Κλειστός ο δρόμος Ορεστιάδα-Φυλάκιο λόγω εργασιών

1278

Κλειστός θα παραμείνει ο δρόμος Ορεστιάδας-Φυλακίου λόγω εργασιών στο οδόστρωμα.Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω του Επαρχιακού Οδικού δικτύου Βάλτου – Ορεστιάδας, Επαρχιακού Οδικού δικτύου Φυλακίου – Ριζίων – Κόμβου Καστανεών και Επαρχιακού Οδικού δικτύου Κυπρίνου – Μεγάλης Δοξιπάρας – Χανδρά – Βάλτο.

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ : «Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις».

 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 1,2,3,4, 52 παρ. 2, 103,104,105 και 109 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ Α-57) «Κύρωση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με νεότερες διατάξεις του Ν. 3542/07 (ΦΕΚ-Α-50).
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3481/2006 (ΦΕΚ Α-162) «Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών και άλλες διατάξεις».
 3. Το Φ.Ε.Κ. Β’ -2970/ 30.08.2017 που αφορά έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτροπή κυκλοφορίας στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Ορεστιάδας – Φυλακίου για τις ανάγκες κατασκευής του υποέργου «Αποκατάσταση φθορών οδικού άξονα Ορεστιάδα – Βάλτος – Φυλάκιο» (τμήμα χ.θ.15+300 έως χ.θ.22+150) της αναδόχου εταιρίας ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε..
 4. Tο υπ’αριθ. Η-8226 από 04-09-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου.
 5. Τις εργασίες αποκατάστασης οδοστρώματος που θα εκτελεστούν, με στόχο τη βελτίωση της οδικής κυκλοφορίας – ασφάλειας και την καλύτερη διαχείριση της κυκλοφορίας.
 6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και

αποσκοπούντες στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, καθώς και στην πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, στην εδαφική αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Άρθρο 1ο

 

 1. Εγκρίνουμε τις παραπάνω προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, που αφορούν επεμβάσεις αποκατάστασης βλαβών και φθορών επικίνδυνων σημείων του οδικού άξονα «Ορεστιάδα – Βάλτος – Φυλάκιο» (τμήμα χ.θ. 15+300 έως χ.θ. 22+150).
 2. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω του Επαρχιακού Οδικού δικτύου Βάλτου – Ορεστιάδας, Επαρχιακού Οδικού δικτύου Φυλακίου – Ριζίων – Κόμβου Καστανεών και Επαρχιακού Οδικού δικτύου Κυπρίνου – Μεγάλης Δοξιπάρας – Χανδρά – Βάλτο.
 3. Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει με σήμανση όπου θα είναι σαφής ο ορισμός της ζώνης έργων και θα διασφαλίζεται η ομαλή ροή των διερχόμενων οχημάτων, για την απρόσκοπτη εκτέλεση των έργων.
 4. Για την ενημέρωση της παράκαμψης θα τοποθετηθεί πληροφοριακή πινακίδα «ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΒΑΛΤΟΣ – ΦΥΛΑΚΙΟ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΗ ΛΟΓΩ ΕΡΓΩΝ. ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΠΟ Ε.Ο. 51 -ΡΙΖΙΑ».

 

 

Άρθρο 2ο

 

 1. Οι διατάξεις του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης ισχύουν από 04-09-2017 (έναρξη εργασιών), μέχρι την ολοκλήρωση – αποπεράτωση των ως άνω εργασιών (διάρκειας περίπου δύο μηνών), έως την 04-11-2017.
 2. Η εκτέλεση και εφαρμογή της παρούσας απόφασης, ανατίθεται στo Τμήμα Τροχαίας Ορεστιάδας, το οποίο οφείλει να πραγματοποιήσει επιτόπια αυτοψία και εφαρμόζεται από την τοποθέτηση των προβλεπόμενων πινακίδων, με μέριμνα του αναδόχου, ο οποίος επιπλέον υποχρεούται, για τον τακτικό έλεγχο και συντήρηση της προσωρινής σήμανσης.
 3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.2696/1999 «Κύρωση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας».

 

Άρθρο 3ο

 

Οι παραβάτες της παρούσας Απόφασης διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 420 Π.Κ. και τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 52, 103 και 104 του Ν. 2696/99 «Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν με τον Ν. 3542/2007 και τον Ν. 3904/2010.