Αλεξανδρούπολη: Η εισήγηση Μιχαηλίδη στο δημοτικό συμβούλιο για τον Προϋπολογισμό 2019

929

Η σύνταξη, η ψήφιση και η υλοποίηση του Προϋπολογισμού ενός Δήμου εκτός από θεσμική υποχρέωση, αποτελεί κυρίως μια βαθειά πολιτική πράξη , αφού μέσω του προϋπολογισμού υλοποιείται το πρόγραμμα, το σχέδιο και το όραμα της διοίκησης του Δήμου, και ψηφίζεται από το κορυφαίο όργανο του δημοκρατικού προγραμματισμού, το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.

Με βάση όλα τα παραπάνω θα επιχειρηθεί μια σύντομη προσέγγιση του θέματος με ειλικρίνεια, βαθειά μελέτη των στοιχείων, των στόχων και των δράσεων, μα ταυτόχρονα με κριτική διάθεση καλόπιστη και αντικειμενική, καταθέτοντας ουσιαστικές προτάσεις για τη σύνταξη και υλοποίηση του.
Για να κατανοήσουμε τη φιλοσοφία, τους στόχους και τα μεγέθη του προϋπολογισμού πρέπει να λάβουμε υπ’ όψιν τις ακόλουθες παραμέτρους:
1) Τις τραγικές οικονομικές συνθήκες που βρίσκεται σήμερα η χώρα.
2) Τη διαχρονικά «εχθρική», θα λέγαμε, στάση του κεντρικού Κράτους απέναντι στην αυτοδιοίκηση , η οποία εκδηλώνεται με πολλούς τρόπους και κυρίως με την περικοπή πόρων που είναι απαραίτητοι για την επιβίωση της αυτοδιοίκησης.
Όπως είναι ήδη γνωστό οι επιχορηγήσεις προς τους Ο.Τ.Α.εμφανίζονται και πάλι μειωμένοι ,σε συνέχεια των μειώσεων και περικοπών των ετών 2011-2014.
3) Το γεγονός ότι έχει αυστηροποιηθεί το νομοθετικό πλαίσιο για την κατάρτιση των προϋπολογισμών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης – μετά από απαίτηση των δανειστών- οπότε απαιτείται μεγαλύτερη και πιο συντονισμένη προσπάθεια γι’ αυτό.
Ο προϋπολογισμός του Δήμου Αλεξανδρούπολης του Οικονομικού έτους 2019 που καλούμεθα να ψηφίσουμε:
Αποτελεί ένα τεχνοκρατικό κείμενο και ένα πίνακα αριθμών χωρίς καμιά πολιτική ουσία.
Η πρόσκληση στάλθηκε ηλεκτρονικά το μεσημέρι της Παρασκευής 10/11/2018 χωρίς εισηγήσεις, οι οποίες ανέβηκαν στην εφαρμογή το μεσημέρι της 13/11/2018 και αποτελούνται από 497 σελίδες !
Από την εισηγητική έκθεση λείπουν αναφορές σε ποια φιλοσοφία και κουλτούρα στηρίχθηκε η σύνταξη του προϋπολογισμού. Η αναφορά ότι ακολουθεί τις οδηγίες της σχετικής ΚΥΑ δεν κάνει κανένα σοφότερο. Λες και μπορούσε να γίνει διαφορετικά.
