Κανονισμός λειτουργίας για τις παιδικές χαρές

2708
Κάθε έτος,περίπου 250.000 παιδιά στην Ευρώπη κάτω από την ηλικία των 15 απαιτούν τη νοσοκομειακή περίθαλψη από τραυματισμούς που συνέβησαν στους παιδότοπους και στις παιδικές χαρές, με άσχημα σπασμένα κόκκαλα, αμυχές, μώλωπες ακόμα και τραυματισμούς στο κεφάλι.
Επίσης, σύμφωνα με παλαιότερη μελέτη του Κέντρου Έρευνας και Πρόληψης Παιδικών Ατυχημάτων, το 20% των παιδικών ατυχημάτων γίνεται σε παιδικές χαρές.
Οι δήμοι είναι υποχρεωμένοι να ορίσουν το πλαίσιο της εύρυθμης λειτουργίας και της χρηστής διαχείρισης των παιδικών χαρών που υπάρχουν.
Πρέπει να προχωρήσουν στη σύνταξη Κανονισμού Λειτουργίας τους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Κάθε δήμος οφείλει να τηρεί το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο οι οποίες ορίζουν ότι όλες οι παιδικές χαρές πρέπει να έχουν συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές, προκειμένου να εξασφαλίζει την ακίνδυνη χρήση των παιδικών χαρών, αφού προηγουμένως έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή λειτουργία τους.

Ένα σχέδιο πρότυπο είναι αυτό που χρησιμοποιεί ο Δήμος Νεάπολης – Συκεών

Το σχέδιο του «Κανονισμού Λειτουργίας Παιδικών Χαρών του Δήμου Νεάπολης – Συκεών»:

Κάθε παιδική χαρά στο Δήμο Νεάπολης – Συκεών θα πρέπει να πληροί για την καταλληλότητα του χώρου λειτουργίας του τα εξής κριτήρια κατ’ ελάχιστο:

• Να μην έχει οπτική επαφή με εγκαταστάσεις που μπορεί να βλάψουν την ψυχική υγεία των παιδιών

• Να μη γειτνιάζει με δρόμο ταχείας κυκλοφορίας ή βαρών οχημάτων και σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό να εξασφαλίζεται η άνετη και ασφαλής πρόσβαση των χρηστών με την λήψη των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας

Όταν γειτνιάζει με οδικό ή σιδηροδρομικό δίκτυο που προκαλεί υψηλό θόρυβο να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα ηχοπροστασίας.

Για την οργάνωση και τη σχεδίαση των παιδικών χαρών πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατ’ ελάχιστο τα εξής κριτήρια:

• Είσοδο κοινού με ελάχιστο άνοιγμα 1,00μ. Στην περίπτωση που προβλέπονται είσοδοι υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, θα χωροθετούνται μακριά από την είσοδο κοινού για λόγους ασφαλείας.

• Περίφραξη περιμετρική είτε τεχνητή είτε φυσική που θα είναι λειτουργική και να παρέχεται ασφάλεια στους χρήστες της παιδικής χαράς αποτρέποντας κινδύνους και τραυματισμούς και παγίδεψη μερών του σώματός τους χωρίς να απομονώνει οπτικά τη παιδική χαρά από τον περιβάλλοντα χώρο.

• Τις ηλικιακές ομάδες παιδιών για τις οποίες προορίζεται η παιδική χαρά

• Τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης

• Τηλέφωνα επικοινωνίας με τον ΟΤΑ

• Απαγόρευση εισόδου για ζώα συντροφιάς, με εξαίρεση σκύλους – συνοδούς ατόμων με αναπηρία

• Προτροπή για διατήρηση της καθαριότητας

• Τις ώρες λειτουργίας της παιδικής χαράς

• Κατάλληλο και επαρκή φωτισμό

• Επαρκή αριθμό καθισμάτων για τους συνοδούς

• Βρύση με πόσιμο νερό

• Εξωτερικές και εσωτερικές προσβάσεις για ΑΜΕΑ

• Καλάθια απορριμμάτων • Σύστημα αποτροπής εισόδου αδέσποτων ζώων

• Πινακίδα εισόδου η οποία φέρει το σήμα πιστοποίησης καταλληλότητας λειτουργίας της παιδικής χαράς και τις εξής τουλάχιστον πληροφορίες:

α) Τις ηλικιακές ομάδες των παιδιών για τις οποίες προορίζεται η παιδική χαρά β) Τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης γ) Τηλέφωνα επικοινωνίας με τον υπεύθυνο του ΟΤΑ δ) Τις ώρες λειτουργίας της παιδικής χαράς ε) Προτροπή για διατήρηση της καθαριότητας στ) Απαγόρευση εισόδου για ζώα συντροφιάς, με εξαίρεση σκύλους – συνοδούς ατόμων με αναπηρία ζ) Την απαγόρευση εισόδου σε ενήλικες που δεν συνοδεύουν παιδιά

ΥΠΕΘΥΝΟΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝΧΑΡΩΝ

Σε κάθε Δημοτική Ενότητα του Δήμου Νεάπολης – Συκεών ορίζεται ο αντίστοιχος πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου που λειτουργεί η παιδική χαρά ως υπεύθυνος λειτουργίας της.

ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ- ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

Με ευθύνη της Δημοτικής Αρχής λαμβάνονται μέτρα για την φύλαξη των παιδικών χαρών είτε με περιοδικούς ελέγχους από την Ελληνική Αστυνομία είτε την Δημοτική Αστυνομία είτε από υπαλλήλους που ορίζονται για το σκοπό αυτό είτε οργανώνοντας εθελοντικές οργανώσεις είτε με προσωπικό ορισμένου χρόνου που ορίζεται για το σκοπό αυτό είτε με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο. Η αστυνόμευση λειτουργίας καθώς και η μέριμνα εφαρμογής του παρόντος κανονισμού των παιδικών χαρών του Δήμου Νεάπολης – Συκεών γίνεται από τους υπεύθυνους λειτουργίας των παιδικών χαρών ελλείψει προσωπικού ορισμένου ή αορίστου χρόνου που μπορεί να ορίζονται για το σκοπό αυτό.

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ

Καθημερινά: 09:00 – 15:30 & 17:30 – 20:30

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ Καθημερινά: 08:00 – 15:00 & 17:30 – 22:00 Η χειμερινή περίοδος διαρκεί από την 1η Οκτωβρίου έως την 31η Μαρτίου, ενώ η θερινή από την 1η Απριλίου έως την 30η Σεπτεμβρίου. Οι υπεύθυνοι λειτουργίας των παιδικών χαρών είτε το προσωπικό ορισμένου ή αορίστου χρόνου που μπορεί να ορίζεται για το σκοπό αυτό είναι υπεύθυνοι για την τήρηση του ωραρίου λειτουργίας και αποκλειστικά αρμόδιοι για τα κλειδιά των χώρων.

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

Η Υπηρεσία Πρασίνου και Καθαριότητας του Δήμου είναι αρμόδια για την καθαριότητα και ευπρεπισμό των χώρων , το άδειασμα των κάλαθων απορριμμάτων και τη συντήρηση των χώρων πρασίνου εντός των παιδικών χαρών . Οι υπεύθυνοι λειτουργίας των παιδικών χαρών είτε το προσωπικό ορισμένου χρόνου ή αορίστου χρόνου που μπορεί να ορίζεται για το σκοπό αυτό σε περίπτωση που διαπιστώσουν προβλήματα με τη καθαριότητα και τον ευπρεπισμό των χώρων οφείλουν με κάθε πρόσφορο μέσο να ενημερώσουν την αρμόδια υπηρεσία για να ενεργήσει σχετικά.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

Η συντήρηση των παιδικών χαρών του Δήμου Νεάπολης – Συκεών θα γίνεται σε τρία στάδια

1ο Στάδιο Οι υπεύθυνοι λειτουργίας των παιδικών χαρών είτε το προσωπικό ορισμένου ή αορίστου χρόνου που μπορεί να ορίζεται για το σκοπό αυτό θα τηρούν πρωτόκολλο καθημερινού ελέγχου στο οποίο θα καταγράφονται τυχόν βλάβες. Ο καθημερινός έλεγχος αφορά την κατάσταση του εξοπλισμού της παιδικής χαράς , τη κατάσταση του δαπέδου ασφαλείας ή του υλικού πτώσης , την κατάσταση της περίφραξης , το χώρο περιμετρικά από τη παιδική χαρά, την καθαριότητα του χώρου και του εξοπλισμού της παιδικής χαράς , την τήρηση των αποστάσεων ανάμεσα στον εξοπλισμό και το έδαφος , τυχόν εκτεθειμένες θεμελιώσεις και αιχμηρά άκρα , τμήματα εξοπλισμού που τυχόν λείπουν, τη δομική αρτιότητα και την υπερβολική φθορά κινουμένων η μη τμημάτων, την υδραυλική εγκατάσταση, την εγκατάσταση φωτισμού. Σε περίπτωση διαπίστωσης εξοπλισμού της παιδικής χαράς που κρίνεται ότι δύναται να φέρει σε κίνδυνο την ασφάλεια των παιδιών μεριμνούν με τα συνεργεία του Δήμου Νεάπολης – Συκεών να τίθεται εκτός λειτουργίας έως ότου επισκευαστεί , προβαίνουν στην κατάλληλη σήμανση και απομόνωση του εξοπλισμού προκειμένω να διασφαλίζεται συνεχώς η ασφαλής παραμονή των παιδιών στη παιδική χαρά και να ενημερώνουν με κάθε πρόσφορο μέσο την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου για την άμεση αντικατάστασή του εάν η επισκευή είναι αδύνατη. Εάν ένα μόνο τμήμα του εξοπλισμού είναι προς αντικατάσταση θα πρέπει τα υπάρχοντα τμήματα να εξακολουθούν να είναι λειτουργικά και ασφαλή σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας των προτύπων άλλως να τίθεται εκτός λειτουργίας το σύνολο του εξοπλισμού.

