαλιστήρια
συμβόλαια.
7. Αντίγραφο της άδειας συλλογής και μεταφοράς στερεών µη επικινδύνων αποβλήτων ή
ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό εταιρείας και νομίμως
αδειοδοτημένης εταιρείας για τη μεταφορά στερεών µη επικινδύνων αποβλήτων. Στην
περίπτωση αυτή θα πρέπει να κατατεθεί η άδεια συλλογής και μεταφοράς στερεών µη
επικινδύνων αποβλήτων της συνεργαζόμενης εταιρείας.
8. Αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας από το οποίο να προκύπτει ο νόμιμος
εκπρόσωπος της εταιρείας (φυσικό ή νομικό πρόσωπο).
9. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται το ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί του
ελαχίστου ορίου της πρώτης προσφοράς (86 I.X. * 27,00 €= 2.322 € & 7 ΦΟΡΤΗΓΑ * 54,00
€=378 € δηλαδή το σύνολο 2.700 € *10% ) η οποία καθορίζεται στο ποσό των 270,00 € .
Ουδείς είναι δεκτός στην δημοπρασία, αν δεν προσαγάγει για την συμμετοχή του στη
δημοπρασία, ως εγγύηση στην Επιτροπή Διενέργειας της Δημοπρασίας, γραμμάτιο σύστασης
παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή
αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων περί
παρακατάθεσης σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία ή άλλου ο
οποίος ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζόμενου, ομολογιών Δημοσίου, Τράπεζας ή
Οργανισμού κοινής ωφελείας, αναγνωριζομένων δι΄ εγγυοδοσίας, ποσό ίσο προς το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα απευθύνεται προς το Δήμο Ορεστιάδας για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό θα έχει τα στοιχεία του διαγωνιζομένου και θα περιλαμβάνει τον όρο ότι ο εγγυητής παραιτείται από το δικαίωμα διζήσεως καθώς και ότι αναγνωρίζει ανεπιφύλακτα την υποχρέωσή του να καταβάλλει το ποσό της εγγυήσεως χωρίς καμιά ένσταση ή αντίρρηση μέσα σε πέντε ημέρες από τη σχετική προς τούτο ειδοποίηση.
Η χρονική ισχύς της εγγυητικής επιστολής πρέπει να υπερβαίνει τις 60 ημέρες από την
ημερομηνία δημοπράτησης. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται σε όσους παίρνουν μέρος στο διαγωνισμό, μόλις εκδοθεί η απόφαση για το αποτέλεσμα, εφόσον δεν είναι πλειοδότες.
10. Φορολογική ενημερότητα του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας και του εγγυητή.
11. Ασφαλιστική ενημερότητα του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας και του εγγυητή (µόνο για την περίπτωση που ο εγγυητής δεν είναι φυσικό πρόσωπο).
12. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου του
φυσικού προσώπου που συμμετέχει στο διαγωνισμό, των διαχειριστών σε περίπτωση εταιρίας (Ο.Ε., Ε.Ε.,Ε.Π.Ε.), του Προέδρου και του Διευθύνοντα Συμβούλου σε περίπτωση Ανώνυμης Εταιρείας. Σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου δεν είναι λευκό, θα υποβάλλεται ένορκη βεβαίωση ενώπιον δικαστικής αρχής ή συμβολαιογράφου περί των
αδικημάτων που αφορούν οι καταδίκες που είναι γραμμένες στο μητρώο.
13. Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα ότι:
α) Δεν έχει κινηθεί διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση εις βάρος του, ούτε έχει κηρυχτεί σε
πτώχευση ή σε βρίσκεται σε πτωχευτικό συμβιβασμό,
β) Δεν βρίσκεται σε διαδικασία λύσης ή και εκκαθάρισης,
γ) Δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση,
δ) Έλαβε γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται πλήρως και
ανεπιφύλακτα,
ε) Δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου, των ΟΤΑ και των ΝΠ∆∆,
στ) ∆εν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση συναφθείσα μεταξύ αυτού και του Δημοσίου ή
ΝΠ∆∆.
14. Βεβαίωση της Ταμιακής Υπηρεσίας του Δήμου Ορεστιάδας ότι ο συμμετέχων και ο εγγυητής του δεν έχουν ληξιπρόθεσμες βεβαιωμένες οφειλές προς τον Δήμο, ή έχουν ήδη εισαχθεί σε ρύθμιση και ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους ανελλιπώς.
15. Ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο συμμετοχής στο συγκεκριμένο διαγωνισμό ,
εφόσον ο διαγωνιζόμενος εκπροσωπείται με άλλο φυσικό πρόσωπο ή νομικό εκπρόσωπο των
νομικών προσώπων, στον οποίο παρέχει την εξουσιοδότηση να συμμετέχει στο διαγωνισμό και να υποβάλλει οικονομική προσφορά, εκτός από την περίπτωση ανωνύμων εταιρειών όπου οι εκπρόσωποι ορίζονται από το Διοικητικό τους Συμβούλιο.
Όλα ανεξαρτήτως τα έγγραφα που θα κατατεθούν οφείλουν να είναι σε ισχύ κατά την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
Επιπροσθέτως, ο πλειοδότης θα καταβάλλει χωρίς καμία άλλη όχληση από τον Δήμο το
συμφωνημένο και αναγραφόμενο στη σύμβαση ποσό, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για
κάθε παραδοτέο Ο.Τ.Κ.Ζ., κάθε τρίμηνο από την υπογραφή της σύμβασης, εξαιρουμένων των οχημάτων που επιστρέφονται στους ιδιοκτήτες. Στην περίπτωση αυτή ο ιδιοκτήτης, αφού παραλάβει από το Δήμο Ορεστιάδας έγγραφη έγκριση επιστροφής αυτοκινήτου, απευθύνεται στην εταιρεία, η οποία οφείλει να προσκομίζει στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου αντίγραφο δήλωσης παραλαβής οχήματος από τον ιδιοκτήτη.
Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Γραφείο Προσόδων Νο 1, Τηλέφωνα
2552350324-372-373, FAX 2552029966.
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από
αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση έως την προηγούμενη μέρα διεξαγωγής
της δημοπρασίας.