Θα μπορούσε παραδείγματος χάρη να αναφέρει πως γίνεται η κατανομή του παραγόμενου κοινωνικού προϊόντος από την λειτουργία του Δήμου στις Τοπικές κοινότητες και στις γειτονιές της πόλης. Τι δράσεις θα αναπτύξει ο Δήμος, ώστε να βοηθηθούν περισσότερο οι οικισμοί του Δήμου και οι γειτονιές της Αλεξ/πολης με τα μεγαλύτερα και οξυμένα προβλήματα ( π.χ. οικισμός της οδού Αβαντος ) ώστε να κλείσει η ψαλίδα μεταξύ τους. Δεν
ξέρουμε αν μετρήθηκε το κοινωνικό προϊόν από την λειτουργία του Δήμου και πόσο είναι αυτό. Από την ανάγνωσή του, βγαίνει αβίαστα το συμπέρασμα ότι το κοινωνικό προϊόν δεν κατανέμεται σωστά στην πόλη της Αλεξ/πολης και στις Δημοτικές Ενότητες Φερών και Τραϊανούπολης και μάλλον οι συντάκτες του δεν ξέρουν πόσο είναι ή δεν ξέρουν να το υπολογίσουν.
Συμπερασματικά μπορούμε να αναφέρουμε ότι ο προϋπολογισμός δεν απαντά στην αναπτυξιακή πορεία του Δήμου, τις εκρηκτικές κοινωνικές ανάγκες και την φροντίδα για το σχολείο, το περιβάλλον, την γειτονιά, το νοικοκύρεμα.
Συντάχθηκε δίχως στόχο, προσανατολισμό και όραμα.
Αλήθεια τι απέγινε η δέσμευση του δημάρχου ότι η αύξηση 18,50% των ανταποδοτικών τελών θα ίσχυε μόνο για το 2017 και το 2018 και ότι θα καταργούνταν από 01/01/2019
– Ο προϋπολογισμός έπρεπε να περιέχει περισσότερα στοιχεία για να είναι πιο ευανάγνωστος και συγκρίσιμος με τον αντίστοιχο του προηγούμενου οικονομικού έτους.
– Επίσης, βοηθητικά θα μπορούσε η οικονομική υπηρεσία να παραθέσει χρηματοοικονομικούς δείκτες, αλλά και άλλους αριθμοδείκτες ( δείκτες Δομής προϋπολογισμού), καθώς επίσης να υπογραμμίζει, να αναλύει και να επεξηγεί τις εγγραφές σημαντικού  ύψους κονδυλίων εσόδων και εξόδων στην αιτιολογική έκθεση.
Να διευκρινισθεί ότι δεν αποτελούν αριθμοδείκτες τα συνημμένα στην εισήγηση, αλλά απλά πληροφοριακά στοιχεία.
Δεν αναφέρονται οι πηγές χρηματοδότησης σε κάθε κωδικό εσόδου και εξόδου.
–   Από τα έργα του τεχνικού προγράμματος ύψους 96.211.865,06 €, σε ελάχιστους κωδικούς έχουν εγγραφεί πιστώσεις.
–   Διατίθενται ελάχιστες πιστώσεις για έργα στις Δημοτικές Ενότητες ΦΕΡΩΝ και ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗΣ
–   Θετική η αναγραφή πιστώσεων για το Λύκειο των Φερών ( 300.000,00 ευρώ ) και το Σφαγείο Φερών ( 2.900.000,00 ευρώ ), παρόλα αυτά θα περιμένουμε την υλοποίησή τους.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ -ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ
—————————————————————————————–
–  Σε επόμενη αναμόρφωση του προϋπολογισμού να δημιουργηθεί κωδικός και να γραφεί πίστωση για ένταξη μελέτης αξιοποίησης της τεράστιας και αναξιοποίητης περιουσίας του Δήμου που αποδίδει ελάχιστα έσοδα.
Να δημιουργηθούν κωδικοί για Δαπάνες για την Αντιδημαρχία του Πρωτογενούς Τομέα. με έδρα τις Φέρες.
Η επιχορήγηση προς το Νομικό Πρόσωπο του Δήμου ανέρχεται για το «ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ » στο ποσό των 1.680.000,00 €  κυμαινόμενη στα ίδια επίπεδα μ’ αυτά του 2018, δείχνοντας ότι η Δημοτική Αρχή-παρά τις εξαγγελίες της- δεν αυξάνει την επιχορήγηση για τις κοινωνικές δομές του Δήμου (συσσίτια,κοινωνικό παντοπωλείο,παιδικοί σταθμοί κ.λ.π.δράσεις ).