2ο Στάδιο Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου με τα συνεργεία του Δήμου ανά Δημοτική Ενότητα προβαίνουν κάθε μήνα νωρίτερα και όχι πάνω από τρίμηνο σε περιοδικό προληπτικό έλεγχο και συντήρηση του συνόλου των παιδικών χαρών του Δήμου Νεάπολης – Συκεών.

Κατά την διάρκεια του ελέγχου : • Ελέγχονται και θεωρούνται τα βιβλία συμβάντων • Ελέγχονται και θεωρούνται τα βιβλία πρωτοκόλλου καθημερινού ελέγχου • Ελέγχονται τα βιβλία κατασκευαστή για κάθε εξοπλισμό αναφορικά για την ορθή τήρηση των οδηγιών του φακέλου περιοδικής συντήρησης του εξοπλισμού • Γίνεται οπτικός και λειτουργικός έλεγχος του εξοπλισμού και των επί μέρους εξαρτημάτων (κουζινέτων, αρθρωτών τμημάτων) • Γίνεται οπτικός και λειτουργικός έλεγχος των δαπέδων ασφαλείας του υλικού πτώσης, των θεμελιώσεων των οργάνων και της στήριξής τους. • Γίνεται οπτικός και λειτουργικός έλεγχος της κατάστασης του αστικού εξοπλισμού και των λοιπών εγκαταστάσεων των παιδικών χαρών (περίφραξη, ύδρευση, φωτισμός, ράμπες πρόσβασης ΑΜΕΑ κλπ) • Γίνεται μικρής κλίμακας προληπτική συντήρηση του εξοπλισμού (λίπανση αρθρωτών τμημάτων, βίδωμα τμημάτων του εξοπλισμού που τείνουν να αποκολληθούν και της πάκτωσης του εξοπλισμού)

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί βλάβη του εξοπλισμού που δε δύναται να επισκευαστεί από τα συνεργεία του Δήμου κατά τη διάρκεια του ελέγχου γίνεται μέριμνα για την απομόνωση του εξοπλισμού με κατάλληλη σήμανση και τίθεται εκτός λειτουργίας μέχρι την επισκευή του από ειδικευμένο προσωπικό προκειμένω να διασφαλίζεται συνεχώς η ασφαλής παραμονή των παιδιών στη παιδική χαρά 3ο Στάδιο

Με μέριμνα της Δημοτικής Αρχής κάθε εξάμηνο το αργότερο ανατίθεται σε ειδικευμένο συνεργείο η συντήρηση του συνόλου των παιδικών χαρών του Δήμου Νεάπολης – Συκεών ανά Δημοτική Ενότητα προκειμένω ο εξοπλισμός των παιδικών χαρών να επανέλθει στο επίπεδο λειτουργίας και ασφάλειας που είχε κατά το στάδιο της αρχικής εγκατάστασής του καθώς και του ελέγχου που πραγματοποιήθηκε από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου.

ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

Οι υπεύθυνοι λειτουργίας των παιδικών χαρών είτε το προσωπικό ορισμένου χρόνου ή αορίστου χρόνου που μπορεί να ορίζεται για το σκοπό αυτό θα τηρούν βιβλίο συμβάντων αριθμημένο και θεωρημένο από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου στο οποίο θα καταγράφονται αναλυτικά οι συνθήκες τυχόν ατυχημάτων παρατηρήσεις ή παράπονα χρηστών.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

Με μέριμνα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Νεάπολης – Συκεών τηρείται φάκελος για κάθε παιδική χαρά που λειτουργεί στο Δήμο Νεάπολης – Συκεών. Ο φάκελος αυτός περιέχει στοιχεία αποτύπωσης του χώρου της παιδικής χαράς, διάγραμμα εξοπλισμού, τεχνική έκθεση μηχανικού για τη περιγραφή της παιδικής χαράς, πιστοποιητικό καταλληλότητας από διαπιστευμένο φορέα του άρθρου 11 της υπ’ αρίθμ. 28492/18-05-2009 Υ.Α .

