Θέση εργασίας στη ΜΚΟ ΑΡΣΙΣ στην Αλεξανδρούπολη

1070

Η ΜΚΟ ΑΡΣΙΣ προκήρυξε δύο θέσεις, ψυχολόγου και παιδαγωγού σε Θεσσαλονίκη και Αλεξανδρούπολη.

Ψυχολόγος στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης

Το Σπίτι της ΑΡΣΙΣ – Ξενώνας Προσωρινής Φιλοξενίας Παιδιών και Εφήβων σε κίνδυνο που εδρεύει στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης προκηρύσσει 1 νέα θέση ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι για 3 μήνες, με πιθανότητα ανανέωσης.

Θέση ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ  Πλήρους απασχόλησης

Απαραίτητα προσόντα:

Τίτλος σπουδών Πτυχίου Ψυχολογίας ΠΕ,

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ψυχολόγου.

Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας,

Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία 1 έτους σε συναφές αντικείμενο

Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ

Άδεια οδήγησης ΙΧ αυτοκινήτου.

Επιθυμητά προσόντα:

Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας(προτιμητέα γνώση γαλλικών ή γερμανικών).

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών.

Συνεκτιμημένα προσόντα:

Προηγούμενη απασχόληση σε χώρους παιδικής προστασίας και εμπειρία με ευάλωτες ομάδες

Εθελοντική εργασία.

Απαραίτητες δεξιότητες που θα κριθούν κατά τη συνέντευξη:

Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας.

Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης, εμπειρία στη διοργάνωση δράσεων εξωστρέφειας και στην επικοινωνία με δημόσιους και ιδιωτικούς τοπικούς φορείς.

Εμπειρία στην επικοινωνία και διαμεσολάβηση με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς σε υπηρεσίες προς ευπαθείς κοινωνικές ομάδες γενικότερα ή των παιδιών ειδικότερα.

Καθήκοντα:

Είναι αρμόδιος για δραστηριότητες που επικεντρώνονται στους φιλοξενούμενους, στην κοινότητα αλλά και στους άλλους βασικούς συντελεστές (εθελοντές, φοιτητές)  που θα δραστηριοποιούνται στον Ξενώνα.

Ειδικότερα:

Ως προς τους φιλοξενούμενους, παρατηρεί και εκτιμά κλινικά τις συμπεριφορές. Συμμετέχει στο σχεδιασμό, την κατάρτιση και την υποστήριξη των ατομικών πλάνων δράσης και την επίτευξη των στόχων των ανηλίκων.

Αναλαμβάνει την προετοιμασία της υποδοχής των ανηλίκων, την ενημέρωση τους και την διαδικασία ένταξης τους στον Ξενώνα.

Αναλαμβάνει την ψυχολογική  υποστήριξη των φιλοξενουμένων και την ανάπτυξη παρεμβάσεων και δραστηριοτήτων αντιμετώπισης κρίσεων, διαχείρισης άγχους, αποκατάστασης συγκεκριμένων δεξιοτήτων και λειτουργιών, βελτίωσης διαπροσωπικών σχέσεων,  χειρισμού συγκρούσεων και αλλαγών συμπεριφοράς. Οι παρεμβάσεις αυτές γίνονται σε εξατομικευμένο ή ομαδικό επίπεδο σε τυπική αλλά και μη τυπική μορφή συναντήσεων.

Συμμετέχει στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση παρεμβάσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης της κοινότητας.

Συμμετέχει στη συγκρότηση των εθελοντικών ομάδων, της εκπαίδευσης και της εποπτείας των εθελοντών/ντριών και των φοιτητών/τριών που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση.

Λειτουργεί στο πλαίσιο της επαγγελματικής δεοντολογίας του κλάδου του.

Συμμετέχει στις ενέργειες προσέλκυσης χορηγιών.

Συνοδεύει τους φιλοξενούμενους εκτός δομής

Συμμετέχει στην ικανοποίηση των υποχρεώσεων προς τους φορείς χρηματοδότησης με την έγκαιρη κατάθεση των εκθέσεων προόδου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.

Συμμετέχει υποχρεωτικά στις ομάδες προσωπικού, τις εποπτείες και στις εκπαιδεύσεις που κρίνει απαραίτητες η Οργάνωση.

Ώρες απασχόλησης (εβδομαδιαίως):40

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο infoxenonas@arsis.gr  έως τις 10/10/2018, τα κάτωθι, με τίτλο «Προκήρυξη για την θέση Ψυχολόγου».

