Συνεδριάζει το Δ.Σ του Δήμου Αλεξανδρούπολης

296

Καλούνται τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως στις 25.06.2020 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 18:00 προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου Αλεξανδρούπολης στην 10η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  σύμφωνα με:

 • το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του N. 4555/18 και τα άρθρα  177 και 184  του N. 4635/19,
 • τις από 11.03.2020 και 30.03.2020 Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου,
 • τις αριθ. 18318/13-3-2020 και 40/20930/31-03-2020 εγκυκλίους του ΥΠΕΣ,
 • την αριθ. 163/33282/29.05.2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των Δήμων», για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:
 1. Αιτήσεις-Ενημερώσεις
 2. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας ¨Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης¨ (Εισηγ.κ.Δήμαρχος)
 3. Συγκρότηση της ¨Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης¨(Εισηγ.κ.Δήμαρχος)
 4. Έγκριση 5ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020 του Δήμου Αλεξανδρούπολης (ισχύουν οι διατάξεις: α) παρ. 8 του αρθρ. 77 του Ν. 4172/2013, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1.α του αρθρ. 12 του Ν. 4623/2019, β) παρ. 9 του αρθρ. 77 του Ν. 4172/2013, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1.β. του αρθρ. 12 του Ν. 4623/2019) (Εισηγ. κ. Κιζιρίδης Γ.)
 5. Τροποποίηση της με αριθμ.517/2019 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης περί ορισμού υπευθύνου λογαριασμού έργων του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων (Τράπεζα της Ελλάδος) (Εισηγ. κ.Μανάργιας Γ.).
 6. Λήψη απόφασης για συναίνεση σύνταξης συμβολαιογραφικής πράξης άρσης αναγκαστικής κατάσχεσης επί ακινήτων της Νικολαϊδη Νέλλη του Ιωάννη (Εισηγ.κ.Μανάργιας Γ.).
 7. Έγκριση παραχώρησης, κατά χρήση, του ανοικτού Κολυμβητηρίου Δ.Ε. Φερών, κατά την κολυμβητική περίοδο 2020 στο Ν.Ο.Α. (Εισηγ.κ.Βουρδόλης Θ.)
 8. Έγκριση δωρεάν παραχώρησης ακινήτου για στέγαση υπηρεσίας Πρασίνου και Φιλαρμονικής Μπάντας του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ.κ.Παπαδόπουλος Δ.)
 9. Υποβολή πρότασης με τίτλο: ¨ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ¨ στο πλαίσιο του άξονα Προτεραιότητας 1 (Α.Π.1)  ¨Αστική Αναζωογόνηση 2019¨του χρηματοδοτικού προγράμματος: ¨Δράσεις  Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου¨ 2019-2020 του Πράσινου Ταμείου (Εισηγ.κ.Αραμπατζής Κ.)
 10. Σύνδεση με αστική συγκοινωνία δημοτικού χώρου στάθμευσης (γηπέδου) με το Κέντρο (Εισηγ.Λαμπάκης Ε.).
 11. Εξόφληση μισθών εργαζομένων στην υπό εκκαθάριση δημοτική επιχείρηση (ΔΕΠΕΑ) (Εισηγ.κ.Λαμπάκης Ε.).

Σημειώνεται ότι, η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με την αριθμ. 163/33282/29.05.2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των Δήμων», και με τις αναφερόμενες, σε αυτήν, υγειονομικές διατάξεις των κοινών υπουργικών αποφάσεων (σε όλους τους χώρους συνάθροισης κοινού, ανοικτούς και κλειστούς που δεν καταλαμβάνονται από ειδική διάταξη, τηρείται ελάχιστη απόσταση ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων).