Μαθήματα και διαδικασία κατατακτήριων εξετάσεων για την εισαγωγή στη Πυροσβεστική Ακαδημία

1371

Δημοσιεύτηκε η KYA με την οποία  καθορίζονται τα εξεταζόμενα μαθήματα και διαδικασία διενέργειας κατατακτηρίων εξετάσεων για την εισαγωγή στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας πτυχιούχων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων ως Δόκιμων Ανθυποπυραγών.

Εξεταζόμενα μαθήματα

Η επιλογή των υποψηφίων πτυχιούχων Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων γίνεται αποκλειστικά κατόπιν κατατακτηρίων εξετάσεων σε θέματα ανάπτυξης ή πολλαπλών επιλογών στα ακόλουθα μαθήματα:
α. Στοιχεία Φυσικής και Χημείας.
β. Δημόσιο Δίκαιο.
γ. Πολιτική Οικονομία.

Η εξεταστέα ύλη ορίζεται με απόφαση του Αρχηγού Π.Σ., μετά από γνώμη του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της Σχολής Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας που διατυπώνεται πριν από τη λήξη του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους και αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος. Ειδικά για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, η ανωτέρω ύλη θα οριστεί τουλάχιστον ένα μήνα πριν από τη διενέργεια των κατατακτηρίων εξετάσεων.

Δικαιολογητικά υποψηφίων

Όσοι διαθέτουν τα προσόντα εισαγωγής και δεν εμπίπτουν στα κωλύματα κατάταξης (δείτε ΕΔΩ) επιθυμούν να καταταγούν ύστερα από κατατακτήριες εξετάσεις στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, πρέπει μέσα στις προθεσμίες που ορίζει η προκήρυξη:

α. Να εκτυπώσουν από την ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος και να συμπληρώσουν την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό εισαγωγής στην Σχολή Ανθυποπυραγών ύστερα από κατατακτήριες εξετάσεις.

β. Μετά τη συμπλήρωση της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης οι υποψήφιοι μεταβαίνουν αυτοπροσώπως σε
τόπο που θα οριστεί με την προκήρυξη, προκειμένου να ταυτοποιηθούν τα στοιχεία τους, να καταθέσουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και να μετρηθεί το ανάστημά τους. Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή ταχυδρομικά χωρίς αυτοπρόσωπη εμφάνιση του υποψηφίου στην αρμόδια επιτροπή ή κατατίθεται εκπρόθεσμα ή σε περίπτωση που δεν κατατεθεί εμπροθέσμως κάποιο εκ των απαιτούμενων δικαιολογητικών δεν γίνεται δεκτή, θεωρείται ως ουδέποτε υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη για το διαγωνισμό. Η ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει αποκλεισμό από το διαγωνισμό και τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις.

Οι συμμετέχοντες στις κατατακτήριες εξετάσεις μπορούν να είναι υποψήφιοι για περισσότερες από μία
κατηγορίες, εφόσον είναι κάτοχοι του αντίστοιχου τίτλου σπουδών ή τελειόφοιτοι της αντίστοιχης Σχολής (δείτε ΕΔΩ). Κάθε υποψήφιος υποβάλλει μία αίτηση ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, χωρίς να έχει το δικαίωμα να την ανακαλεί μετά την πρωτοκόλλησή της. Στην αίτηση αναγράφονται η κατηγορία ή οι κατηγορίες στις οποίες επιθυμεί ο υποψήφιος να καταταγεί. Σε περίπτωση που δηλώνει περισσότερες κατηγορίες της μιας, η σειρά αναγραφής τους επέχει θέση αίτησης προτίμησης της αντίστοιχης κατηγορίας στην οποία επιθυμεί να καταταγεί. Η σειρά αναγραφής, ως επέχουσα θέση προτίμησης της αντίστοιχης κατηγορίας, είναι υποχρεωτική για τους υποψηφίους και δεν μπορεί να μεταβληθεί εκ των υστέρων.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν αυτοπροσώπως από τους υποψηφίους είναι τα ακόλουθα:

α) Δύο (2) φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου ή ταυτότητας. Στο πίσω μέρος κάθε φωτογραφίας ο υποψήφιος υποχρεούται να αναγράψει το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμό του, ευκρινώς.

β) Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση (όπως αναφέρθηκε παραπάνω).

γ) Φωτοαντίγραφο του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή ελλείψει αυτού, φωτοαντίγραφο των σελίδων του διαβατηρίου στις οποίες αναφέρονται ο αριθμός διαβατηρίου και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου-υποψηφίου. Σε περίπτωση που στοιχεία των ως άνω δικαιολογητικών έχουν μεταβληθεί, δηλώνονται σε υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986.

δ) Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής. Οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων σπουδών της αλλοδαπής οφείλουν να συνυποβάλλουν επίσημη μετάφραση αυτών, καθώς και βεβαίωση ισοτιμίας από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αντιστοιχία βαθμολογίας. Όσοι από τους υποψηφίους είναι τελειόφοιτοι, οφείλουν να προσκομίσουν βεβαίωση της οικείας Σχολής από την οποία προκύπτει ότι είναι τελειόφοιτοι και υποχρεούνται να προσκομίσουν τον τίτλο σπουδών έως και την κατάταξή τους.

ε) Οι υποψήφιοι δηλώνουν στην αίτηση – υπεύθυνη δήλωση ότι:
i) έχουν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του π.δ. 127/2016 και δεν εμπίπτουν στα κωλύματα του ιδίου άρθρου, χωρίς να απαιτείται αναλυτική περιγραφή αυτών
ii) τα αναφερόμενα στην αίτησή τους στοιχεία είναι αληθή και όλα τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά από αυτούς είναι γνήσια και ακριβή
iii) δέχονται να υποβληθούν σε έλεγχο για χρήση απαγορευμένων ουσιών πριν την εισαγωγή τους στην Πυροσβεστική Ακαδημία
iv) συναινούν στην ηλεκτρονική επεξεργασία των στοιχείων που αναφέρουν στην αίτησή τους.

Προκαταρκτικές εξετάσεις

Οι υποψήφιοι των κατατακτηρίων εξετάσεων υποβάλλονται σε προκαταρκτικές εξετάσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν υγειονομικές, αθλητικές και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες (TESTS), που διενεργούνται με μέριμνα του Επιτελείου του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, εφαρμοζόμενων αναλόγως των άρθρων 6 και 7 του π.δ. 44/2016 (Α΄ 68).

Το πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων διατυπώνεται, καταρτίζεται και εγκρίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 2 του π.δ. 127/2016. Ειδικά για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, το πρόγραμμα θαδιατυπωθεί, θα καταρτιστεί και θα εγκριθεί εντός πέντε (5) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων.

Προκήρυξη

Η προκήρυξη του διαγωνισμού εκδίδεται με απόφαση του Αρχηγού Π.Σ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του π.δ. 127/2016 και στην υπ’ αριθμ. Φ1/192329/Β3/13-12-2013 απόφαση Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε την ΚΥΑ 83345 οικ. Φ.109.1/27.1.2017 (ΦΕΚ Β´ 307)

www.dasarxeio.com