Ιστορικά: Αλέξανδρος, Κυριάκος και Σταμάτιος Κουμπάρης – Η συμβολή Θρακών στους αγώνες του Έθνους

687
Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΘΡΑΚΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
=====================================
Αλέξανδρος, Κυριάκος και Σταμάτιος Κουμπάρης
———————————————————————
Οι αδελφοί Αλέξανδρος,Κυριάκος και Σταμάτιος Κουμπάρης κατάγονται εκ Μεσημβρίας της Βορείου Θράκης και ήσαν εγκατεστημένοι εις την Ρωσίαν,όπου εμυήθησαν εις την Φιλικήν Εταιρείαν.
Έξ αυτών ο Αλέξανδρος διέθεσε 300.000 ρούβλια δια τον εξοπλισμόν και την συντήρησιν του επαναστατικού σώματος του Αλεξάνδρου Υψηλάντου, όταν ανεχώρησεν εκ της Ρωσίας, δια να κηρύξη την επανάστασιν εις την Μολδοβλαχίαν.
Ο Κυριάκος Κουμπάρης ήτο Επόπτης των εφορειών της Φιλικής Εταιρείας και ομού μετά του άλλου αδελφού του, του Σταματίου, ανέλαβον λίαν επικινδύνους αποστολάς της Φιλικής Εταιρείας και διέθεσαν το μεγαλύτερον μέρος της περιουσίας των δια την επιτυχίαν της εθνικής αποστολής της και δια την διεξαγωγήν του αγώνος της Εθνικής μας παλιγγενεσίας.
Ο Σταμάτιος Κουμπάρης υπήρξε φλογερός αγωνιστής της επαναστάσεως του 1821 και προσωπικός φίλος και στενός συνεργάτης του Αλεξάνδρου Υψηλάντου, ως προκύπτει εκ του κατωτέρου παρατιθεμένου κειμένου της αποσταλείσης υπό του Υψηλάντου εκ του Κίσνοβι της Ρωσίας και ληφθείσης υπο του Κουμπάρη τον Φεβρουάριον του 1821 {το πρώτον Σάββατον της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, εορτήν του Αγίου Θεοδώρου} επιστολής και εκ της οποίας καταφαίνεται, ότι,προ της καθόδου του Αλέξανδρου Υψηλάντου εις την Μολδοβλαχίαν τον Φεβρουάριον του 1821 δια την κήρυξιν εκεί της επαναστάσεως κατά των Τούρκων, είχε προηγηθή μεθοδική και συστηματική προπαρασκευή της επικείμενης τότε εξεγέρσεως των υποδούλων της οθωμανικής Αυτοκρατορίας και έγκαιρος ενημέρωσις υπό του Υψηλάντου των συνεργατών του περί του ακριβούς χρόνου της υψώσεως της σημαίας της ελευθερίας εις το Ιάσιον της Μολδοβλαχίας και της ενάρξεως του απελευθερωτικού αγώνος.
—————————————-
Το κείμενον της επιστολής του Αλεξάνδρου Υψηλάντου προς τον Σταμάτιον Κουμπάρην έχει ως ακολούθως:
“Αφελφέ Σταμάτη Κουμπάρη, Είναι καιρός. Ήλθεν η ώρα, όπου θα αποφασισθή η τύχη της Πατρίδος μας και των αδελφών μας.
Εγώ με τους αδελφούς μου και τον Κνιάζ {Πρίγκηπα} Κατακουζηνόν αφήνομεν την γήν της Ρωσίας και περνούμεν εις
το Ιάσιον. Εκεί προετοίμασα τα πάντα και την πρώτην Κυριακήν της τεσσατακοστής της ονομαζόμενης Ορθοδοξίας υψώνω εις Ιάσιον την σημαίαν της Ελευθερίας μας και των αδελφών μας.
Λοιπόν, ειδοποίησε τους αυτού αδελφούς μας να τρέξωμεν εις το στάδιον του αγώνος ενθυμούμενοι τον όρκον όπου έδωσαν δια την Πατρίδα των και τους αδελφούς των.
Εις Ιάσιον περιμένω και εσέ τον ίδιον”
——————————————
{Ρωσσίδη Αντωνίου, “Ο Θρακικός Ελληνισμός στον απελευθερωτικόν αγώνα του 1821” Αρχείον Θράκης τόμος 39,σελ.309}