Αυτή είναι η Επιτροπή για την κατάρτιση Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος για τον Έβρο

1118

Στη σύσταση Ειδικής Επιτροπής για την κατάρτιση Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος για τον Έβρο με σκοπό την αποκατάσταση των επιπτώσεων συνεπεία των πυρκαγιών του 2023 και την ανασυγκρότηση της περιοχής προχώρησε το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Έργο της Επιτροπής είναι η εκπόνηση ενός συνεκτικού Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος για τον Έβρο, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και ιδίως:

Η εκπόνηση Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος, μέχρι το τέλος του 2023, με στόχο:

 1. Την αναγέννηση των δασικών εκτάσεων της περιοχής και, ειδικά, του πολύτιμου Δάσους της Δαδιάς, περιλαμβάνοντας παρεμβάσεις αξιοποίησης όλων των δυνατοτήτων του φυσικού περιβάλλοντος προς όφελος του οικοσυστήματος, αλλά και της περιοχής,
 2. τη δημιουργία υποδομών για την αντιπλημμυρική θωράκιση των πεδινών, αλλά και των περιαστικών περιοχών – όπου χρειάζεται – σε συνεργασία με τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης,
 3. τη στοχευμένη στήριξη παραγωγικών ομάδων, κλάδων, αλλά και συγκεκριμένων περιοχών που έχουν επηρεαστεί δυσμενώς από την μεγάλη πυρκαγιά και τις επιπτώσεις αυτής, με έμφαση στον πρωτογενή τομέα, αλλά και σε κλάδους άμεσα σχετιζόμενους με τις δασικές εκτάσεις,
 4. τη δημιουργία ενός σχεδίου τουριστικής προβολής της πληττόμενης περιοχής, αλλά και δημιουργίας δράσεων και παρεμβάσεων πολιτισμού τόσο στις άμεσα πληττόμενες, όσο και στις έμμεσα πληττόμενες περιοχές του Έβρου.

Η υποβολή προτάσεων μέτρων νομοθετικής, κανονιστικής και οργανωτικής φύσης για τα ζητήματα της περ. 1 στην αρμόδια Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής του ν. 4797/2021 ή άλλα Συλλογικά κυβερνητικά όργανα.

Η Επιτροπή συγκροτείται και αποτελείται από:

 1. Τον Χρήστο Τριαντόπουλο, Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας αρμόδιο για θέματα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, ως Προέδρο,
 2. τον Αθανάσιο Πετραλιά, Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών,
 3. τον Αθανάσιο Κοντογεώργη, Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό,
 4. τον Δημήτριο Σκάλκο, Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ), του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών,
 5. τον Ευστάθιο Σταθόπουλο, Γενικό Γραμματέα Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
 6. τον Εμμανουήλ Λογοθέτη, Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη,
 7. τον Δημόκριτο Κωνσταντάκο, Αντιστράτηγο, Διοικητή του Δ’ Σώματος Στρατού,
 8. τον Γεώργιο Αμυρά, Ειδικό Σύμβουλο του Πρωθυπουργού,
 9. τον Μιχάλη Αργυρού, Πρόεδρο του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (ΣΟΕ),
 10. τον Φώτιο Μάρη, Πρύτανη του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης,
 11. τον Παναγιώτη Λιαργκόβα, Πρόεδρο του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και Πρόεδρο του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών,
 12. τον Ευάγγελο Δρυμπέτα, Καθηγητή στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης,
 13. τον Κωνσταντίνο Χαζάκη, Καθηγητή στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης,
 14. τον Ιωάννη Γήτα, Καθηγητή στο Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
 15. τον Σταύρο Μπένο, Πρόεδρο του Σωματείου «Διάζωμα»,
 16. τον Βασίλειο Γιαννακόπουλο, Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό στο Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Το έργο της Επιτροπής παρακολουθείται από την Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής που συστάθηκε με την υπό στοιχεία Π.Υ.Σ. 3/29.3.2021 (Α’ 56). Για την εκτέλεση του έργου της, η Επιτροπή απευθύνεται στις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων, των Ο.Τ.Α. ή άλλων φορέων, οι οποίες οφείλουν να παρέχουν σε αυτήν όλα τα απαραίτητα στοιχεία, χωρίς καθυστέρηση.

Η Επιτροπή μπορεί επίσης να ζητεί και περαιτέρω πληροφορίες, αναλύσεις ή ειδικές εκθέσεις από ειδικούς συμβούλους ή άλλους φορείς.

Η Επιτροπή ολοκληρώνει το έργο της με την εκπόνηση του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος και την παράδοσή του στο αρμόδιο Κυβερνητικό Όργανο ή Επιτροπή.