1η Συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Αλεξανδρούπολης

855

Αλεξανδρούπολη 15/9/2019

Κ. Πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι,

Θεωρώ ατυχές το γεγονός ότι κληθήκαμε με το υπ΄αριθμ. 27861/11.09.2019 έγγραφο της Κοινότητας Αλεξανδρούπολης να πραγματοποιήσουμε την 1η Συνεδρίαση την 18η Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 18:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, μία ώρα νωρίτερα από την 28η  τακτική συνέλευση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σε ό,τι αφορά το θέμα της ημερήσιας διάταξης …

Έχοντας υπόψη την υπ΄αριθμ. 20336/2018 Απόφαση Τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αλεξανδρούπολης,  το ν. 3852/2010, το ν. 4555/2018 και τις αντισυνταγματικές διατάξεις του ν. 4623/2019 οι αρμοδιότητες του συμβουλίου κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων  μεταξύ και πολλών άλλων είναι :

«Άρθρο 84 α) εκφράζει γνώμη και διατυπώνει προτάσεις προς το δημοτικό συμβούλιο, για την εκτέλεση νέων έργων εντός της κοινότητας, καθώς και για τη συντήρηση και τη λειτουργία των έργων που έχουν εκτελεστεί, β) αποφασίζει ποια έργα και δράσεις θα εκτελεστούν στην κοινότητα, από το ποσοστό των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων που προορίζονται για επενδυτικές ανάγκες του δήμου, που της αναλογούν, σύμφωνα με την παράγραφο 4Α του άρθρου 259, γ) μεριμνά για την καλή κατάσταση του δικτύου εσωτερικής και αγροτικής οδοποιίας της κοινότητας, εποπτεύοντας τις εργασίες συντήρησης και υποβάλλοντας προς την τεχνική υπηρεσία, διά του αρμόδιου αντιδημάρχου, σχετικό υπόμνημα όπου αναγράφεται το είδος των εργασιών, ο τόπος και ο χρόνος που έγιναν αυτές, δ) μεριμνά για την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων και συνεργάζεται με την αρμόδια υπηρεσία του δήμου για την καλή τήρηση αυτής, ε) λαμβάνει μέτρα για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών επείγοντος χαρακτήρα στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης και σε εξαιρετικές περιπτώσεις αναθέτει την εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης ζημιών μικρής κλίμακας εάν από την καθυστέρηση αποκατάστασης δημιουργείται άμεσος κίνδυνος για την επαρκή υδροδότηση της κοινότητας, ενημερώνοντας εγγράφως για το λόγο αυτόν τον αρμόδιο αντιδήμαρχο ή τον πρόεδρο της ΔΕΥΑ,στ) μεριμνά για την αποκατάσταση ζημιών και την καλή λειτουργία του δικτύου δημοτικού φωτισμού και συνεργάζεται γι’ αυτό με την αρμόδια υπηρεσία του δήμου,ζ) μεριμνά για την καλή κατάσταση και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων των παιδικών χαρών και συνεργάζεται με τον υπεύθυνο λειτουργίας των παιδικών χαρών του δήμου,η) μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία, τη συντήρηση και την ευταξία του κοιμητηρίου της κοινότητας, προεγκρίνει την κατασκευή οικογενειακών τάφων και λοιπών ταφικών μνημείων και εκδίδει τις άδειες για την παράταση ταφής και την ανακομιδή οστών,θ) καταγράφει τα μέσα και το ανθρώπινο δυναμικό που μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και έχει την ευθύνη της ομάδας πυρασφάλειας της κοινότητας. Για την κατάρτιση του σχεδίου πρόληψης πυρκαγιών και άλλων φυσικών καταστροφών συνεργάζεται με τα αρμόδια όργανα του δήμου, ενώ, κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων αντιμετώπισης πυρκαγιών ή φυσικών καταστροφών τίθεται στη διάθεση των αρμοδίων αρχών,ι) είναι υπεύθυνο για την προστασία της δημοτικής περιουσίας στα όρια της κοινότητας και έχει καθήκον να αναφέρει αμελλητί στον δήμαρχο ή στον αρμόδιο αντιδήμαρχο ζημίες ή προσβολές των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων του δήμου, ια) μέλη του συμβουλίου της κοινότητας συμμετέχουν στη διοίκηση κληροδοτήματος με έδρα την κοινότητα που ασκούν τα καθήκοντά τους, στις περιπτώσεις που προβλέπεται, σύμφωνα με το ν. 2539/1997 ή την πράξη σύστασής του, η συμμετοχή μελών τοπικού συμβουλίου ή μελών του δημοτικού συμβουλίου δήμου ο οποίος καταργείται με τον παρόντα νόμο,ιβ) στις περιπτώσεις όπου ο δήμος είναι ο αρμόδιος φορέας λειτουργίας, σύμφωνα με την παρ. 17 του άρθρου 2 και την παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 4497/2017 (Α΄ 171), προτείνει, ως προς την κοινότητα, τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών, τις θέσεις όπου επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, η λειτουργία εμποροπανηγύρεων, χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά οι υπαίθριες εμπορικές δραστηριότητες, καθώς και τους χώρους στάθμευσης οχημάτων. Οι αποφάσεις του συμβουλίου της κοινότητας για τις περιπτώσεις αυτές, λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του και αποστέλλονται στην επιτροπή ποιότητας ζωής, προκειμένου να διαμορφώσει την εισήγησή της προς το δημοτικό συμβούλιο για την έκδοση των προβλεπόμενων σχετικών τοπικών κανονιστικών αποφάσεων.ιγ) προωθεί τον εθελοντισμό και συνεργάζεται με ομάδες εθελοντών για την εξυπηρέτηση των αναγκών της κοινότητας.

