Πολλά τα θέματα της επόμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας

816

  Προσκαλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο  67 του N. 3852/2010, στις 06.02.2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

Ανακοινώσεις από τον κ. Πρόεδρο.
Ανακοινώσεις από τον κ. Δήμαρχο.
Ανακοινώσεις – προτάσεις – ερωτήσεις από τους Δημοτικούς Συμβούλους.
 

Θέματα ημερήσιας διάταξης

Έγκριση τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και του Δήμου Ορεστιάδας για την πράξη «Ενεργειακή αναβάθμιση κολυμβητηρίου Δήμου Ορεστιάδας Ν. Έβρου»  ως προς τη χρονική της διάρκεια.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης       

Έγκριση του 2ου πρακτικού – αποσφράγισης και αξιολόγησης  των  οικονομικών προσφορών – μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στη διαδικασία ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μετά από άγονο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο : «Ενεργειακή αναβάθμιση κολυμβητηρίου Δήμου Ορεστιάδας Ν. Έβρου» (Αριθμ. Πρωτ.  Πρόσκλησης 27187/12-10-2017).

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης       

Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης –  έλεγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής και οικονομικής προσφοράς- για την διαπραγμάτευση  με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-2018»  (Αριθμ. Πρωτ. 1841/26.01.2018).

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Πρασίνου Ιωάννης Παπαϊωάννου        

Επιχορήγηση του Μορφωτικού Συλλόγου «Λαογραφικό Μουσείο Νέας Ορεστιάδας και Περιφερείας» για το έτος 2018.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δημήτριος Πάλλας   

Έγκριση συνδιοργάνωσης από το Δήμο Ορεστιάδας και τον Μορφωτικό Πολιτιστικό Σύλλογο Κυπρίνου του εθίμου του Μπέη στην Τοπική Κοινότητα Κυπρίνου (19.2.2018) και έγκριση των δαπανών.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δημήτριος Πάλλας   

Έγκριση συνδιοργάνωσης από το Δήμο Ορεστιάδας και τον Μορφωτικό Πολιτιστικό Σύλλογο Κομάρων του εθίμου του Μπέη στην Τοπική Κοινότητα Κομάρων (19.2.2018) και έγκριση των δαπανών.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δημήτριος Πάλλας   

Έγκριση συνδιοργάνωσης από το Δήμο Ορεστιάδας και τον Σύλλογο Γυναικών Πενταλόφου του εθίμου του Μπέη στην Τοπική Κοινότητα Πενταλόφου (18.2.2018) και έγκριση των δαπανών.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δημήτριος Πάλλας   

Επιχορήγηση της Δημοτικής Ραδιοτηλεόρασης Ορεστιάδας.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δημήτριος Πάλλας   

Γνωμοδότηση του Δ.Σ. σχετικά με την συμμετοχή του Δήμου Ορεστίαδας στην  υπό ίδρυση Ένωση Δημοτικών Σφαγείων Ελλάδας.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών Χρήστος Ορμανλίδης    

Έγκριση της υπ΄αριθμ. 17/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την διόρθωση του συντελεστή των ηλεκτροδοτούμενων μη στεγασμένων χώρων της παραγράφου 2 της υπ΄αριθμ. 362/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δημήτριος Πάλλας   

Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 14/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων Δ. Ε. Βύσσας».

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης       

Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων Δ. Ε. Βύσσας».

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης       

Ορισμός επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο: «Ασφαλτοστρώσεις στις Δ.Ε. Ορεστιάδας – Κυπρίνου 2017».   

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης       

Έγκριση της υπ΄αριθμ. 2/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά την τοποθέτηση απαγορευτικών πινακίδων στάσης και στάθμευσης (Α.Μ.Ε.Α.).

Εισηγητής: ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. Χρήστος Ορμανλίδης       

Έγκριση της υπ΄αριθμ. 3/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά μονοδρόμηση οδού στην Ορεστιάδα.

Εισηγητής: ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. Χρήστος Ορμανλίδης       

Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών.    

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης       

Έγκριση εκμίσθωσης αγροτεμαχίων της Τ.Κ. Νεοχωρίου της Δ.Ε. Ορεστιάδας με δημοπρασία.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δημήτριος Πάλλας   

Έγκριση μετακίνησης αιρετών και διάθεση πίστωσης.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δημήτριος Πάλλας