Έτσι φτιάχνεται ο Φράχτης … (Φωτογραφίες της κατασκευής)

2227

Έτσι φτιάχνεται ο Φράχτης…

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για την κατασκευή του φράχτη στον Έβρο.

Θα έχει συνολικό μήκος 27 χιλιομέτρων. Τα πρώτα 9 χιλιόμετρα βρίσκονται στο «Πέταλο» Φερών», τα επόμενα 15 χιλιόμετρα στην περιοχή του «Κτήματος Τσιρόζη», ενώ άλλα 2,5 χιλιόμετρα θα καλύψουν την περιοχή «Νέα Εγνατία».

Το έργο έχει προϋπολογισμό 62,9 εκατομμύρια ευρώ και χρηματοδοτείται με κονδύλια του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Ταυτόχρονα, προχωράει η εγκατάσταση και λειτουργία του αυτοματοποιημένου συστήματος επιτήρησης κατά μήκος όλης της συνοριογραμμής. Το έργο περιλαμβάνει την τοποθέτηση 11 καμερών και ραντάρ κατά μήκος των συνόρων με εμβέλεια έως 15 χιλιόμετρα, όπως επίσης τη δημιουργία νέων επιχειρησιακών κέντρων σε Ορεστιάδα και Αλεξανδρούπολη.

Το έργο έχει προϋπολογισμό 14,9 εκατ. ευρώ, χρηματοδοτείται σε ποσοστό 75% από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας της Ε.Ε. και υλοποιείται από τον ΟΤΕ.

 

Αναλυτική Περιγραφή Αντικειμένου

Ο φράκτης αναπτύσσεται κατά μήκος της συνοριακής γραμμής, με αρχή την Μεθοριακή Πυραμίδα 2 από το συνοριακό σημείο διέλευσης «Καστανιές» (βόρειο άκρο) και τέλος τη Μεθοριακή Πυραμίδα 23, το σημείο συνάντησης με τον ποταμό Έβρο (νότιο άκρο) και θα κατασκευαστεί στο σύνολό του στην Ελληνική επικράτεια. Σημειώνεται ότι η ακριβής μεθοριακή γραμμή ορίζεται από αριθμημένες τσιμεντένιες στρατιωτικές πυραμίδες που βρίσκονται σε διάφορες θέσεις εντός οριολωρίδας (εδαφικής κοιλότητας). Λόγω της ιδιαιτερότητας του έργου, κατά την κατασκευή του θα παρασχεθούν στον ανάδοχο όλες εκείνες οι απαραίτητες οδηγίες από την Υπηρεσία που κρίνονται απολύτως απαραίτητες για την χάραξη του έργου. Η δε Υπηρεσία θα έχει μεριμνήσει εκ των προτέρων για όλες τις απαιτούμενες συνεννοήσεις / διεκπεραιώσεις με όλους του αρμόδιους φορείς (Υπουργείο Εξωτερικών, Υπουργείο Εθνικής Άμυνας κτλ) έτσι ώστε να μην προκληθούν καθυστερήσεις κατά την κατασκευή του έργου.

Γενικά, όλη η επιφάνεια του εδάφους κατά μήκος του φράκτη, και πάντοτε στην Ελληνική πλευρά, θα εξομαλυνθεί / ομαλοποιηθεί. Σε ό,τι αφορά στα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της διπλής περίφραξης, αυτά παρουσιάζονται λεπτομερώς στα Σχέδια Τ1, Τ2, Τ3 και Λ1 της Στατικής Μελέτης και περιγράφονται αναλυτικά ακολούθως.

