ΓΟΕΒ Ορεστιάδας: Προσλήψεις δύο ατόμων

429
Ο ΓΟΕΒ Ορεστιάδας που εδρεύει στον δήμο Ορεστιάδας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχιακών αναγκών του.

Η πρόσληψη θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του εγκεκριμένου ΚΕΥ του Οργανισμού.

Η διάρκεια της απασχόλησης θα εξαρτηθεί από τις ανάγκες του Οργανισμού και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί το χρονικό διάστημα που αναφέρεται παρακάτω.

Οι ανάγκες που θα αντιμετωπιστούν, τα απαιτούμενα προσόντα και άλλες πληροφορίες αναφέρονται στην αναλυτική ανακοίνωση που υπάρχει στον πίνακα ανακοινώσεων στα γραφεία του Οργανισμού, Τέρμα Βασ. Κων/νου στην Ορεστιάδα και παρέχονται στους ενδιαφερόμενους μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Οργανισμό. Έντυπα αιτήσεων θα παρέχονται από τον Οργανισμό και θα υποβάλλονται με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έως και τις 08-05-24, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.

Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα διορισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 25520-22031 (τμήμα Διοικητικό).

Ο αριθμός κατά ειδικότητα του εποχιακού προσωπικού που θα προσληφθεί είναι:

• 1 ΤΕ Πληροφορικής (μέχρι 8 μήνες)

• 1 ΤΕ Πληροφορικής (μέχρι 4 μήνες)