Πρέπει να σημειωθεί όμως ότι υφίστανται σημαντικές ληξιπρόθεσμες οφειλές   Π.Ο.Ε.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ
—————————————————————————————–
1) Σύνταξη του επόμενου προϋπολογισμού με άλλη φιλοσοφία και πρακτική.
Καθορισμός ανώτατου ύψους προϋπολογισμού εξόδων για τις Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες ( ήδη ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ με τον Κλεισθένη) με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έως 30/06 και κατάρτιση σχεδίου προϋπολογισμού εξόδων Δημοτικής Κοινότητας και αποστολή του στην Ο.Ε. για έγκριση ( έως 20/07 ). Είναι γνωστή η διαδικασία που ακολουθείται μέχρι σήμερα στη σύνταξη του προϋπολογισμού που αγνοούνται τελείως  τα συμβούλια των Κοινοτήτων πρακτική και τακτική που πρέπει να αλλάξει άμεσα. (Το
επιτρέπει η νομοθεσία ). Στενή συνεργασία για το σκοπό αυτό της οικονομικής υπηρεσίας και της αντιδημαρχίας Οικονομικών με τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες των λοιπών αντιδημαρχιών και των Κοινοτήτων.
2) Ηλεκτρονική διακυβέρνηση στο Δήμο με περιγραφή θέσεων και καθηκόντων
Είναι αδιανόητο οι υπηρεσίες του Δήμου να επικοινωνούν μεταξύ τους με έγγραφα και όχι με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
3) Περιστολή της σπατάλης σε υλικά, υπηρεσίες και ανθρώπινο δυναμικό επί τη βάσει μετρήσιμων στόχων.
4) Αναδιοργάνωση μηχανογράφησης και πληροφορικής όλων των υπηρεσιών του Δήμου.
5) Αναδιάταξη προσωπικού στις οικονομικές υπηρεσίες με ενίσχυση του αρμοδίου τμήματος , που έχει σαν αντικείμενο τις βεβαιώσεις και κυρίως τις εισπράξεις των βεβαιωθέντων εσόδων και αξιοποίηση του επιστημονικού προσωπικού του Δήμου (οικονομολόγοι).
Στοχευμένη προσπάθεια για είσπραξη εσόδων από μεγαλοοφειλέτες του Δήμου (πρόστιμα πολεοδομίας, μισθώματα ακινήτων του Δήμου).
Σύμφωνα με την αναλυτική έκθεση του ορκωτού λογιστή-ελεγκτή του Δήμου για τη χρήση του 2017 ( παράγραφος 2.4.2 ) εξι ( 06 ) μεγαλοοφειλέτες χρωστούν στον Δήμο το ποσό του 1.086.825,00 ευρώ !
Στον κωδικό 85 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Προηγούμενα Οικονομικά Ετη (  Π.Ο.Ε. ) αναφέρεται το υπέρογκο ποσό των 9.116.441,88 ευρώ !
6) Πλήρης αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας με πρόσληψη εξειδικευμένου συμβούλου για τη μεγιστοποίηση των εσόδων από την πηγή αυτή.
7) Πλήρης αξιοποίηση όλων των χρηματοδοτικών εργαλείων και πηγών (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων , ΝΕΟ ΕΣΠΑ 2019-2023, Leader, πρόγραμμα IEE (Intelligent Energy Europe), Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος, ELENA ,HORIZON κ.λπ.
8) Ενημέρωση ανά τακτά χρονικά διαστήματα τόσο της πολιτικής ηγεσίας του Δήμου (Αντιδήμαρχοι, πρόεδροι Ν.Π.Δ.Δ. και εταιριών του Δήμου , Εκτελεστική και Οικονομική Επιτροπή ), όσο και των διευθυντών και προϊσταμένων των υπηρεσιών του Δήμου για την πορεία υλοποίησης του προϋπολογισμού ώστε να υφίσταται η δυνατότητα αλλαγών και τροποποιήσεων για την υλοποίηση των στόχων.
