Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο ύψος της εισόδου των Λουτρών Αλεξανδρούπολης

817

Λήψη έκτακτων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων προς τοποθέτηση εργοταξιακής σήμανσης και την στένωση του  οδοστρώματος στο 12ο χιλ.  της Ε.Ο. Νο2 Αλεξ/πολης- Τελωνείου Κήπων, στο ρεύμα προς Αλεξ/πολη, στο ύψος της εισόδου οικισμού Λουτρών, για την αντικατάσταση δικτύου σωληνώσεων και καλωδίων τροφοδοσίας του δικτύου οδικού φωτισμού οι οποίες βρίσκονται στο  έρεισμα της οδού.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το ανωτέρω (3) σχετικό και την μελέτη Εργοταξιακής Σήμανσης:

Άρθρο   1ο

α) Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται  τμηματικά με στένωση της πλευράς του ρεύματος κυκλοφορίας στο τμήμα της οδού που θα λαμβάνουν χώρα οι εργασίες με εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων προς το ελεύθερο  ρεύμα κυκλοφορίας το πλάτος του οποίου θα είναι τουλάχιστον 5,50 μέτρα, με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται απρόσκοπτη κυκλοφορία των οχημάτων και των δύο κατευθύνσεων.

β) Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα χρησιμοποιηθεί κατάλληλη σήμανση για τη σταδιακή μείωση της ταχύτητας των οχημάτων από 50χλμ/ώρα σε  30χλμ/ωρα αντίστοιχα κατά την προσέγγισή τους στο σημείο των εργασιών.

γ) Οι εργασίες να εκτελούνται μόνο κατά την διάρκεια της ημέρας και κατά τις νυχτερινές ώρες να απομακρύνεται η εργοταξιακή σήμανση  και η οδός να αποδίδεται πλήρως στην κυκλοφορία , απόλυτα καθαρή από ξένες ύλες.

  1. Σε κάθε περίπτωση οι εργασίες να εκτελούνται, κατόπιν προφορικής συνεννόησης και έγκρισης του Τ.Τ.Αλεξ/πολης, προκειμένου αποφευχθούν προβλήματα  στην κυκλοφορία των οχημάτων συνέπεια τοπικών ιδιαιτεροτήτων ή έκτακτων γεγονότων (εκδηλώσεων, δυσμενών καιρικών συνθηκών κλπ).

Άρθρο   2ο

α. Οι διατάξεις του άρθρου 1 της απόφασης αυτής, ισχύουν από την 07.00΄ ώρα της 13-03-2019 και θα διαρκέσουν μέχρι την 19:00 ώρα της 14-03-2019, από την δημοσίευση της παρούσας σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 109 Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο σύμφωνα  με το άρθ.4 του Ν.3861/2010 ενώ εφαρμόζονται από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων με μέριμνα και ευθύνη της αναδόχου τεχνικής εταιρίας «ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ», ο οποίος επί πλέον υποχρεούται, για τον τακτικό έλεγχο και συντήρηση της προσωρινής σήμανσης.

β. Η εφαρμογή της παρούσας Απόφασης ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Αλεξ/πολης.

γ. Οι παραβάτες της παρούσας απόφασης διώκονται και τιμωρούνται κατά τις διατάξεις των άρθρων 3,4 και 104 του Ν.2696/1999 «Κύρωση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 2, 3 και 93 του Ν. 3542/07 «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κ.Ο.Κ.».-

Ειδικές τιμές για ένστολους !!!