Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διαχείριση του έργου ”Eco-Conscious Minds to Stop Pollution in the Valuable Wetlands of Black Sea Basin”

696

Ο Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δέλτα Έβρου και Σαμοθράκης προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν σφραγισμένες προσφορές για την ανάθεση της διαχείρισης του έργου «Eco-Conscious Minds to Stop Pollution in the Valuable Wetlands of Black Sea Basin». Παρακάτω επισυνάπτονται τα σχετικά αρχεία.

πρόσκληση

παράρτημα Α Οικονομική Προσφορά

παράρτημα Β Διευκρινήσεις

παράρτημα Γ Σχέδιο Σύμβασης

παράρτημα Δ Εγκεκριμένη Πρόταση Προγράμματος Biolearn