Έκτακτη συνεδρίαση για το Λύκειο Φερών και του νηπιαγωγείου στο 1ο Δημοτικό Αλεξανδρούπολης

763

Πρόσκληση για την Πέμπτη 02/08/2018 και ώρα 13:30, στο Δημαρχείο, στο Γραφείο Δημάρχου σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξανδρούπολης,(σύμφωνα με την παρ. 6 , του άρθ. 75, του Ν. 3852/2010) , για συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας συνημμένης διάταξης:

1. Έγκριση, όρων διακήρυξης, κριτηρίου ανάθεσης και τεχνικών προδιαγραφών του έργου ‘ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΕΡΩΝ” (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γεώργιος)

2. Έγκριση, όρων διακήρυξης, κριτηρίου ανάθεσης και τεχνικών προδιαγραφών του έργου ‘ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ'(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γεώργιος)

Τα ανωτέρω θέματα θα συζητηθούν εκτάκτως λόγω της προτροπής της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. ΑΜΘ, για άμεσες ενέργειες δημοπράτησης των πράξεων, έπειτα από τις υπ. αρ. πρωτ. 2509/23-07-2018 και υπ. αρ. πρωτ. 2602/30-07-2018 αντίστοιχες διατυπώσεις θετικής γνώμης για τα σχέδια των τευχών διακήρυξης και τη διαδικασία σύμφωνα με την οποία θα προκηρυχτούν τα έργα.

Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλούνται τα μέλη της Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωτές τους προκειμένου να παρευρεθούν στη συνεδρίαση.