  1. Το συμβούλιο της κοινότητας διατυπώνει, επίσης, γνώμη και προτάσεις, είτε με δική του πρωτοβουλία είτε κατόπιν παραπομπής από τα αρμόδια όργανα του δήμου, σχετικά με τα ακόλουθα θέματα:α) τις υπηρεσιακές μονάδες του δήμου, για τις οποίες συντρέχουν δυνατότητες λειτουργίας τους στην κοινότητα, με κριτήριο ότι θα συμβάλουν στην καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών και στην ανάπτυξη της περιοχής,β) την αξιοποίηση των ακινήτων του δήμου, που βρίσκονται στην κοινότητα, την κάθε μορφής εκμίσθωση ή παραχώρηση εκτάσεων εντός των ορίων αυτής, καθώς και την εκποίηση, εκμίσθωση, δωρεάν παραχώρηση χρήσης, ανταλλαγή και δωρεά, περιουσιακών εν γένει στοιχείων του δήμου που βρίσκονται στα όρια της κοινότητας.γ) την πολεοδομική ανάπτυξη και ανάπλαση της περιοχής,δ) τη συντήρηση των δημοτικών και αγροτικών οδών, τη συντήρηση, καθαριότητα και λειτουργία των πλατειών, δημοτικών αλσών, κήπων, υπαίθριων χώρων αναψυχής και γενικά όλων των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων της περιοχής της κοινότητας,ε) την κυκλοφορία και τη συγκοινωνία της περιοχής της κοινότητας,στ) την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, την αναβάθμιση της αισθητικής περιοχών, καθώς και για την καθαριότητα αυτών,ζ) την προστασία της δημόσιας υγείας και την προστασία των κατοίκων από την ηχορρύπανση,η) την περισυλλογή και εν γένει τη μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα,θ) τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και γενικότερα την ανάπτυξη της περιοχής της κοινότητας σε πολιτιστικά, πνευματικά και κοινωνικά θέματα,ι) τη μέριμνα για την υγεία, την πρόνοια και την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και γενικά τη φροντίδα ώστε η λειτουργία και ανάπτυξη της περιοχής της κοινότητας, να αποβλέπει στην καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων της,ια) την εύρυθμη λειτουργία των δημοτικών ιδρυμάτων, δημοτικών νομικών προσώπων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, δημοτικών επιχειρήσεων και γενικότερα των παρεχόμενων υπηρεσιών στην περιφέρεια της κοινότητας,ιβ) την τροποποίηση των ορίων της κοινότητας,ιγ) την εξέταση γενικών ή ειδικών προβλημάτων που αφορούν τους κατοίκους και την περιφέρεια της κοινότητας, ιδίως αστέγων και ευπαθών ομάδων του πληθυσμού της περιοχής της,ιδ) την αξιοποίηση των τοπικών πόρων της περιοχής της κοινότητας.
  2. Τα συμβούλια των κοινοτήτων άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων ασκούν και τις αρμοδιότητες του προέδρου των κοινοτήτων έως και τριακοσίων (300) κατοίκων, που προβλέπονται στo άρθρο 82 του παρόντος.».

