Προκήρυξη θέσης στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης

759

«Πρόσκληση ενδιαφέροντος για Ανάθεση καθηκόντων προϊσταμένου στο Τμήμα
Κοινωνικής Εργασίας του Π.Γ.Ν.Α .»

Ο Διοικητής του Π.Γ.Ν.Εβρου
Έχοντας Υπόψη
1. Τις διατάξεις του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 81/Α΄/ 04-04-2005), όπως αυτές τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.
2. Την υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ 91432 Απόφαση του Υπουργείου Υγείας «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Ενιαίου Συλλογικού Οργάνου Διοίκησης» (ΦΕΚ 2012/09-09-2011τ΄ Β).
3. Το ΦΕΚ 3499/31.12.2012 τ.Β΄ «Ενοποιημένος Οργανισμός του Πανεπιστημιακού Γενικού
Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης και του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Οργανισμού του Π.Γ.Ν. Αλεξ/πολης, (αριθμ. Υ4α/39504/10-4-2012 – ΦΕΚ1156/2012) «Προϊστάμενοι Υπηρεσιών», σύμφωνα με τις οποίες «Στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας και αν δεν υπάρχει, υπάλληλος του κλάδου ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας.»
5. Τις διατάξεις του άρθρου 87 του Ν.3528/07 «Κύρωση Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών
Διοικητικών Υπαλλήλων και υπαλλήλων ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ Α΄26), «Αναπλήρωση Προϊσταμένων».
6. Το αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.46/2257/οικ.26574/14-10-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτ. &
Διοικ. Ανασυγκρότησης «Αναπλήρωση προϊσταμένων οργανικών μονάδων»
7. Το γεγονός ότι μετά την από 23-6-2014 παραίτηση λόγω συνταξιοδότησης της προϊσταμένης του Τμήματος, δεν έχουν ανατεθεί καθήκοντα προϊσταμένου του Τμήματος σε κανένα υπάλληλο.
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Α) πρόσκληση ενδιαφέροντος υποβολής υποψηφιότητας για Ανάθεση καθηκόντων
προϊσταμένου στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Π.Γ.Ν.Α..
Απαραίτητα προσόντα:
1. Οργανική θέση στο ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης, του κλάδου ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών
Λειτουργών
Μοριοδότηση:
 Προϋπηρεσία: 50μόρια /6μηνο
 Μεταπτυχιακό συναφή του αντικειμένου:150 μόρια
 Ξένη Γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης επίπεδα: Β2=20μόρια, C1=30μόρια, και C2=
40μόρια
 Πιστοποιητικό γνώσης Η/Υ (βάσει πτυχίου): exel= 15 μόρια, Power point=10 μόρια,
word=15 μόρια, e-mail=15 μόρια
 Δελτία αξιολόγησης τελευταίας 5ετίας = βαθμός κάθε έτους (με άριστα 10)*5
 Παρακολούθηση επιστημονικών εκδηλώσεων για Κοινωνικούς Λειτουργούς =
μέγιστο 50 μόρια ο πρώτος και αναλογικά οι υπόλοιποι.
Όσοι ενδιαφέρονται υποβάλουν αίτηση με τα προαναφερθέντα έως την Τετάρτη 11-07-2018
και ώρα 10:00 π.μ. στο γραφείο Διοικητή.
Β) Η πρόσκληση να δημοσιευτεί στο διαύγεια, στην ιστοσελίδα του ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης,
να αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων του ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης.
Γ) Ορίζεται 3μελής επιτροπή μοριοδότησης αποτελούμενη από:
1. Κωνσταντίνο Ρίτη, Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας
2. Ευαγγελία Σαπουντζή, Διευθύντρια Διοικητικής Υπηρεσίας
3. Μόρφω Εμμανουηλίδου, Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας
Οι οποίοι και θα καταθέσουν εισήγηση στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΓΝ ΕΒρου.

Ο Διοικητής του Π.Γ.Ν.ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