Υπογράφηκε η σύμβαση: «Υπογειοποίηση του αρδευτικού δικτύου περιοχής Κάτω Λίμνες του ΤΟΕΒ Φερών –Πέπλου»

664
Παρουσία εκπροσώπων του ΤΟΕΒ Φερών –Πέπλου, του αντιδημάρχου Φερών και Πρωτογενούς Τομέα, του Προέδρου του Αγροτικού Συλλόγου και του Προέδρου Κοινότητας Πέπλου υπογράφηκε σήμερα 20.12.2023, στο γραφείο δημάρχου από τον δήμαρχο Ioannis Zampoukis – Γιάννης Ζαμπούκης και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρίας η σύμβαση για την υλοποίηση του έργου «Υπογειοποίηση του αρδευτικού δικτύου περιοχής Κάτω Λίμνες του ΤΟΕΒ Φερών –Πέπλου», αρχικού προϋπολογισμού 1.774.193,55€ (πλέον Φ.Π.Α).
Το έργο αφορά στην επέκταση και εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου κλειστού δικτύου άρδευσης στην περιοχή Κάτω Λίμνες Πέπλου του ΤΟΕΒ Φερών-Πέπλου με την κατασκευή νέων κεντρικών αγωγών μεταφοράς νερού και νέων αγωγών διανομής άρδευσης που περιλαμβάνουν και τμηματικές αντικαταστάσεις υφιστάμενων τμημάτων που χαρακτηρίζονται σε κακή κατάσταση.
Η περίμετρος του κλειστού δικτύου της περιοχής ανέρχεται σε 7.930 στρ. μικτής αρδευόμενης έκτασης όπου σήμερα εξυπηρετείται από το υφιστάμενο δίκτυο περίπου 6.000 στρ. Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή συνολικά 2.927 μ. κεντρικών αγωγών μεταφοράς νερού και συνολικά 9.002 μ. αγωγών διανομής άρδευσης. Το έργο θα παραδοθεί πλήρες μαζί με τις συνδέσεις με το υφιστάμενο κλειστό δίκτυο, τα τεχνικά του έργα, τις υδροληψίες άρδευσης με τον εξοπλισμό τους, τις υδραυλικές συσκευές και τις αποκαταστάσεις των δρόμων σε πλήρη και κανονική λειτουργία σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη και την ΑΕΠΟ.
Πρόκειται για ένα σύγχρονο αρδευτικό δίκτυο που θα αρδεύει περίπου 8.000 στρέμματα από τα 84.000 της περιοχής ευθύνης του ΤΕΟΒ, στα οποία καλλιεργούνται βαμβάκι, μηδική, λίγα στρέμματα ρύζι, κηπευτικά και αραβόσιτος, με πολλαπλά οφέλη για τους αγρότες της περιοχής με κυριότερο τη μείωση του κόστους παραγωγής κατά 50%.
Το έργο που αποτελεί αποτέλεσμα συνεργασίας μεταξύ Δήμος Αλεξανδρούπολης και ΤΟΕΒ Φερών – Πέπλου, έχει ενταχθεί στη δράση 4.3.1 «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων» του Υπουργείου Ανάπτυξης κ αι τροφίμων και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΠΑ) 2014 2020, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).