Κατατέθηκε Σχέδιο Νόμου για την Ανάπτυξη και την Αυτοδιοίκηση

671

Κατατέθηκε στην Βουλή Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τίτλο: «Οργανωτικές και διαδικαστικές διατάξεις για την ανάπτυξη, παρεμβάσεις για την ενίσχυση της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης και άλλες επείγουσες διατάξεις».

Μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο περιλαμβάνει και αρκετές διατάξεις που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση όπως:

Άρθρο 3 Διαδικασία αναθεώρησης Τομεακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης και Περιφερειακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης, καθώς και υλοποίηση έργων του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης – Τροποποίηση άρθρου 128 ν. 4635/2019
Άρθρο 4 Ρύθμιση θεμάτων ένταξης έργων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων – Προσθήκη παρ. 9 στο άρθρο 33 του ν. 4314/2014
Άρθρο 5 Σύναψη δανειακών συμβάσεων για έργα που βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων – Προσθήκη άρθρου 21Α στον ν. 4914/2022
Άρθρο 6 Προσθήκη αρμοδιοτήτων στα όργανα των Ειδικών Υπηρεσιών που ασκούν καθήκοντα Διαχειριστικής Αρχής ή Ενδιάμεσου Φορέα – Τροποποίηση άρθρου 34 ν. 4914/2022
Άρθρο 7 Αρμοδιότητα Διαχειριστικής Αρχής Προγραμμάτων και Διαχειριστικής Αρχής του Στρατηγικού Σχεδίου για την Κοινή Αγροτική Πολιτική – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 38 ν. 4914/2022
Άρθρο 8 Διαδικασία ελέγχου δημοσίων συμβάσεων – Τροποποίηση παρ. 17 άρθρου 63 ν. 4914/2022
Άρθρο 9 Αρμοδιότητες Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Τροποποίηση παρ. 15 και 16 άρθρου 65 ν. 4914/2022
Άρθρο 10 Ζητήματα κινητικότητας υπαλλήλων Ειδικών Υπηρεσιών – Τροποποίηση παρ. 21 άρθρου 66 ν. 4914/2022
Άρθρο 11 Επιτάχυνση κλεισίματος πράξεων προγραμματικής περιόδου 2014-2020 – Τροποποίηση παρ. 4 και προσθήκη παρ. 9 στο άρθρο 43 ν. 4314/2014
Άρθρο 13 Ρύθμιση για την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού – Προσθήκη παρ. 29 στο άρθρο 65 ν. 4914/2022
Άρθρο 23 Δημιουργία Μονάδας Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα – Τροποποίηση άρθρου 4 ν. 3389/2005
Άρθρο 24 Χρηματοδότηση έργων και υπηρεσιών – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 18 ν. 3389/2005
Υλοποίηση έργων τεχνικής βοήθειας και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών – Τροποποίηση παρ. 4 και προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 29 ν. 3389/2005

Άρθρο 26 Διάρθρωση Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης – Τροποποίηση άρθρου 4 ν. 4872/2021
Άρθρο 27 Διαχειριστική Αρχή Επιχειρησιακού Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης ΕΣΠΑ-ΔΑΜ – Τροποποίηση άρθρου 5 ν. 4872/2021
Άρθρο 28 Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Συντονισμού Χρηματοδότησης – Αντικατάσταση παρ. 2 άρθρου 6 ν. 4872/2021
Άρθρο 44 όπου αναφέρει τα εξής: Αποδόσεις σε Δήμους και Περιφέρειες – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 38 ν. 3986/2011