Η Τεχνική Υπηρεσία είναι αρμόδια για την έγκαιρη επικαιροποίηση της έκδοσης πιστοποιητικού καταλληλότητας των υφιστάμενων παιδικών χαρών του Δήμου Νεάπολης – Συκεών καθώς και για την αδειοδότηση νέων παιδικών χαρών. Σε περίπτωση που υφιστάμενη παιδική χαρά κριθεί μη κατάλληλη από την Επιτροπή Ελέγχου Παιδικών Χαρών του άρθρου 9 της υπ’ αρίθμ. 28492/18-05-2009 Υ.Α τότε με μέριμνα του υπεύθυνου λειτουργίας της παιδικής χαράς είτε του προσωπικού που μπορούν να ορίζονται για το σκοπό αυτό μεριμνά για την άμεση διακοπή λειτουργίας με τη σφράγιση της παιδικής χαράς τοποθετώντας την απαραίτητη προειδοποιητική σήμανση.

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

Κάθε χρήστης (ανήλικα παιδιά και συνοδοί αυτών) των εγκαταστάσεων των παιδικών χαρών του Δήμου Νεάπολης – Συκεών οφείλει να: ·Τηρεί τους όρους του παρόντος κανονισμού.

· Τηρεί το ωράριο λειτουργίας

·Έχει κόσμια συμπεριφορά προς όλους.

·Υπακούει στις συστάσεις των υπεύθυνων λειτουργίας των παιδικών χαρών ή του προσωπικού που μπορεί να ορίζονται για το σκοπό αυτό.

·Μην προκαλεί φθορές στις εγκαταστάσεις και τα όργανα που χρησιμοποιεί.

·Μη φέρει στους χώρους τροχήλατα οχήματα (ποδήλατα, πατίνια).

·Το κάπνισμα και η κατανάλωση ποτών δεν επιτρέπεται Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν συμμορφώνεται με τις υποδείξεις των υπεύθυνων λειτουργίας των παιδικών χαρών ή του προσωπικού που μπορεί να ορίζονται για το σκοπό αυτό αναφορικά με την ορθή χρήση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού και έχει ανάρμοστη συμπεριφορά, οι υπεύθυνοι λειτουργίας έχουν το δικαίωμα να καλέσουν την Ελληνική ή την Δημοτική Αστυνομία για την τήρηση της τάξης και την εφαρμογή κάθε νόμιμης διαδικασίας.

Οποιαδήποτε εσκεμμένη φθορά σε εγκαταστάσεις ή εξοπλισμό από οποιονδήποτε χρήστη θα τιμωρείται με προσωρινή απαγόρευση εισόδου του προσώπου αυτού από την παιδική χαρά για ένα μήνα και με άμεση αποκατάσταση της φθοράς με δικές του δαπάνες.

Σε περίπτωση υποτροπής μπορεί να αποφασιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο Νεάπολης – Συκεών η οριστική απαγόρευση εισόδου του εν λόγω προσώπου από όλες τις παιδικές χαρές του ∆ήμου Νεάπολης – Συκεών , έπειτα από γνωμοδότηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου ή του εντεταλμένου δημοτικού σύμβουλου του άρθρου 5 του παρόντος κανονισμού. Υπεύθυνοι για τη βεβαίωση των φθορών και την τήρηση της συγκεκριμένης διαδικασίας είναι οι υπεύθυνοι της λειτουργίας των παιδικών χαρών ή του προσωπικού που μπορεί να ορίζονται για το σκοπό αυτό.

Ο χρήστης στον οποίο βεβαιώνεται η παράβαση έχει το δικαίωμα να εκφράσει εγγράφως τις αντιρρήσεις του προς το Δημοτικό Συμβούλιο και η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου οφείλει να τον ενημερώσει εγγράφως για την συζήτηση της υπόθεσής του στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Η παράληψή της ενημέρωσης του από την διοίκηση επιφέρει την ακυρότητα της διαδικασίας. Σε περίπτωση που ο χρήστης στον οποίο βεβαιώνεται η παράβαση είναι ανήλικος η ευθύνη της αποζημίωσης για την άμεσης αποκατάσταση της ζημιάς μεταβιβάζεται στον συνοδό ενήλικα ή τον έχοντα την γονική ευθύνη του ανηλίκου.