Δύο συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σουφλίου

647

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 30η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2018, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 9.00 π.μ. , για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) :

1. Έγκριση Εισήγησης προς το ΔΣ της Τριμηνιαίας Έκθεσης Εσόδων-Εξόδων Δ΄ τριμήνου Δήμου Σουφλίου έτους 2017
2. Έγκριση πρακτικών κατακύρωσης του πρόχειρου διαγωνισμού για την υπηρεσία : «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2017-2018 »
3. Εισήγηση περί Παράτασης Προθεσμίας Καταβολής Οφειλών ΄Υδρευσης Β΄ Εξαμήνου 2016
4. Εισήγηση περί Καθορισμού Τελών Άρδευσης Δαδιάς
5. Αποδέσμευση αδιάθετων υπολοίπων εκθέσεων ανάληψης υποχρέωσης οικονομικού έτους 2018
6. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προμηθειών για το έτος 2018
7. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Υπηρεσιών για το έτος 2018
8. Ανάθεση υπόθεσης σε δικηγόρο για νομική εκπροσώπηση

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 1η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2018, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 9.00 π.μ. , για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα
παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του
άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) :

1. Καθορισμός Όρων Εκμίσθωσης Κοινόχρηστου Χώρου στο Σουφλί (Εγκατάσταση και Λειτουργία Λούνα Πάρκ )
2. Επικαιροποίηση των όρων του ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας τροφίμων για το Δήμο και τα νομικά πρόσωπα για τα έτη 2018 & 2019
3. Έγκριση διάθεσης πίστωσης από τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018 για ” Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων “