Έμμισθη πρακτική άσκηση στην Εθνική Τράπεζα

507

Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε για το 2017 20 συνολικά θέσεις πρακτικής άσκησης, παρέχοντας την ευκαιρία σε τελειόφοιτους και απόφοιτους μεταπτυχιακών σπουδών να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία, μέσω έμμισθης πρακτικής άσκησης, πλήρους απασχόλησης, διάρκειας 6 έως 12 μηνών.

Το Πρόγραμμα Internship [email protected] αποσκοπεί στη μεταφορά τεχνογνωσίας σε φοιτητές υψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου. Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν εμπειρία σε εξειδικευμένους τομείς δραστηριότητας της Τράπεζας που σχετίζονται με το αντικείμενο των σπουδών τους διευκολύνοντας με αυτόν τον τρόπο την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Οι αιτήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής θα αξιολογηθούν βάσει ακαδημαϊκών κριτηρίων, καθώς και βάσει του βαθμού στον οποίο καλύπτουν τις προδιαγραφές κάθε θέσης. Οι καταλληλότεροι υποψήφιοι θα κληθούν να συμμετάσχουν σε διαδικασία επιλογής, η οποία περιλαμβάνει: Γραπτή δοκιμασία / τεστ γλωσσικού και αριθμητικού συλλογισμού, Panel interview με εξειδικευμένα Στελέχη HR, συνέντευξη με Στελέχη Μονάδων Υποδοχής.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους έως τη Δευτέρα, 20/02/2017 αναφέροντας με σειρά προτεραιότητας τις θέσεις για τις οποίες ενδιαφέρονται (μέχρι 2 θέσεις). Οι αιτήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής θα αξιολογηθούν βάσει ακαδημαϊκών κριτηρίων, καθώς και βάσει του βαθμού στον οποίο καλύπτουν τις προδιαγραφές κάθε θέσης.

Προϋποθέσεις συμμετοχής είναι οι συμμετέχοντες να είναι τελειόφοιτοι ή απόφοιτοι μεταπτυχιακών σπουδών α’ κύκλου μετά την 1/6/2014 στους τομείς/αντικείμενα σπουδών που αναφέρονται στις περιγραφές των θέσεων, Βαθμός Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών ή, για τους Τελειόφοιτους, Μέσος Όρος Αναλυτικής Βαθμολογίας, κατ’ ελάχιστον 7,00/10 (Σημειώνεται ότι οι Τελειόφοιτοι θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το 50% των προβλεπόμενων μαθημάτων του προγράμματος σπουδών τους), Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος στους τομείς/αντικείμενα σπουδών που αναφέρονται στις περιγραφές των θέσεων, με ελάχιστη αποδεκτή βαθμολογία 6,50/10, Αποδεδειγμένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας σύμφωνα με τις περιγραφές των θέσεων.

Οι υποψήφιοι που θα κληθούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής θα χρειαστεί να αποστείλουν στη συνέχεια, σε ηλεκτρονική μορφή, τα ακόλουθα έγγραφα: αντίγραφο πτυχίου, αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή, για τους Τελειόφοιτους, αντίγραφο τρέχουσας αναλυτικής βαθμολογίας, αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.

Πηγή: diorismos.gr