 • Η εξωτερική περίφραξη που θα κατασκευαστεί κατά μήκος της συνοριακής γραμμής μεταξύ των δύο χωρών θα έχει ύψος 2,50m. Η δεύτερη περίφραξη που θα κατασκευαστεί, εσωτερικά, προς την Ελληνική πλευρά σε απόσταση 1,20m από την εξωτερική περίφραξη, θα έχει ύψος 3,00m. Το συρματόπλεγμα και στις δύο περιφράξεις θα καλύπτει εξ’ ολοκλήρου το ύψος της κάθε περίφραξης και θα συνίσταται από γαλβανισμένο σύρμα, τετραγωνικής οπής, πάχους 3,9mm με (βροχίδα) μάτι 50x50mm. Η πρόσδεσή του θα γίνεται επί ούγιας (d=3.9mm) ανά 30cm στο μήκος και ανά 50cm στο ύψος είτε με γαλβανισμένο σύρμα διαμέτρου 2,2mm είτε με τη χρήση αυτόματου εργαλείου συρραφής με έτοιμα γαλβανισμένους δακτυλίους πρόσδεσης.
 • Το σύρμα στήριξης (ούγια) των συρματοπλεγμάτων περίφραξης και των κονσερτινών θα είναι γαλβανισμένο και διαμέτρου 3.9mm. Θα τοποθετηθεί σε σειρές, περαστό, στις τρύπες ανά 50cm επί των στύλων και της εσωτερικής λάμας. H πρόσδεσή του με τα άλλα στοιχεία (στύλοι, κονσερτίνες, λάμα) θα γίνεται είτε με γαλβανισμένο σύρμα διαμέτρου 2,2mm είτε με τη χρήση αυτόματου εργαλείου συρραφής με έτοιμα γαλβανισμένους δακτυλίους πρόσδεσης.
 • Οι στύλοι της εξωτερικής περίφραξης θα συνίστανται από πρότυπες χαλύβδινες και γαλβανισμένες τετραγωνικές διατομές (τύπου SHS 70/4). Θα ενώνονται στο κάτω μέρος με τον στύλο της εσωτερικής περίφραξης που θα είναι αντίστοιχης χαλύβδινης τετραγωνικής διατομής. Σε ύψος 2,0m περίπου οι δυο κατακόρυφοι στύλοι θα ενώνονται επίσης με εγκάρσια σύνδεση μέσω πρότυπης χαλύβδινης και γαλβανισμένης τετραγωνικής διατομής (τύπου SHS 60/4). Το ανεστραμμένο αυτό ενιαίο πλαίσιο θα τοποθετείται κατά μήκος του συνόρου σε αποστάσεις των 2,0 και 3,0m εναλλάξ.
 • Οι στύλοι της εξωτερικής περίφραξης, που θα απέχουν 2,00m μεταξύ τους, θα ενώνονται μεταξύ τους σε ύψος 2,20m, με εγκάρσια πρότυπη χαλύβδινη και γαλβανισμένη τετραγωνική διατομή (τύπου SHS 70/4) και διαγωνίως με χαλύβδινη διατομή (τύπου SHS 70/5).
 • Οι στύλοι της εσωτερικής περίφραξης που απέχουν επίσης 2,00m θα ενώνονται μεταξύ τους σε αντίστοιχο ύψος με οριζόντια εγκάρσια πρότυπη χαλύβδινη και γαλβανισμένη τετραγωνική διατομή (τύπου SHS 70/4).
 • Τέλος, σε κατάλληλο ύψος προς την πλευρά του ελλαδικού χώρου θα τοποθετούνται ανά δύο στύλους που βρίσκονται σε αποστάσεις των 2.0m, αντηρίδες από γαλβανισμένες κυκλικές διατομές τύπου CHS 33,7/4.
 • Οι στύλοι της εσωτερικής και εξωτερικής περίφραξης καθώς και οι αντηρίδες θα θεμελιωθούν επί πασσάλων. Οι πάσσαλοι αυτοί θα είναι διαμέτρου Φ45 και το βάθος αυτών παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί. Υπόψη ότι το βάθος LA αντιστοιχεί στην εξωτερική περίφραξη, το βάθος LB αντιστοιχεί στην εσωτερική περίφραξη και το βάθος LΓ αντιστοιχεί στη θεμελίωση των αντηρίδων.

