Απέρριψε η Αποκεντρωμένη την προσφυγή της Μητρόπολης για το εκκλησάκι του Αγίου Παϊσίου

847

Ζητούσε την ακύρωση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με την  οποία εγκρίθηκε ένσταση των ιδιοκτητών του χώρου. Το σκεπτικό της απόρριψης 

Απέρριψε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης την προσφυγή του Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως Άνθιμου με την οποία ζητούσε την ακύρωση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης που ενέκρινε την ένσταση που άσκησαν οι ιδιοκτήτες του ναϊδίου του Αγίου Παϊσίου στη Μαϊστρο για το θέμα της μεταβολής του τοπικού ρυμοτομικού στο σημείο ώστε να χαρακτηριζόταν ως κοινωφελής χώρος και να αποδίδονταν στη  Μητρόπολη.

Σημειώνεται ότι για το θέμα, η Μητρόπολη με έγγραφο της προς τον εισαγγελέα έχει ζητήσει τη νομική διερεύνηση της υπόθεσης και την πιθανή παράβαση καθήκοντος από τους δημοτικούς συμβούλους που ψήφισαν υπέρ της ένστασης.

Η προσφυγή κατατέθηκε, μεταξύ άλλων, καθώς οι προσφεύγοντες «θεωρούν την προσβαλλόμενη απόφαση αναιτιολόγητη, δεν κλήθηκαν στην συνεδρίαση για να παραθέσουν τις απόψεις τους,  για την παραβίαση του άρθρου 13 παρ. 2 του Κανονισμού 8/1979 της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος (βάσει της οποίας επισπεύδεται η ώδε προσβαλλόμενη ρυμοτομική απαλλοτρίωση) που επικαλούνται οι ενιστάμενοι, θεωρούν ότι αυτός ο λόγος δεν είχε σχέση με την διαδικασία για την πρόταση του τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου διότι σύμφωνα με την άποψη του εισηγητή δεν έχουν εφαρμογή οι εν λόγω διατάξεις, για την επιβολή απαλλοτρίωσης παρά την αναμφισβήτητη εν τω παρόντι μη τέλεση πράξεων δημόσιας λατρείας που επικαλούνται οι ενιστάμενοι, θεωρούν ότι δεν εμπίπτει στην νομικοτυπική μορφή της προσήκουσας ένστασης επί της διαδικασίας διότι σύμφωνα με την άποψη του εισηγητή οι διαδικασίες σφράγισης και οι άλλες αντίστοιχες σκέψεις δεν μπορούν να κριθούν σε μια διαδικασία πρότασης ρυμοτομικού σχεδίου» κτλ.
Μεταξύ άλλων, στην απόφαση της Αποκεντρωμένης αναφέρονται τα εξής:
«Η Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, αποτελεί γνωμοδοτικό και μη δεσμευτικό για τη διοίκηση στάδιο της όλης διαδικασίας, προκειμένου να προωθηθεί η πρόταση νέου ρυμοτομικού σχεδίου προς τις αρχές έγκρισης….». Επειδή, όπως σαφώς προκύπτει από τις ανωτέρω διατάξεις, η εν λόγω Πολεοδομική Μελέτη Τοπικού Ρυμοτομικού Σχεδίου Κοινωφελούς – ΚΦ “Θρησκευτικού Χώρου” δεν αποτελεί σε καμιά περίπτωση αποφασιστική αρμοδιότητα του οικείου Δήμου, ενώ η όποια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία δύναται να εκκινηθεί η διαδικασία, αποτελεί πρόταση προς το αρμόδιο αποφασίζον όργανο και έχει μόνο συμβουλευτικό-γνωμοδοτικό, μη εκτελεστό και μη δεσμευτικό χαρακτήρα.

Επειδή, η απόφαση του οργάνου του δήμου που αφορά σε πολεοδομική μελέτη τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου, άρα και η προσβαλλόμενη απόφαση του Δ.Σ. Αλεξανδρούπολης που αφορά σε εξέταση ενστάσεως επί αυτής της πολεοδομικής μελέτης, λαμβάνεται στα πλαίσια της εκ του νόμου ισχύουσας σύνθετης διαδικασίας τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου, αποτελεί γνωμοδοτικής φύσεως απόφαση και δεν ενέχει εκτελεστό χαρακτήρα, μη δυνάμενη εξ΄ αυτού να προσβληθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 227 του Ν.3852/2010 ενώπιον του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση η ανωτέρω προσβαλλόμενη αριθμ.360/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης εξετάζει ένσταση κατά πρότασης έγκριση «Πολεοδομικής μελέτης τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου κοινωφελούς – ΚΦ (Θρησκευτικού χώρου)», όπως αυτή αποφασίσθηκε με την αριθμ. 131/2023 προγενέστερη απόφασή του και αποτελεί έκφραση γνώμης- πρόταση, η οποία ενσωματώνεται στην τελική διοικητική πράξη. Επειδή, σύμφωνα με τη Νομολογία του ΣτΕ η άσκηση προσφυγής είναι δυνατή μόνο κατά αποφάσεων που έχουν εκτελεστό χαρακτήρα.

Επειδή, σύμφωνα με τα ανωτέρω παρατεθέντα, προκύπτει ότι η εν θέματι προσφυγή δεν πληροί σωρευτικώς τις προϋποθέσεις παραδεκτότητας, αφού ασκείται κατά απόφασης που στερείται εκτελεστότητας, ως εκ τούτου κρίνεται ως απαραδέκτως ασκηθείσα, άρα απορριπτέα και δεν εξετάζεται περαιτέρω, παρέλκει δε και η εξέταση των λόγων αυτής»

Η ΓΝΩΜΗ