 1. Το ποσό του δευτέρου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 38 του ν. 3986/2011 (Α152), αυξάνεται, και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής: «4. Το συνολικό ποσό των προβλεπόμενων στα άρθρα 259 και 260 του ν. 3852/2010 Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) των Δήμων και Περιφερειών μειώνεται κατά το ποσό απόδοσης των περιλαμβανομένων στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής παρεμβάσεων, που αφορούν τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Το συνολικό ποσό που μεταβιβάζεται κατ έτος, σύμφωνα με τα άρθρα 259 και 260 του ν. 3852/2010, από τον Τακτικό Προϋπολογισμό στους Δήμους και τις Περιφέρειες δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία δισεκατομμύρια επτακόσια πενήντα οκτώ εκατομμύρια ευρώ (3.758.000.000 €)».
 2. Η παρ. 1 ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2024.
  Άρθρο 53 Παράταση προθεσμιών ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων του ν. 3908/2011
  Άρθρο 65 Παράταση πολεοδομικών προθεσμιών – Τροποποίηση άρθρου 71 ν. 4342/2015 και περ. γ παρ. 2 άρθρου 51 ν. 4178/2013, παρ. 1 άρθρου 270 ν. 5037/2023 και άρθρου 72 ν. 4843/2021
  Άρθρο 67 Δημόσιες συμβάσεις για τη διάθεση εμβολίων κατά του κορωνοϊού COVID- 19 στα εμβολιαστικά κέντρα της Επικράτειας -Τροποποίηση παρ. 1 και 4 άρθρου δωδέκατου ν. 5015/2023
  Άρθρο 89 Δυνατότητα ορισμού περιφερειακού συμβούλου ως προέδρου του Ειδικού Διαβαθμικού Συνδέσμου Νομού Αττικής – – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 211 ν. 3852/2010
  Στην παρ. 2 του άρθρου 211 του ν. 3852/2010 (Α ́ 87), περί των οργάνων διοίκησης του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στο δεύτερο εδάφιο, προστίθεται η φράση «ή περιφερειακός σύμβουλος της πλειοψηφίας», β) στο δωδέκατο εδάφιο, προστίθεται η φράση «ή ο περιφερειακός σύμβουλος» και η παρ. 2 του άρθρου 211 διαμορφώνεται ως εξής:
  «2. Όργανα διοίκησης του συνδέσμου είναι το διοικητικό συμβούλιο, η εκτελεστική επιτροπή και ο πρόεδρος. Πρόεδρος του συνδέσμου είναι ο περιφερειάρχης Αττικής ή αντιπεριφερειάρχης ή περιφερειακός σύμβουλος της πλειοψηφίας που ορίζεται από αυτόν. Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από εξήντα (60) μέλη, εκ των οποίων τα είκοσι τέσσερα (24) εκλέγονται μεταξύ των αντιπεριφερειαρχών και των περιφερειακών συμβούλων από το περιφερειακό συμβούλιο και εκπροσωπούν την περιφέρεια και τα υπόλοιπα τριάντα έξι (36) ορίζονται από την περιφερειακή ένωση δήμων Αττικής μεταξύ των δημάρχων και δημοτικών συμβούλων των δήμων που είναι μέλη του εν λόγω συνδέσμου και εκπροσωπούν τους δήμους.
  Η εκτελεστική επιτροπή αποτελείται από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ως πρόεδρο και έξι (6) μέλη, τα οποία, μαζί με τέσσερα (4) αναπληρωματικά, εκλέγονται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του διοικητικού συμβουλίου. Δύο (2) τακτικά μέλη και δύο (2) αναπληρωματικά, εκλέγονται μεταξύ όσων υποδεικνύονται από τους εκπροσώπους της περιφέρειας και τα άλλα τέσσερα (4) και δύο (2) αντιστοίχως, εκλέγονται μεταξύ όσων υποδεικνύονται από τους εκπροσώπους των δήμων. Αν δεν καταστεί δυνατή η εκλογή μελών της εκτελεστικής επιτροπής κατά την πρώτη ψηφοφορία διενεργείται δεύτερη ψηφοφορία και εκλέγονται αυτοί που θα συγκεντρώσουν κατά σειρά τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης από κάθε κατηγορία εκπροσώπων. Κατά την πρώτη συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής εκλέγεται ως αντιπρόεδρος αυτής ένα από τα μέλη της.
  Ο πρόεδρος του συνδέσμου με απόφασή του μπορεί να μεταβιβάζει αρμοδιότητές του στον αντιπρόεδρο και τα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής.
  Σε περίπτωση κωλύματος, ο Πρόεδρος αναπληρώνεται στα καθήκοντά του από τον Αντιπρόεδρο της εκτελεστικής επιτροπής. Στις συνεδριάσεις της εκτελεστικής επιτροπής αναπληρώνεται από αναπληρωματικό μέλος που προέχεται από τους εκπροσώπους της περιφέρειας, που συμμετέχει ως μέλος στη συνεδρίαση.
  Η θητεία των συλλογικών οργάνων του συνδέσμου ισχύει για όλη τη δημοτική και περιφερειακή περίοδο και παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι τη συγκρότηση των νέων οργάνων.
  Μέχρι τη συγκρότηση των νέων συλλογικών οργάνων, σε αυτά προεδρεύει ο νέος Περιφερειάρχης ή ο Αντιπεριφερειάρχης ή ο περιφερειακός σύμβουλος που αυτός θα ορίσει.».
  Άρθρο 90 Δυνατότητα ορισμού περιφερειακού συμβούλου ως προέδρου των αποφασιστικού χαρακτήρα επιτροπών περιφερειακού συμβουλίου – – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 164 ν. 3852/2010
  Άρθρο 91 Ειδική άδεια κατά τη διάρκεια της θητείας των αιρετών της περιφέρειας – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 182 ν. 3852/2010
  Άρθρο 92 Ορκωμοσία περιφερειακών αρχών – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 65 ν. 4804/2021 – Σύγκληση δημοτικού και περιφερειακού συμβουλίου για την εκλογή προεδρείου – Μεταβατική διάταξη – Τροποποίηση άρθρου 90 ν. 4804/2021 Οπου μεταξύ άλλων στην παρ 2 αναφέρει τα εξής:
 3. Στο άρθρο 90 του ν. 4804/2021, περί των μεταβατικών διατάξεων του νόμου αυτού, προστίθεται παρ. 11 ως εξής:
  «11. Ειδικά για την εκλογή του προεδρείου των δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων και των αντίστοιχων επιτροπών κατά την πρώτη θητεία της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028, ο σύμβουλος που συγκαλεί το δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 64 και την παρ. 1 του άρθρου 165 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), αντίστοιχα, μπορεί να ορίσει τη συνεδρίαση το αργότερο έως και την 8η Ιανουαρίου 2024.».

