Τα Πλαστικά Θράκης και η ΕΛΑΣΤΡΟΝ ένωσαν τις δυνάμεις τους στον αγροτικό τομέα

778
Κοντά τέσσερα χρόνια μετά την είσοδό τους στην πρωτογενή παραγωγή, οι εταιρείες Πλαστικά Θράκης και ΕΛΑΣΤΡΟΝ, αποφάσισαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους, συγχωνεύοντας τις θυγατρικές τους εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα.

Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν στις 22 Μαΐου έκαναν γνωστό στην Επιτροπή Ανταγωνισμού ότι ιδρύουν κοινή εταιρεία μέσω της συγχώνευσης των κατά 100% θυγατρικών τους ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ και ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΘΡΑΚΗΣ αντίστοιχα, με την απορρόφηση της πρώτης από τη δεύτερη. Η απόφαση της συγχώνευσης ελήφθη λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δυο εταιρείες λειτουργούν ήδη ως ενιαία οντότητα, αφού έχουν όμορες παραγωγικές μονάδες στην Ξάνθη, ενώ ταυτόχρονα έχουν κοινή διοίκηση, επιχειρηματική πολιτική και στόχους.

Ως εκ τούτου, η εν λόγω συγχώνευση, ήταν μάλλον προδιαγεγραμμένη από καιρό. Έγινε τώρα με απώτερο στόχο την επίτευξη οικονομιών κλίμακας, τη μείωση του κόστους λειτουργίας και την επίτευξη αποτελεσματικότερης διοίκησης και οργάνωσης. Το μετοχικό κεφάλαιο της νέας εταιρείας που θα προκύψει μετά τη συγχώνευση θα ανέρχεται σε 5.5 εκατ. ευρώ και θα διαιρείται σε 550.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 10 ευρώ εκάστης. Στο νέο σχήμα, που θα εστιάσει στην παραγωγή και πώληση φρέσκων λαχανικών, η Θερμοκήπια Θράκης θα ελέγχει το 50,91% του μετοχικού κεφαλαίου και η ΕΛΑΣΤΡΟΝ Αγροτική το 49,09% αυτού.

Η ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ολοκλήρωσε πρόσφατα επενδυτικό σχέδιο ύψους 2,1 εκατ. ευρώ στον Νομό Ξάνθης το οποίο αφορά την ανάπτυξη υδροπονικής καλλιέργειας ειδών θερμοκηπίου με χρήση γεωθερμίας. Ταυτόχρονα, έχει ξεκινήσει την υλοποίηση νέου επιχειρηματικού σχεδίου για την επέκταση της υπάρχουσας μονάδας υδροπονικής καλλιέργειας συνολικού ύψους 6 εκατ. ευρώ.

Σε ότι αφορά την πορεία των οικονομικών μεγεθών των προς συγχώνευση εταιρειών, ο τζίρος της ΕΛΑΣΤΡΟΝ Αγροτικής ανήλθε στα 1,13 εκατ. ευρώ το 2015 (σ.σ. τελευταίος δημοσιευμένος ισολογισμός) από 0,62 εκατ. ευρώ που ήταν την 1η υπερδωδεκάμηνη χρήση 28.01.2013 – 31.12.2014. Τα EBITDA ανήλθαν σε κέρδη 0,19 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 0,16 εκατ. ευρώ και τα καθαρά αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε κέρδη 0,09 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 0,27 εκατ. ευρώ.

Η Θερμοκήπια Θράκης εμφάνισε στη χρήση του 2015 (τελευταίος δημοσιευμένος ισολογισμός) τζίρο 1,035 εκατ. ευρώ από 579 χιλ. ευρώ την πρώτη υπερδωδεκάμηνη χρήση 4.1.2013-31.12.2014, το EBITDA διαμορφώθηκε σε 206 χιλ. ευρώ από ζημιές 228 χιλ. ευρώ, και τα κέρδη μετά φόρων για το 2015 διαμορφώθηκαν στα 1 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 433 χιλ. ευρώ.

Πηγή