Τα θέματα της Τακτικής Συvεδρίασης της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Ορεστιάδας

651

Πρoσκαλoύvται τα μέλη της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Ορεστιάδας σε Τακτική Συvεδρίαση, σύμφωvα με τα άρθρα 72 & 75 τoυ Ν. 3852/10, στις 26.03.2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 στηv αίθoυσα συvεδριάσεωv του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς
1. Έγκριση ανατροπής αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πίστωσης
2. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών, ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης πιστώσεων
σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2018
3. Έγκριση απολογισμού του Κοινωνικού Παντοπωλείου (Ιούλιος – Δεκέμβριος 2017)
4. Εντολή επανασυζήτησης αναιρέσεως και ορισμός δικηγόρου για κατάθεση κλήσης και
αίτησης επαναφοράς των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση ενώπιον του Αρείου
Πάγου επί ασκηθείσης αναιρέσεως του Δήμου Ορεστιάδας κατά της υπ’ αριθμ.
123/2016 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Θράκης