Άρθρο 93 Προθεσμία εξόφλησης ή ρύθμισης οφειλών των αιρετών δημοτικών αρχών – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 11 ν. 4804/2021

 1. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 4804/2021 (Α’ 90), περί του ασυμβιβάστου λόγω οφειλών των αιρετών δημοτικών αρχών, η φράση «εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ανακήρυξή του» αντικαθίσταται από τη φράση «έως την ημέρα της εγκατάστασης των δημοτικών αρχών» και η παρ. 2 του άρθρου 11 διαμορφώνεται ως εξής:
  «2. Αν οφειλέτης του οικείου δήμου ή των νομικών προσώπων της παρ. 1 εκλεγεί δήμαρχος, δημοτικός σύμβουλος, σύμβουλος ή πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας, οφείλει να εξοφλήσει ή να ρυθμίσει την οφειλή του, εφόσον αυτή υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ, έως την ημέρα της εγκατάστασης των δημοτικών αρχών. Αν η οφειλή δεν εξοφληθεί ή δεν ρυθμιστεί εντός της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου, ο δήμαρχος, δημοτικός σύμβουλος, σύμβουλος ή πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας εκπίπτει αυτοδικαίως από το αξίωμα. Η οικεία οικονομική υπηρεσία, κατόπιν αυτεπαγγέλτου ελέγχου όλων των ανακηρυχθέντων, οφείλει αμελλητί να ενημερώσει τον Επόπτη Ο.Τ.Α. Για την έκπτωση εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Επόπτη Ο.Τ.Α., εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τότε που έλαβε γνώση της μη εξόφλησης ή μη ρύθμισης της οφειλής από την οικονομική υπηρεσία.».
 2. Η ισχύς της παρ. 1 αρχίζει από τη δημοσίευση του ν. 4804/2021. Διαπιστωτικές πράξεις που έχουν εκδοθεί δυνάμει του τρίτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 4804/2021 μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος θεωρούνται ως μηδέποτε εκδοθείσες.

Άρθρο 94 Λύση δημοτικών επιχειρήσεων – Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 265 ν. 3463/2006
Στην παρ. 8 του άρθρου 265 του ν. 3463/2006 (Α’ 114), περί των ανωνύμων εταιρειών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προστίθενται εδάφια πέμπτο και έκτο και η παρ. 8 διαμορφώνεται ως εξής:
«8. Οι ανώνυμες εταιρείες Ο.Τ.Α. συγχωνεύονται, διασπώνται ή λύονται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του ν. 4548/2018 (Α’ 104).
Λύονται υποχρεωτικώς, αν για τρεις συνεχείς εταιρικές χρήσεις μετά διετία από την ίδρυσή τους είναι ζημιογόνες ή, αν για ισάριθμες φορές εντός δεκαετίας τα ίδια αυτών κεφάλαια, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 16 του ν. 4308/2014 (Α’ 251), γίνουν κατώτερα του πενήντα τοις εκατό (50%) του μετοχικού κεφαλαίου. Εάν η ζημιογόνος χρήση, ή η μείωση των ιδίων κεφαλαίων κάτω του πενήντα τοις εκατό (50%) του μετοχικού κεφαλαίου, αφορούν στις χρήσεις των οικονομικών ετών 2020, 2021 και 2022, δεν λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή του δευτέρου εδαφίου.
Στην περίπτωση εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 119 του ν. 4548/2018, τυχόν αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου που καταβάλλεται από τους Ο.Τ.Α. δεν μπορεί να υπερβαίνει ποσοστό μεγαλύτερο του ενός δεύτερου (1/2) αυτού.
Η εφαρμογή του δευτέρου εδαφίου της παρούσας αναστέλλεται για μία τριετία για όσες ανώνυμες εταιρίες Ο.Τ.Α. δεν έχουν λυθεί μέχρι τις 31.12.2023, αν και συνέτρεξαν οι προϋποθέσεις που τίθενται από το ως άνω εδάφιο. Στην περίπτωση αυτή, αν οι ανώνυμες εταιρίες Ο.Τ.Α. έχουν τουλάχιστον μία (1) κερδοφόρα εταιρική χρήση εντός της τριετίας από την έναρξη της αναστολής δεν λύνονται, εκτός αν α) για τρεις (3) συνεχείς εταιρικές χρήσεις μετά από τη λήξη της περιόδου αναστολής είναι ζημιογόνες ή β) αν για ισάριθμες φορές εντός δεκαετίας τα ίδια αυτών κεφάλαια, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 16 του ν. 4308/2014 (Α’ 251, γίνουν κατώτερα του πενήντα τοις εκατό (50%) του μετοχικού κεφαλαίου.».

Το νομοσχέδιο θα τι βρείτε εδώ
https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Epexergasia-stis-Epitropes?law_id=c57a8fa9-b9df-4a4b-a06a-b0d300576d0f