Τι θα γίνει με τα σχολεία της Ορεστιάδας αύριο 8/1/2019;

1475

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 75 παρ. Ι περιπτ. στ υποπεριπτ. 27 του Ν.3463/2006, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 94 του Ν.3852/2010, 2. Την παρ.1 του άρθρου 282 του Ν.3852/2010, 3. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 200/1998 και του άρθρου 5 του Π.Δ. 201/1998, 4.Το άρθρο 4 του Π.Δ. 79 με αριθμό ΦΕΚ 109 /1-8-2017 ΤΕΥΧΟΣ Β ́, 5. Το υπ’αρίθμ. 69319/8-11-2018 έγγραφο του Τμ. Τοπ. Αυτ/σης & Ν.Π. Θεσ/νίκης της Δ/νσης Διοίκησης Γεν. Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, που αφορά στη διακοπή μαθημάτων λόγω έκτακτων αναγκών, 6. Τις έκτακτες συνθήκες κακοκαιρίας, παγετού και ιδιαίτερα χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν στο Δήμο Ορεστιάδας και 7. Την εισήγηση των Προϊσταμένων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τη διακοπή των μαθημάτων στις 8 Ιανουαρίου 2019 ημέρα Τρίτη, στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και σε όλους τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, που παρέχουν μαθήματα εντός των διοικητικών ορίων Δήμου Ορεστιάδας, λόγω ιδιαίτερα χαμηλών θερμοκρασιών και παγετού.

Ο Δήμαρχος

Βασίλειος Μαυρίδης