 

Περιοχή εφαρμογής Μήκος εφαρμογής Μήκη πασσάλων (m)
Χ.Θ. ΑΡΧΗΣ Χ.Θ. ΤΕΛΟΥΣ (m) LA LB LΓ
0+000 3+000 3000 2.0 2.0 2.0
3+000 4+100 1100 1.8 1.8 1.8
4+100 5+400 1300 1.5 1.5 1.5
5+400 7+470 2070 2.0 2.0 2.0
7+470 10+016 2546 1.8 1.8 1.8
10+016 10+310 294 1.8 1.8 1.8

Πίνακας 1: Μήκη Πασσάλων ανά χιλιομετρική θέση.

 • Οι πάσσαλοι θα οπλιστούν καθ’ όλο το μήκος τους με σιδηρά διατομή τύπου HEA 100 και θα πληρωθούν με ινοπλισμένο σκυρόδεμα τύπου C20/25.
 • Η υψομετρική διαφορά μεταξύ της στάθμης θεμελίωσης της εξωτερικής περίφραξης και της στάθμης της εσωτερικής περίφραξης ποικίλλει ανάλογα με το ανάγλυφο που επικρατεί κατά περιοχή. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα μήκη εφαρμογής των τριών τύπων φράχτη (Α, Β και Γ) που έχουν προκύψει ανάλογα με την επικρατέστερη υψομετρική διαφορά μεταξύ των δύο σειρών περίφραξης (Δh=30, 60 και 90cm).
Περιοχή  εφαρμογής Μήκος εφαρμογής Τύπος φράχτη
Χ.Θ. ΑΡΧΗΣ Χ.Θ. ΤΕΛΟΥΣ (m)
0+000 1+395 1395 Τύπος Α
1+395 2+205 810 Τύπος Β
2+205 3+900 1695 Τύπος Γ
3+900 4+250 350 Τύπος Β
4+250 4+275 25 Τύπος Α
4+275 4+425 150 Τύπος Β
4+425 4+965 540 Τύπος Γ
4+965 5+355 390 Τύπος Β
5+355 10+310 4955 Τύπος Α

Πίνακας 2: Τύπος φράχτη ανά χιλιομετρική θέση.

 • Στη βάση της περίφραξης και σε όλο το μήκος αυτής θα διαστρωθεί σκυρόδεμα τύπου C16/20 οπλισμένο με σχάρες Τ188 τύπου Β500Α μέσου πλάτους 1,50m – 1,60m, πάχους 10cm.
 • Μεταξύ της εσωτερικής και της εξωτερικής περίφραξης θα παρεμβάλλονται δύο σειρές κονσερτίνες διαμέτρου 60-70cm οι οποίες θα αποτελούνται από λεπιδοφόρο συρματόπλεγμα κατασκευασμένο από ατσαλόσυρμα γαλβανισμένο διαμέτρου 2,5mm. Οι πέντε συνδετήρες που θα ενώνουν τις σπείρες μεταξύ τους (ανά δύο) θα αποτελούνται από ατσάλι διαστάσεων 10x2mm. Οι λεπίδες θα είναι διαστάσεων 10x10mm και θα έχουν αξονική απόσταση μεταξύ τους 2,5cm. Σε κάθε 6-7m μήκους ανεπτυγμένης κονσερτίνας θα υπάρχουν τουλάχιστον 56 σπείρες.
 • Οι δύο (2) σειρές κονσερτίνας καθ’ ύψος θα διαταχθούν παράλληλα μεταξύ τους και θα συνδέονται στο πλησιέστερο συρματόπλεγμα, στις κεντρικές ούγιες και όλες μεταξύ τους. Θα τοποθετηθούν από το σκυρόδεμα εδάφους μέχρι και πάνω από το συρματόπλεγμα των 3,00m. Συνολικά θα τοποθετηθούν δεκατρείς (13) κονσερτίνες.

Κατά μήκος του τεχνητού εμποδίου (φράκτη) και σε σημεία που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία, θα εξασφαλιστεί πρόσβαση για την αντιμετώπιση φυσικών φαινομένων και την τεχνική διευκόλυνση, βάσει τεκμηριωμένης τεχνικής πρότασης που θα υποβάλλει ο ανάδοχος και θα εγκριθεί από την Υπηρεσία.