9) Πρόσληψη μετά από διαγωνισμό συμβούλου του Δήμου για χρηματοδοτικά προγράμματα,νέα χρηματοδοτικά εργαλεία και για τη ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2021-2027.

Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ι Σ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΑΝΑΣΑ Γ Ι Α Ψ Η Φ Ο Φ Ο Ρ Ι Α
Σύμφωνα με το άρθρ. 189 του Ν.4555/2018 (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ I ) παράγραφοι 8 και 9 προτείνουμε να εγγραφούν σε κωδικούς εσόδων ( από ιδίους πόρους του Δήμου ) και εξόδων ( στα έργα ) για τις Τοπικές Κοινότητες και την Δημοτική Κοινότητα Φερών: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΦΕΡΩΝ 30,000,00 ευρώ και ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΛΟΥΤΡΟΥ 48.000,00 ευρώ έργα που περιλαμβάνονται στο ήδη ψηφισθέν Τεχνικό
Πρόγραμμα του Δήμου.
Επίσης προτείνουμε :
1.Στις τοπικές και δημοτικές κοινότητες συνιστάται πάγια προκαταβολή σε βάρος του σχετικού κωδικού αριθμού ( ΚΑ 8521 ) του προϋπολογισμού εξόδων του δήμου.
α) Χιλίων (1.000) ευρώ για τις τοπικές κοινότητες ανεξαρτήτως πληθυσμού.
β) Δυο χιλιάδων (2.000) ευρώ για τη δημοτική κοινότητα Φερών ως έχουσα πληθυσμό έως δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους.
γ) Τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ για τη δημοτική κοινότητα Αλεξ/πολης με πληθυσμό πάνωαπό 10.001 κατοίκους.
Τα ανωτέρω να τεθούν σε ψηφοφορία ως προβλέπει ο νόμος,καταχωρουμένου του σχετικού μας αιτήματος στα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου.
2.Στον κωδικό εσόδου 0469.001 Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν 2773/99, άρθρο 25 Ν 3468/06) είναι εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 547.000,00 ευρώ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 25 του Ν. 3468/2006 .οπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει :

Α4. Τα ποσά που αντιστοιχούν στο Ειδικό τέλος εγγράφονται σε χωριστό κωδικό του προϋπολογισμού εσόδων του οικείου Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού (“Εσοδα από σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας”) και διατίθενται υποχρεωτικά και αποκλειστικά, σε ποσοστό 80%, για την εκτέλεση “περιβαλλοντικών δράσεων, έργων τοπικής ανάπτυξης και κοινωνικής υποστήριξης” σε περιοχές εντός
των ορίων του δημοτικού ή κοινοτικού διαμερίσματος όπου είναι εγκατεστημένος ο σταθμός ή διέρχεται η γραμμή σύνδεσης και, σε ποσοστό 20%, στην υπόλοιπη περιφέρεια του οικείου Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού. Κατά την εκτέλεση και λειτουργία των έργων αυτών, με μέριμνα του οικείου Ο.Τ.Α. που εκτελεί τα έργα, αναρτάται ειδική σήμανση όπου αναγράφεται η
προέλευση των σχετικών πόρων.
Το παραπάνω ποσό να εγγραφεί στις δαπάνες ( έργα ) στις τοπικές κοινότητες Αισύμης, Αβαντα, Νίψας, Κίρκης και Συκορράχης, ως ο νόμος ορίζει.
Μετά τις πιο πάνω σχετικές παρατηρήσεις, σημειώσεις και προτάσεις καταψηφίζουμε τον προϋπολογισμό Οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

Παύλος Α. Μιχαηλίδης
Επικεφαλής της δημοτικής παράταξης
“ΑΝΑ.Σ.Α.”