Άρθρο 851. Οι αποφάσεις των προέδρων των κοινοτήτων με πληθυσμό έως τριακοσίων (300) κατοίκων και οι αποφάσεις των συμβουλίων των κοινοτήτων με πληθυσμό μεγαλύτερο των τριακοσίων (300) κατοίκων δημοσιεύονται, σύμφωνα με τις διατάξεις για τη δημοσίευση των αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου.

  1. Οι αποφάσεις των οργάνων διοίκησης των κοινοτήτων, εκτός από τις γνωμοδοτικές, είναι εκτελεστές από τη δημοσίευσή τους.
  2. Οι εκτελεστές αποφάσεις των οργάνων διοίκησης των κοινοτήτων προσβάλλονται με ειδική διοικητική προσφυγή, ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 227.».

Άρθρο 86 1. Ο δήμαρχος, με απόφασή του, που δημοσιεύεται σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα και αναρτάται στην ιστοσελίδα του δήμου, μπορεί να μεταβιβάζει αρμοδιότητές του στους προέδρους ή τα συμβούλια κοινοτήτων»

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι η Κοινότητα Αλεξανδρούπολης με πληθυσμό 60.000 περίπου πολιτών  έχει και γνωμοδοτικό, αλλά και εκτελεστικό χαρακτήρα. Με το άρθρο 86 ο δήμαρχος μπορεί και πρέπει να  μεταβιβάσει αρμοδιότητες στην κοινότητα οι οποίες θα ενισχύσουν τις δημοκρατικές διαδικασίες, τη  συλλογική διακυβέρνηση και κυρίως θα ενεργοποιήσουν υγιείς δυνάμεις προς όφελος των συμπολιτών μας.

Θεωρώ ότι άμεσα θα πρέπει:

Α) Να παραχωρηθεί γραφείο στην Κοινότητα στο κεντρικό κτήριο του Δήμου με πλήρη γραμματειακή υποστήριξη.

Β) Να δημιουργηθεί ομάδα διαβούλευσης από μέλη του συμβουλίου της κοινότητας η οποία θα κληθεί να συντάξει και να  υποβάλει τις προτάσεις   προς τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τις πρόσθετες αρμοδιότητες που πρέπει να ανατεθούν στην κοινότητα Αλεξανδρούπολης.

Γ) Άμεσα να συσταθεί το Τοπικό Συμβούλιο Νέων.  Το Τοπικό Συμβούλιο Νεολαίας μπορεί  και πρέπει να αποτελέσει το ζωντανότερο κύτταρο της ενεργής συμμετοχής και δημιουργικής παρέμβασης στην τοπική κοινωνία.

Δ) Να ενημερωθεί το σώμα στην επόμενη συνεδρίαση για το πλαίσιο λειτουργίας και τις οικονομικές ενισχύσεις που έχουν λάβει από το δήμο : Α) «Μουσείο»… Φυσικής Ιστορίας Β) Ελληνικό Ινστιτούτο Θρακικών Μελετών.

Ε)…

Τέλος, υποβάλλω στο σώμα προς ψήφιση την από  5/9/2019 πρόταση μου σχετικά με το ιστορικό κτήριο  της Καραολή & Δημητρίου, ιδιοκτησίας ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε., όπως αξιοποιηθεί η παρεμβατική δυνατότητα του Δήμου μας βάσει του ν. 3028/2002 και γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες, ώστε το ιστορικό κτήριο «ειδική κατηγορία κτισμάτων, η διατήρηση των οποίων είναι σημαντική για την τεκμηρίωση της εξέλιξης της πόλης στο τέλος του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ού από αρχιτεκτονικής, τεχνικής, μορφολογικής, κοινωνικής, οικονομικής, πολιτισμικής και πολιτιστικής άποψης» να ενταχθεί αρχικώς στο άρθρο 6, παρ. 1β. και 1γ. του ν. 3028/2002.

Πρέπει πάντα να έχουμε υπόψη μας ότι μια τοπική αυτοδιοίκηση χωρίς επιχειρησιακή ικανότητα, τείνει να ασχολείται με την εσωτερική της αναπαραγωγή και τη μεσίτευση τοπικών συμφερόντων σε άλλα επίπεδα άσκησης της εξουσίας και όχι με την επίλυση των τοπικών προβλημάτων από δημοκρατικά νομιμοποιημένα και πολιτικά υπεύθυνα και υπόλογα, έναντι των τοπικών κοινωνιών, όργανα.

Δημήτριος Μερκούρης

Σύμβουλος Κοινότητας Αλεξανδρούπολης