Συνεδριάζει ο Δήμος Αλεξανδρούπολης

787

Καλούνται τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως στις 02.04.2019 ημέρα Tρίτη και ώρα 14:00 προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου Αλεξανδρούπολης σε Τακτική Συνεδρίαση (11η ), για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

  1. Αιτήσεις-Ενημερώσεις
  2. Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2019 του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ)
  3. Τροποποίηση-Συμπλήρωση της αριθ. 176/2019 Α.Δ.Σ. ¨Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση και λειτουργία του 12ου Νηπιαγωγείου του Δήμου Αλεξανδρούπολης¨ (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
  4. Τροποποίηση της αριθ. 699/2018 Α.Δ.Σ.¨ Έγκριση πρακτικού της κλήρωσης για συγκρότηση επιτροπών: α. Eπιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών, β. Eπιτροπή παραλαβής παροχής υπηρεσιών, γ. Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής ελαστικών, ανταλλακτικών  και εργασιών συντήρησης οχημάτων – μηχανημάτων έργων¨. (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
  5. Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής στρατηγικής Δήμου Αλεξανδρούπολης 2020-2023» (Εισηγ. κ. Κυρτσίδης Α.)
  6. Κατηγοριοποίηση αθλητικών εγκαταστάσεων (Εισηγ. κ. Βαταμίδης Ι.)
  7. Έγκριση τευχών δημοπράτησης – τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο “ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ” (Εισηγ. κ. Βαταμίδης Ι.)
  8. Έγκριση της 30/2019 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. “Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Περιβάλλοντος του Δήμου Αλεξανδρούπολης”, ”ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ”, σχετικά με την ”4η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019”. (Εισηγ. κ. Γερακόπουλος χ.)
  9. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αλεξανδρούπολης και της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (Δ.Ι.Α.Α.ΜΑ.Θ.  Α.Α.Ε.) με τίτλο : «Υποστηρικτικές Ενέργειες Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Αλεξανδρούπολης στα πλαίσια εφαρμογής του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης – Εφαρμογή μεθοδολογίας ορθής Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων σύμφωνα με την υφιστάμενη περιβαλλοντική νομοθεσία – Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων κατά την έννοια του Νόμου 2939/2001 και βελτίωση μεθοδολογίας Διαχείρισής του» (Εισηγ. κ. Μάκρας Α.)