Πλούσιοι οι μέτοχοι ΑΕΠΙ, φτωχοί οι καλλιτέχνες

1052

Το πόρισμα του ελέγχου που διεξήχθη στην ΑΕΠΙ για λογαριασμό του Υπουργείου Πολιτισμού από την εταιρεία ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) κι έχει στα χέρια της η «Εφ.Συν.», αποδεικνύει πανηγυρικά το πάρτι που είχε στήσει η διοίκηση της Ανώνυμης Εταιρίας, η οποία διαχειρίζεται τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών.

Στην «Εφ.Συν.» έχουμε αναδείξει με σειρά δημοσιευμάτων μας (υπάρχει ειδικός φάκελλος στο efsyn.gr) την κατάσταση που επικρατούσε μέσα στην ΑΕΠΙ. Το πόρισμα ελέγχου έρχεται να επιβεβαιώσει πλήρως τα δημοσιεύματά μας για το πάρτι που γινότανε εκεί.

Ενδιεκτικά μερικά στοιχεία τώρα εδώ και περισσότερα αύριο στην έντυπη έκδοσήμας.

  • Η ύπαρξη αρνητικών κεφαλαίων ύψους περίπου € 19,9 εκατ. υποδεικνύει την αδυναμία της ΑΕΠΙ να εξοφλήσει το σύνολο των υποχρεώσεών της.
  • Τα λειτουργικά έξοδα είναι υψηλότερα οε σχέση με τα έσοδα της ΑΕΠΙ με αποτέλεσμα την δημιουργία σημαντικών λειτουργικών ζημιών για την υπό εξέταση περίοδο 2011 – 2014 συνολικού ύψους € 11,3 εκατ.
  • Οι συνολικές αμοιβές των μετόχων της Εταιρείας (Διευθύνων Σύμβουλος, Γενικός Διευθυντής και Υπεύθυνη Διεθνών Σχέσεων & Γραμματείας) ανήλθαν συνολικά στο ποσό των € 5 εκατ για τα χρόνια αυτά.
  • Ενδεικτικά, ο διευθύνων σύμβουλος λάμβανε ετησίως 625.565 ευρώ (άνω των 52.000 ευρώ μηνιαίως), ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος 195.544, ο γενικός διευθυντής 294.450 και η υπεύθυνη διεθνών σχέσεων και γραμματείας 466.266 ευρώ. Εκτός από τους μισθούς που λαμβάνουν οι μέτοχοι της ΑΕΠΙ έχουν επίσης ετήσιες αμοιβές παραστάσεων στο Δ.Σ. 4.000 ευρώ ο καθένας. Ο διευθύνων σύμβουλος και ο πρόεδρος Δ.Σ. έχουν και αντίστοιχα μηνιαία ποσά 2.000 ευρώ και 1.700 ευρώ. Επίσης πληρώνονται οι ιδιωτικές τους ασφαλίσεις, αυτοκίνητα κ.λπ.
  • Το πληροφοριακό σύστημα που υποστηρίζει την διαδικασία της διανομής δεν μπορεί να εξάγει ανάλυση ουοχέτιοης ειοπραχθέντων τιμολογίων και διανεμηθέντων δικαιωμάτων.
  • Τα αδιανέμητα δικαιώματα σε μέλη / δικαιούχους συνολικού ύψους την 31/12/2014 € 42,5εκατ. δεν έχουν ακόμα διανεμηθεί και αποδοθεί σε μέλη. Δεν κατέστη εφικτό να αναλυθεί η φύση σημαντικού μέρους των αδιανέμητων πνευματικών δικαιωμάτων, ύψους € 36,8εκατ. λόγω μη αντιστοίχιοηςτιμολογίων με εισπράξεις στο πληροφοριακό ούστημα της Εταιρείας.

efsyn.gr