Επιμορφωτικό πρόγραμμα με θέμα: «Τουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη» 

1161

Ανακοινώθηκε η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εισαγωγή πενήντα (50) Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 στο νέο καινοτόμο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Τουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη»  στο ΑΠΘ. Το Δ.Π.Μ.Σ. οργανώνεται από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών σε συνεργασία με τα Τμήματα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Γεωπονίας, Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, Θεολογίας και Νομικής.

Το νέο Δ.Π.Μ.Σ., με τρεις (3) Εξειδικεύσεις: «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ», «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ-ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ», καλύπτει σύγχρονα θέματα του τουρισμού και αποτελεί εφόδιο υψηλής εξειδίκευσης. Σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ. «Τουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη» είναι η παροχή υψηλού επιπέδου εξειδικευμένης γνώσης, η προώθηση βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και η κατάρτιση στελεχών σε θέματα τουρισμού και τοπικής ανάπτυξης, και ειδικότερα στα επιστημονικά πεδία της περιφερειακής ανάπτυξης, της χωροταξίας και του δικαίου, της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης και της τουριστικής αξιοποίησης του φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής – θρησκευτικής κληρονομιάς.

Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται στο Α.Π.Θ. Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο. Η χρονική διάρκεια φοίτησης είναι κατ΄ ελάχιστο  τρία (3) εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί/ές κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών όλων των Τμημάτων των Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι προπτυχιακοί φοιτητές/τριες, βάσει πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας, οι οποίοι/ες θα πρέπει να προσκομίσουν τον τίτλο σπουδών τους μέχρι τη λήξη της περιόδου εγγραφών στο Δ.Π.Μ.Σ.

Τα τέλη φοίτησης ορίζονται στα δύο χιλιάδες και εννιακόσια ευρώ (2.900€) και θα καταβάλλονται σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις στην αρχή κάθε εξαμήνου. Από τα τέλη φοίτησης  απαλλάσσονται οι φοιτητές/τριες που πληρούν τις προϋποθέσεις του Ν.4485/2017.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους (μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σκαναρισμένα), μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών αιτήσεων του Δ.Π.Μ.Σ. στη διεύθυνση: https://msc-tourism.econ.auth.gr/admissions μέχρι την Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 14.00. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ. http://msc-tourism.econ.auth.gr και από τη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. τηλ. 2310995278, email: msc-tourism@econ.auth.gr

H Διευθύντρια του ΔΠΜΣ Αν. Καθηγήτρια Στέλλα Κωστοπούλου