Σήμερα συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ορεστιάδας με πολλά ενδιαφέροντα θέματα

467

Πρoσκαλoύvται τα μέλη της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Ορεστιάδας σε Τακτική Συvεδρίαση, σύμφωvα με τα άρθρα 72 & 75 τoυ Ν. 3852/10, στις 08.01.2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 στηv αίθoυσα συvεδριάσεωv του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς
1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών, ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης πιστώσεων
σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2018
2. Έλεγχος για το μήνα Δεκέμβριο 2017 των εσόδων και εξόδων του Δήμου Ορεστιάδας
βάσει των διατάξεων του άρθρου 48 του Β.Δ. 17-05/15-06-1959
3. Σύσταση παγίας προκαταβολής για το οικονομικό έτος 2018 σύμφωνα με το άρθρο 173
του Ν. 3463/2006
4. Έγκριση διενέργειας δαπανών για «αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων»
5. Έγκριση 1ου Πρακτικού του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή διαγωνισμού με τίτλο:
“Προμήθεια ειδών παντοπωλείου, γαλακτοκομικών ειδών, ειδών αρτοποιείου,
κατεψυγμένων προϊόντων, ειδών κρεοπωλείου, ειδών ιχθυοπωλείου, ειδών
οπωροπωλείου, πλαστικών σκευών φαγητού, ελαίων για το Δήμο Ορεστιάδας και για
τα Νομικά του Πρόσωπα και εδεσμάτων για την διοργάνωση εκδηλώσεων στο Δήμο
Ορεστιάδας ετών 2018 & 2019”
6. Έγκριση 2ου Πρακτικού του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή διαγωνισμού με τίτλο:
“Προμήθεια υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών για το Δήμο Ορεστιάδας και για τα
Νομικά του Πρόσωπα για τα έτη 2018-2019” όσον αφορά τις ομάδες των καυσίμων Α,
Δ, Ε, ΣΤ και Η
7. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την γνωμοδότηση για την υπ’
αριθμ. 385/2017 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Θράκης που αφορά την υπ’
αριθμ. 194/24/31-3-2014 αγωγή της Κουλού Χρυσοβαλάντους κατά του Δήμου
Ορεστιάδας
8. Νομιμοποίηση νομικής υποστήριξης – εκπροσώπησης του Αντιδημάρχου
Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πρασίνου, Ιωάννη Παπαϊωάννου του Μιχαήλ,
ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ορεστιάδας κατά τη δικάσιμο της
02.01.2018