Κατά μήκος του έργου και για την διερεύνηση των συνθηκών θεμελίωσης του Τεχνικού Εμποδίου (Φράκτη), εκτελέστηκαν δεκαοκτώ (18) ερευνητικά φρέατα. Σε αντιπροσωπευτικά δείγματα των φρεάτων πραγματοποιήθηκαν εργαστηριακές δοκιμές κατάταξης και δοκιμές προσδιορισμού των μηχανικών ιδιοτήτων των εδαφικών σχηματισμών που συναντήθηκαν.

Στην ευρύτερη περιοχή μελέτης απαντώνται τεταρτογενείς αλλουβιακές προσχώσεις χαμηλών περιοχών που αποτελούνται από άργιλοιλύ, άμμο και χαλίκια και Πλειο – Πλειστοκαινικά κροκαλοπαγή, άμμο και άργιλοϊλύ κόκκινη έως κίτρινη. Από την γεωτεχνική έρευνα προκύπτει ότι στην περιοχή του έργου απαντώνται οι εξής σχηματισμοί:

 • Φυτική γη – Υλικά τεχνητών επιχωματώσεων
 • Αλλουβιακές προσχώσεις του ποταμού Άρδα. Πρόκειται για ποτάμιες προσχώσεις. Διακρίνονται σε άργιλο αμμώδη, από Χ.Θ. 0+000 έως  Χ.Θ. 3+000 και σε άμμο αργιλώδη με χάλικες, από  Χ.Θ. 3+000 έως Χ.Θ. 4+100.
 • Κροκαλοπαγή. Πρόκειται για αμμοχάλικο, καλά διαβαθμισμένο, χαλαρής – μέσης πυκνότητας απόθεσης από Χ.Θ. 4+100 έως Χ.Θ. 5+400.
 • Αλλουβιακές προσχώσεις του ποταμού Έβρου. Πρόκειται για ποτάμιες προσχώσεις. Διακρίνονται σε τέσσερις ενότητες:
 1. άργιλο αμμώδη, από Χ.Θ. 5+400 έως Χ.Θ. 6+650
 2. άργιλο, από Χ.Θ. 6+650 έως Χ.Θ. 7+470
 3. άμμο ιλυώδη, Χ.Θ. 7+470 έως  Χ.Θ. 10+016
 4. άμμο, από Χ.Θ. 10+016 έως Χ.Θ. 10+310

Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των γεωτεχνικών ερευνών συντάχθηκε ανά συναντώμενο σχηματισμό χαρακτηριστικό εδαφικό προφίλ με τις εκάστοτε κατάλληλες γεωτεχνικές παραμέτρους για τη μελέτη θεμελίωσης του φράχτη.

Κατά τη φάση της κατασκευής του έργου ο ανάδοχος υποχρεούται, επ’ αμοιβή, στην εκπόνηση συμπληρωματικής γεωτεχνικής έρευνας με τη διάνοιξη ερευνητικών φρεάτων. Στόχος της συμπληρωματικής γεωτεχνικής έρευνας είναι η πύκνωση των πληροφοριών σε σχέση με το έδαφος θεμελίωσης κατά μήκος του φράκτη. Τα ευρήματα των ερευνών θα παρουσιαστούν σε ειδικό τεύχος Παρουσίασης και Αξιολόγησης της συμπληρωματικής γεωτεχνικής έρευνας που θα έχει ως στόχο την επιβεβαίωση των εκάστοτε συνθηκών και βαθών θεμελίωσης.

Κατασκευή Φράχτη – Αλληλουχία Εργασιών

Όλες οι εργασίες για την κατασκευή του φράχτη θα γίνουν αποκλειστικά σε ελληνικό έδαφος. Τα σύνορα μεταξύ των δύο χωρών, κατά την διάρκεια των εργασιών, θα υποδεικνύονται επιτόπου από την Υπηρεσία, που όπως προαναφέρθηκε, θα έχει μεριμνήσει για την απρόσκοπτη και συνεχή ροή των εργασιών.

