Τακτική Συvεδρίαση για τα μέλη της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Ορεστιάδας

887

Πρoσκαλoύvται τα μέλη της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Ορεστιάδας σε Τακτική Συvεδρίαση, σύμφωvα με τα άρθρα 72 & 75 τoυ Ν. 3852/10, στις 20.02.2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 στηv αίθoυσα συvεδριάσεωv του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς
1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών, ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης πιστώσεων
σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2018
2. Καθορισμός κατώτατου ορίου μισθώματος και όρων της δημοπρασίας για την
εκμίσθωση αγροτεμαχίων της Τ.Κ. Νεοχωρίου της Δ.Ε. Ορεστιάδας
3. Προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τα απορριμματοφόρα του Δήμου Ορεστιάδας με τη
διαδικασία του κατεπείγοντος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.4412/2016
4. Έγκριση 2ου Πρακτικού του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού με τίτλο:
“Προμήθεια ειδών παντοπωλείου, γαλακτοκομικών ειδών, ειδών αρτοποιείου,
κατεψυγμένων προϊόντων, ειδών κρεοπωλείου, ειδών ιχθυοπωλείου, ειδών
οπωροπωλείου, πλαστικών σκευών φαγητού, ελαίων για το Δήμο Ορεστιάδας και για
τα Νομικά του Πρόσωπα και εδεσμάτων για την διοργάνωση εκδηλώσεων στο Δήμο
Ορεστιάδας ετών 2018 & 2019”