Τέλος στις χρονοβόρες προσλήψεις – Εντός τριών μηνών όλοι οι διορισμοί

899

Προθεσμία τριών μηνών από την έκδοση απόφασης κατανομής για την ολοκλήρωση διορισμού, θέτει διάταξη που περιλαμβάνεται στο νόμο για την κινητικότητα των δημοσίων υπαλλήλων, με στόχο την επιτάχυνση των διαδικασιών.

Η διάταξη προβλέπει ότι η περίπτωση μη τήρησης της προθεσμίας από τα αρμόδια όργανα, συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα.

Όπως αποσαφηνίζει εγκύκλιος που εξέδωσε το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με τις διατάξεις του άρθρου 32 του παρόντος νόμου προβλέπεται προθεσμία τριών (3) μηνών από την έκδοση απόφασης κατανομής και ειδικότερα : «Στο τέλος της παρ. 21 του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 (Α΄ 54) προστίθενται εδάφια, ως εξής: «Τα αρμόδια για το διορισμό ή πρόσληψη όργανα οφείλουν να προβούν στη δημοσίευση των ατομικών πράξεων διορισμού ή πρόσληψης εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης κατανομής. Η μη τήρηση της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 107 του Υπαλληλικού Κώδικα.»

Η εν λόγω ρύθμιση κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να καλύπτονται άμεσα οι επιτακτικές ανάγκες των δημοσίων υπηρεσιών χωρίς να παρατηρούνται αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στο χρόνο ανάληψης υπηρεσίας των διοριστέων.

Επισημαίνεται ότι η τεθείσα προθεσμία αφορά στις αποφάσεις κατανομής που έχουν δημοσιευθεί μετά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου 4440/2016, ήτοι μετά την 2η Δεκεμβρίου 2016.

Δείτε ολόκληρη την εγκύκλιο ΕΔΩ

www.aftodioikisi.gr