Προς χαλάρωση των capital controls με οκτώ αλλαγές

541
Στη χαλάρωση των capital controls αναμένεται να προχωρήσουν οι αρμόδιες αρχές μετά το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης στο Eurogroup της 22/5. Τι ζητούν οι τράπεζες.

Η άρση της αβεβαιότητας που προκάλεσαν οι παρατεταμένες διαπραγματεύσεις κυβέρνησης και δανειστών θα συμβάλλει καθοριστικά για την επαναφορά καταθέσεων στο σύστημα.

Η Τράπεζα της Ελλάδος μέχρι και πριν λίγους μήνες σχεδίαζε τη χαλάρωση των περιορισμών που ισχύουν μόνο για τις εισαγωγικές επιχειρήσεις.

Τα 8 αιτήματα

Ωστόσο, οι τράπεζες έχουν ζητήσει παρεμβάσεις και για τους ιδιώτες πελάτες τους, καθώς θεωρούν ότι με τον τρόπο αυτό θα ενισχυθεί η εμπιστοσύνη.

Συγκεκριμένα, τα οκτώ αιτήματα που έχουν ήδη υποβάλλει στην Τράπεζα της Ελλάδος είναι τα εξής:

1) Αναλήψεις μετρητών

Μετρητά που δεν αναλήφθηκαν κάποια ημέρα ή ημέρες να μπορούν να αναληφθούν σωρευτικά έως του ποσού των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ σε χρονικό διάστημα ενός ημερολογιακού μήνα (από 840 ευρώ ανά δυο εβδομάδες που ισχύει σήμερα).

Με τον τρόπο αυτό θα αυξηθεί το εβδομαδιαίο όριο στα 500 ευρώ από 420 ευρώ σήμερα.

2) Άνοιγμα νέου λογαριασμού

Να επιτραπεί: α) να ανοίγονται νέοι λογαριασμοί όψεως ή καταθετικοί και να προστίθενται συνδικαιούχοι στους ήδη υφιστάμενους ακόμα και εάν δημιουργείται νέος κωδικός πελάτη (Customer ID) από την τράπεζα, και β) να ενεργοποιούνται αδρανείς, κατά την έννοια του Ν. 4151/2013 (Α΄ 103), λογαριασμοί.

3) Εμβάσματα από το εξωτερικό

Να επιτραπεί η ανάληψη μετρητών έως ποσοστού του 60% συνολικά (από 30% σήμερα) από χρηματικά ποσά τα οποία, μετά την έναρξη ισχύος της σχετικής τροποποίησης, θα πιστώνονται με μεταφορά πίστωσης από τράπεζα που λειτουργεί στο εξωτερικό, σε τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων νομικών και φυσικών προσώπων.

4) Εσοδα από τράπεζες εξωτερικού

Να συμπεριληφθούν ρητώς στις ισχύουσες διατάξεις του στοιχείου στ) της παρ. 11 του άρθρου πρώτου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, και τα μεταφερόμενα από την αλλοδαπή χρηματικά ποσά που πιστώνονται σε λογαριασμούς που τηρούνται σε τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα και συνιστούν αποτέλεσμα εκκαθάρισης συναλλαγών καρτών πληρωμών (χρεωστικών, πιστωτικών και προπληρωμένων) που έχουν εκδοθεί από φορέα παροχής υπηρεσιών πληρωμών του εξωτερικού (κάρτες πληρωμών εξωτερικού).

5) Εμβάσματα προς το εξωτερικό

Να επιτραπεί η αποδοχή και εκτέλεση εντολών μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό από τράπεζες έως του ποσού των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ ανά κωδικό πελάτη (Customer ID) και ανά ημερολογιακό μήνα με ταυτόχρονo διπλασιασμό του υφιστάμενου μηνιαίου ορίου εγκρίσεων (στα 106 εκατ. ευρώ έναντι 53 εκατ. ευρώ σήμερα).

6) Μεταφορά θεματοφυλακής

Να επιτραπεί η μεταφορά θεματοφυλακής στο εξωτερικό για υφιστάμενους πελάτες.

7) Εισαγωγές χωρίς δικαιολογητικά

Να διεκπεραιώνονται απευθείας από το δίκτυο των καταστημάτων των τραπεζών συναλλαγές νομικών προσώπων ή επιτηδευματιών προς το εξωτερικό στο πλαίσιο των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων, που δεν υπερβαίνουν τις 30.000 ευρώ η καθεμία, ανά πελάτη, ανά ημέρα, χωρίς την υποχρέωση προσκόμισης σε κατάστημα τράπεζας των σχετικών τιμολογίων και λοιπών παραστατικών και δικαιολογητικών.

8) Όριο εισαγωγών

Το ποσό της αιτούμενης μεταφοράς κεφαλαίων στο εξωτερικό, συναθροιζόμενο με το ποσό που ήδη έχει εγκριθεί εντός του μήνα από το σύνολο του τραπεζικού συστήματος της χώρας δεν υπερβαίνει σωρευτικά για τον ίδιο μήνα το 180% της μέγιστης μηνιαίας αξίας των εισαγωγών/ενδοκοινοτικών αποκτήσεων της περιόδου 01/01/2015-31/12/2016″.

Με το ισχύον καθεστώς, όσες επιχειρήσεις είναι νεοσύστατες (έναρξη μετά την 1η Οκτωβρίου 2014) μπορούν να εκτελέσουν μεταφορές κεφαλαίων στο εξωτερικό χωρίς να ισχύει το στοιχείο της ιστορικότητας του 140%.

Αντίθετα, όσες επιχειρήσεις δεν είναι νεοσύστατες και είχαν χαμηλές εισαγωγές το περασμένο διάστημα, αναγκάζονται συχνά να καθυστερούν τις πληρωμές τους, καθώς δεν πληρούν το κριτήριο της ιστορικότητας του 140%.

Αυτό όμως δεν ευνοεί την προσπάθειά τους να αναπτυχθούν.

Πηγή