Το χωρικό πλαίσιο που προκύπτει με τους τέσσερις στύλους της εσωτερικής και εξωτερικής περίφραξης και των μεταξύ αυτών συνδέσεων κατά μήκος και κατά πλάτος θα κατασκευάζεται σε εγκεκριμένο από την Υπηρεσία Εργοστάσιο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα τεύχη δημοπράτησης. Όλες οι συγκολλήσεις των τεσσάρων στύλων θα γίνουν εργοστασιακά και προ των εργασιών γαλβανίσματος. Η τεχνική σύνδεσης των χωρικών πλαισίων με τη θεμελίωση θα εκτελεσθεί βάσει τεκμηριωμένης πρότασης που θα υποβληθεί από τον ανάδοχο και θα εγκριθεί από την Υπηρεσία.

Η κατασκευή των πασσάλων θα πραγματοποιηθεί από συνεργείο που θα αποτελείται από διατρητικό μηχάνημα και ειδικευμένο προσωπικό. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην διατήρηση ευστάθειας των τοιχωμάτων κάθε διάτρησης, με την χρησιμοποίηση σωλήνωσης (εάν απαιτηθεί), λόγω της χαλαρότητας των σχηματισμών που επικρατούν στην περιοχή. Οι πάσσαλοι θα διατρύονται, θα γίνεται τοποθέτηση και κέντρωση του μορφοχάλυβα ΗΕΑ 100 όπλισής τους και θα σκυροδοτούνται. Για να είναι δυνατή η εγκατάσταση του χωρικού μεταλλικού πλαισίου απαιτείται η ολοκλήρωση κατασκευής τουλάχιστον 4 πασσάλων, πλην αυτού της αντηρίδας.

Η κατασκευή της οπλισμένης βάσης της περίφραξης θα γίνεται τμηματικά. Θα καταλαμβάνει όλο το πλάτος της βάσης της περίφραξης (μέσου πλάτους 1,5 με 1,6m) και όλο το μήκος αυτής. Πριν την διάστρωση του οπλισμένου σκυροδέματος θα προηγείται η τοποθέτηση ανάλογου θυσιαζόμενου ξυλότυπου (στην εξωτερική προς Τουρκία πλευρά) για την συγκράτηση του σκυροδέματος στα άκρα της κατασκευής.

Όλες οι κονσερτίνες θα συνδέονται σε τέσσερα σημεία, εκτός των ανώτερων, δηλαδή στο όμορο αυτής συρματόπλεγμα, στην ανώτερη και κατώτερη κονσερτίνα και στις ούγιες που θα τοποθετούνται  στο ενδιάμεσο των περιφράξεων. Οι συνδέσεις θα επιτυγχάνονται είτε με σύρμα γαλβανιζέ πάχους 2mm ανά 0,5m, είτε με ειδικούς γαλβανισμένους δακτυλίους που τοποθετούνται με κατάλληλο εξοπλισμό (πιστόλι).

Γενικά η αλληλουχία των εργασιών θα είναι τέτοια που θα διευκολύνει την κατασκευή σε μια περιοχή που δεν θα επιτρέπεται η οποιαδήποτε υπέρβαση, μηχανημάτων και προσωπικού, εκτός της Ελληνικής επικράτειας. Ο ανάδοχος θα προτείνει συγκεκριμένη μεθοδολογία κατασκευής που θα εγκριθεί από την Υπηρεσία προ της έναρξης των εργασιών.

Στο νότιο άκρο της συνοριακής γραμμής, όπου υπάρχουν μεγάλα δένδρα, θα πραγματοποιηθεί κλάδεμα σε διάσπαρτα σημεία, μέχρι το ύψος των 4,0m και επένδυση των κορμών με κονσερτίνα / σερπαντίνα διαμέτρου 60cm κυκλικά από το έδαφος μέχρι το ύψος των 4,0m.

Τυπική Τομή Τεχνικού Εμποδίου (Φράκτη)

 

 

(Στοιχεία από κείμενο του Γιάννη Σουλιώτη στην kathimerini.gr και Υποργείο Προστασίας του Πολίτη opengov.gr)