Συνεδριάζει το Δ.Σ του Δήμου Αλεξανδρούπολης

779

Καλούνται τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως στις 05.08.2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30 προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου Αλεξανδρούπολης, σε ΕΚΤΑΚΤΗ Συνεδρίαση (24η), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  για τα παρακάτω θέματα,  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/10, το άρθρο 65 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4257/2014 για τους παρακάτω λόγους:

1)Για το 1ο  θέμα, λόγω μη προβλεπόμενων εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν, εκτάκτως, το αμέσως προσεχές διάστημα.

2)Για το 2ο θέμα, επειδή υπάρχει σοβαρό πρόβλημα ταφής στο Κοιμητήριο της Χιλής λόγω έλλειψης χώρου και πρέπει να γίνει ολοκλήρωση των εργασιών στο Νέο Κοιμητήριο, ώστε να τεθεί σε λειτουργία.

3)Για το 3ο  θέμα  επειδή οι αιτούντες επιθυμούν να υπαχθούν στη ρύθμιση οφειλών του Ν. 4611/2019 και αυτό δε θα είναι δυνατόν εάν δε διαγραφούν από την καρτέλα τους ως χρεωστών οι οφειλές αυτές, οι οποίες δεν υφίστανται εξ αιτίας του ότι δεν ήταν  την ημερομηνία της παράβασης ιδιοκτήτες των οχημάτων αυτών.

4)Για το 4ο θέμα, επειδή απαιτείται να χορηγηθεί, άμεσα, στους εν λόγω παραγωγούς και σε φυσικά πρόσωπα προς διάθεση έργων τέχνης, καλλιτεχνημάτων κ.λ.π. άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου (οι οποίοι επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην πώληση αγροτικών προϊόντων κ.λ.π.), σε καθορισμένα σημεία – τοποθεσίες στην Αλεξανδρούπολη, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι την καλοκαιρινή περίοδο , υπάρχει αυξημένη αγοραστική ζήτηση των καταναλωτών για τα παραπάνω προϊόντα.

5)Για τα θέματα 5,6,7,8 επειδή ως πρόεδροι των επιτροπών είναι δημοτικοί σύμβουλοι των οποίων η θητεία λήγει 31-8-2019.

6)Για το 9ο θέμα επειδή η συγκεκριμένη επαύξηση ισχύος παροχής ρεύματος κρίνεται άμεσα αναγκαία για τις ανάγκες ολοκλήρωσης και ασφαλούς λειτουργίας του έργου.

7)Για το 10ο θέμα, επειδή πρέπει να γίνει η λογιστική τακτοποίηση, προκειμένου να είναι σωστή η αποτύπωση του Ταμείου.

8)Για το  11ο  θέμα, επειδή πρέπει να γίνουν έγκαιρα οι διαδικασίες διοργάνωσης και αυτό δεν ήταν εφικτό πριν τη μεταβατική περίοδο των εκλογών λόγω του ότι ο προϋπολογισμός της διοργάνωσης εξαρτάται από τον αριθμό των εκθετών, ο οποίος ήταν άγνωστος.

9)Για το 12ο θέμα,  επειδή κρίνεται αναγκαία και έκτακτη η αναμόρφωση του προϋπολογισμού, προκειμένου να εγγραφούν νέοι κωδικοί για την εύρυθμη λειτουργία του Νομικού Προσώπου.

10)Για το 13ο θέμα, κρίνεται αναγκαία η έγκριση της  τριμηνιαίας έκθεσης Β’ τριμήνου οικονομικού έτους 2019 από το Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου να αποσταλεί προς έλεγχο νομιμότητας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης.

11)Για το 14ο θέμα, επειδή κρίνεται αναγκαία η άμεση εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, προκειμένου να αποφευχθούν κυκλοφοριακά προβλήματα και ατυχήματα.

12)Για το 15ο θέμα, επειδή το Δημοτικό Συμβούλιο  πρέπει να παρέχει γνώμη επί του σχεδίου μέσα σε διάστημα ενός μηνός από την αποστολή του.

 1. Έγκριση επιχορηγήσεων και συνδιοργανώσεων με Συλλόγους (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
 2. Έγκριση χωροθέτησης του Νέου Κοιμητηρίου Χιλής (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)
 3. Διαγραφή οφειλής από Βεβαιωτικούς χρηματικούς καταλόγους, λόγω εσφαλμένης εγγραφής παραβάσεων Κ.Ο.Κ.(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
 4. Καθορισμός θέσεων σημείων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου σε παραγωγούς (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
 5. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Επισκευή Ποτιστρών Δημοτικών Ενοτήτων Αλεξανδρούπολης»(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)
 6. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή Βάσης Γλυπτού Καραβιού» (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)
 7. Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή δεξαμενής Αισύμης για κτηνοτροφία» (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)
 8. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Δημιουργία Πάρκου για δεσποζόμενους σκύλους» (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)
 9. Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας για την επαύξηση ισχύος της υπ’ αριθμ. 22035035 παροχής ρεύματος της πλατείας Νίψας (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)
 10. Λογιστική τακτοποίηση δαπάνης κατάπτωσης εγγυητικής 8193 (ΔΕΔΔΗΕ) και εξόδων αυτής λόγω μη έναρξης των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων στο συγκεκριμένο πρόγραμμα (Εισηγ. κ. Φαλέκας Ιωαν.)
 11. Έγκριση δαπανών για τη διοργάνωση της 24ης Πανέβριας Αγροτικής Έκθεσης Φερών (Εισηγ. κ. Γκότσης Ν.)
 12. Έγκριση της 70/2019 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Περιβάλλοντος του Δήμου Αλεξανδρούπολης», ”ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ”, σχετικά με την ”7η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019”. (Εισηγ. κ. Γερακόπουλος Χ.)
 13. Έγκριση της 71/2019 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Περιβάλλοντος του Δήμου Αλεξανδρούπολης», ”ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ”, σχετικά με την ”Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης Β’ τριμήνου οικονομικού έτους 2019 ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμου”. (Εισηγ. κ. Γερακόπουλος Χ.)
 14. Έγκριση Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων (Εισηγ. κ. Χατζηαναγνώστου Κ.)
 15. Γνωμοδότηση επί του σχεδίου Κανονισμού Τιμολόγησης της ΔΙΑΑΜΑΘ για το έτος 2020 (Εισηγ. κ. Μάκρας Απ.)

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κωνσταντίνος Γκοτσίδης