ΝΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ: Πρόσκληση σε τακτική Γενική Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση

574
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Με την αριθμ 07/23 Απόφαση του Δ.Σ. και σύμφωνα με τα άρθρα 2 & 8 του ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ( όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει ) καλούνται τα Μέλη του Αθλητικού Συλλόγου Γ.Σ.Γ. ΝΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, σε τακτική Γενική Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση με τα παρακάτω αναγραφόμενα θέματα , που θα πραγματοποιηθεί, το Σάββατο 17/06/2023 και ωρα 9:30 στην αίθουσα του Ξενοδοχείου ΔΙΑΣ (ισόγειο). Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί στις 11:30 την ίδια ημέρα στο ίδιο τόπο.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Έγκριση Οικονομικού & Διοικητικού απολογισμού και απαλλαγεί των μελών του Δ.Σ για το διάστημα 1/1/2022 εως 31/12/2022 και 1/1/2023 εως 30/6/2023
2. Ανάληψη καθηκόντων από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή της όποιας Προεδρεύει Δικαστικός Αντιπρόσωπος
3. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Προέδρου Δ.Σ. , οκτώ (😎τακτικών μελών Δ.Σ. ( και των αναπληρωματικών μελών αυτών ) και τριών (3) τακτικών μελών Ελεγκτικής Επιτροπής
Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για την θέση του Προέδρου , για τα μέλη του Δ.Σ. η της Ε.Ε. έχουν όλα τα μέλη του Συλλόγου που έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν- εκλέγεσθαι ( όπως ορίζει το καταστατικό).
Οι δηλώσεις υποψηφιότητας πρέπει να κατατεθούν στον Σύλλογο ( με κάθε πρόσφορο μέσο ) μέχρι την Πέμπτη 15/6/2023