Βιογραφικό Σημείωμα

Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση

Αν κληθούν σε συνέντευξη, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα κάτωθι:

Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας

Φωτοαντίγραφο τουτίτλου σπουδών

Φωτοαντίγραφο της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος(όπου απαιτείται)

Συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες

Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση, τα οποία αποτελούν και τα κριτήρια αξιολόγησης του δυνητικού προσωπικού, και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών. Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Τα βιογραφικά θα αξιολογηθούν μέχρι τις 12/10/2018 και οι υποψήφιοι που θα περάσουν στη δεύτερη φάση αξιολόγησης (συνεντεύξεις), θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά στις 15/10/2018.

Οι συνεντεύξεις θα λάβουν χώρα από 16/10/2018 έως 19/10/2018.

Παιδαγωγός στην Αλεξανδρούπολη

Η Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων  «Φρίξος» της Άρσις στην Αλεξανδρούπολη  προκηρύσσει 1 νέα θέση Παιδαγωγού/Εκπαιδευτικού.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι έως 31/12/2018, με πιθανότητα ανανέωσης.

Θέση Μερικής απασχόλησης

Απαραίτητα προσόντα:

Πτυχίο Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι. (Εκπαιδευτικοί, Παιδαγωγοί, Φιλόλογοι)

Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους.

Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.

Γνώση Χειρισμού Η/Υ.

Επιθυμητά προσόντα:

Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας.

Γνώση του νομικού πλαισίου για την παιδική προστασία.

Άδεια οδήγησης ΙΧ.

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών.

Συνεκτιμημένα προσόντα:

Προηγούμενη απασχόληση στο μεταναστευτικό/προσφυγικό και εμπειρία με ευάλωτες ομάδες.

Εθελοντική εργασία.

Απαραίτητες δεξιότητες που θα κριθούν κατά τη συνέντευξη:

Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας. Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης, ανάληψη πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης.

Ικανότητες αποτελεσματικής επικοινωνίας και ομαδικό πνεύμα.

Καθήκοντα:

Διαπαιδαγώγηση και δημιουργική απασχόληση μέσω εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Εκμάθηση βασικών κοινωνικών δεξιοτήτων, όπως δεξιοτήτων αυτόνομης διαβίωσης, ατομικής και οικιακής υγιεινής, επικοινωνιακών καθώς και κοινοτικών δεξιοτήτων. Ανάπτυξη βασικών μαθησιακών ικανοτήτων και διαπαιδαγώγηση των παιδιών μέσω εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων.

Αξιολόγηση εκπαιδευτικών αναγκών, συμμετοχή στην κατάρτιση του ατομικού/ή και οικογενειακού Σχεδίου Δράσης.

Προετοιμασία για την ένταξη στην εκπαιδευτική διαδικασία με την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, συνεργασία με το σχολείο και το διδακτικό προσωπικό για την εξατομικευμένη ενισχυτική διδασκαλία των παιδιών και την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας.  Συντονίζει την ομάδα εθελοντών ενισχυτικής διδασκαλίας και εποπτεύει την πορεία.

Εκμάθηση βασικών κοινωνικών δεξιοτήτων αυτόνομης διαβίωσης, όπως δεξιοτήτων ατομικής και οικιακής υγιεινής, υποστήριξη αυτών και φροντίδα για τη σωστή τήρησή τους.

Εκμάθηση, υποστήριξη και φροντίδα για τη σωστή διαχείριση προϊόντων διατροφής και ατομικής  υγιεινής.

Προετοιμασία για το σχολείο και συνοδεία παιδιών προς και από το σχολείο, καθώς και σε εξόδους τους, όπως και σε ιατρικές επισκέψεις.

Διαπαιδαγώγηση και δημιουργική απασχόληση μέσω εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

Συμμετοχή σε δράσεις ευαισθητοποίησης της κοινότητας.

Συμπλήρωση όλων των απαραίτητων εγγράφων παρακολούθησης του έργου του παιδαγωγού.

Ώρες απασχόλησης (εβδομαδιαίως):30

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο arsisalexpr@gmail.com  έως τις 14/10/2018, τα κάτωθι, με τίτλο «Προκήρυξη για την θέση Παιδαγωγού».

Βιογραφικό Σημείωμα

Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση

Αν κληθούν σε συνέντευξη, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα κάτωθι:

Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας

Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών

Φωτοαντίγραφο της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος(όπου απαιτείται)

Συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες

Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση, τα οποία αποτελούν και τα κριτήρια αξιολόγησης του δυνητικού προσωπικού, και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών. Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Τα βιογραφικά θα αξιολογηθούν μέχρι τις 15/10/2018 και οι υποψήφιοι που θα περάσουν στη δεύτερη φάση αξιολόγησης (συνεντεύξεις), θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά στις 16/10/2018 και 17/10/2018

Οι συνεντεύξεις θα λάβουν χώρα από 17/10/2018 έως 18/10/2018.