Ειδικό πρόγραμμα του ΕΛΓΑ για αντιχαλαζικά δίχτυα και αντιβροχικές μεμβράνες σε αμπέλια – αιτήσεις έως 3/7

1644

Μέχρι τις 3 Ιουλίου έχουν περιθώριο να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους οι κάτοχοι αγροτεμαχίων με επιτραπέζια σταφύλια, ώστε να επιδοτηθούν για την αγορά και τοποθέτηση αντιχαλαζικού διχτυού ή αντιβροχικής μεμβράνης, σύμφωνα με απόφαση του ΕΛΓΑ, που αναρτήθηκε στην Διαύγεια.

Συγκεκριμένα, το εν λόγω πρόγραμμα αφορά δύο μέτρα:

Μέτρο 1. Αγορά και τοποθέτηση αντιχαλαζικού διχτυού για την προστασία της αμπέλου (επιτραπέζιων σταφυλιών) από το χαλάζι.

Μέτρο 2. Αγορά και τοποθέτηση αντιβροχικής μεμβράνης για την προστασία της αμπέλου (επιτραπέζιων σταφυλιών) από άκαιρες και υπερβολικές βροχοπτώσεις.

Δικαιούχοι προγράμματος

Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, που έχουν την πλήρη κυριότητα, την επικαρπία ή μόνο την εκμετάλλευση αγροτικών εκμεταλλεύσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων του άρθρου 4, εφ’ όσον συντρέχουν αθροιστικά τα παρακάτω:

α. έχουν αποδεδειγμένα εκπληρώσει τις ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις και είναι ασφαλιστικά ενήμεροι σύμφωνα με τον Ν.3877/2010

β. δεν οφείλουν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά στον ΕΛ.Γ.Α. εκτός αν έχουν ρυθμίσει την οφειλή τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 10, του άρθρου 12, της παρούσας Απόφασης και

γ. το αγροτεμάχιο για το οποίο αιτούνται ένταξη επιχορήγησης, να έχει δηλωθεί ως επιτραπέζια σταφύλια στη ΔΚΕ του έτους 2016.

Το ποσοστό επιχορήγησης των μέτρων και για τις δυο κατηγορίες δικαιούχων ανέρχεται σε 60% του επιλέξιμου κόστους εγκατάστασης.

Περιγραφή και οικονομικά στοιχεία των μέτρων 1 και 2

Ως ελάχιστη έκταση προστατευόμενης καλλιέργειας, ορίζεται το ένα (1) στρέμμα. Η μέγιστη έκταση της επιχορηγούμενης εγκατάστασης για:

α. τα φυσικά πρόσωπα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα είκοσι (20) στρέμματα

β. τα νομικά πρόσωπα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα εκατό πενήντα (150) στρέμματα.

2. Μέγιστος αριθμός αγροτεμαχίων ανά αίτηση

Σε περίπτωση που με το ένα αγροτεμάχιο δεν συμπληρώνει την επιλέξιμη έκταση της ανωτέρω παραγράφου, ο αιτών έχει το δικαίωμα να αιτηθεί την επιχορήγηση και άλλων τεσσάρων (4) αυτοτελών αγροτεμαχίων. Επισημαίνεται ότι τα υπό ένταξη αγροτεμάχια θα πρέπει να είναι αυτοτελή γεωχωρικά, ανεξαρτήτως δεκατριψήφιων κωδικών ΟΣΔΕ (απορρίπτονται αιτήσεις για ένταξη στο πρόγραμμα επιχορήγησης τοποθέτησης προστατευτικών μέσων σε τμήμα της καλλιέργειας).

Επιλέξιμο κόστος εγκατάστασης ανά μέτρο

α. Μέτρο 1: Το επιλέξιμο κόστος τοποθέτησης διχτυού σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις που δεν έχουν επιχορηγηθεί από τον ΕΛ.Γ.Α., ικανές να δεχτούν αντιχαλαζικό δίχτυ, ανέρχεται μέχρι του ποσού των 500 ευρώ ανά στρέμμα κάλυψης και περιλαμβάνει τις δαπάνες για προμήθεια αντιχαλαζικού διχτυού, πλαστικά κλιπς ή αυτόματες πλακέτες, συρμάτινα γαντζάκια, καπέλα πασσάλων και το σχοινί πρόσδεσης.

β. Μέτρο 2: Το επιλέξιμο κόστος τοποθέτησης αντιβροχικής μεμβράνης σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις που δεν έχουν επιχορηγηθεί από τον ΕΛ.Γ.Α., ικανές να δεχτούν αντιβροχική μεμβράνη, ανέρχεται μέχρι του ποσού των 1.000 ευρώ ανά στρέμμα κάλυψης και περιλαμβάνει τις δαπάνες για προμήθεια αντιβροχικής μεμβράνης, πλαστικά κλιπς ή αυτόματες πλακέτες, συρμάτινα γαντζάκια, καπέλα πασσάλων και ελαστικά σχοινιά.

Σε κάθε ένα (1) στρέμμα καλλιέργειας που εντάσσεται στο πρόγραμμα αναλογούν και ταυτόχρονα επιχορηγούνται μέχρι 1.000 τετραγωνικά μέτρα (τμ) αντιχαλαζικό δίχτυ ή αντιβροχική μεμβράνη.

πηγή