Όλη η αλήθεια για το Πάρκο Αλτιναλμάζη

933
Με την Φ900.03/81477/Σ.134/21-8-2003 Απόφαση, παραδόθηκε η προσωρινή χρήση του στρατοπέδου Παρμενίωνα από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την κατασκευή μητροπολιτικού Πάρκου. Πιο συγκεκριμένα, παραχωρήθηκε κατά χρήση έκταση εμβαδού 135.597 τμ, με σκοπό την δημιουργία σύγχρονου πάρκου. Ο όρος που τέθηκε ήταν ότι η παραχωρούμενη έκταση θα ληφθεί υπ’ όψιν στην μελέτη που θα συνταχθεί μελλοντικά για την πολεοδόμηση – αξιοποίηση των τριών αποδεσμευομένων στρατοπέδων «Παρμενίων» «Ζήση» και «Ιωάννου». Σκοπός ήταν να αποδοθούν στο ΤΕΘΑ τα προβλεπόμενα από το Ν.2745/99 ποσοστά πολεοδομημένης γης. Με την Απόφαση αυτή, ο Δήμος υποχρεούτο να αποδώσει το ποσοστό του 50% της προς πολεοδόμηση συνολικής έκτασης του στρατοπέδου «Παρμενίων» στα στρατόπεδα «Ζήση» και «Ιωάννου» που επρόκειτο να μετακινηθούν, σύμφωνα με την παρ. 2 και 3 του Ν. 2745/99, διατηρώντας έτσι (ο Δήμος) όλο το στρατόπεδο Παρμενίωνα, για κάλυψη κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων.
Λόγω μη ολοκλήρωσης του συνόλου των όρων της συμφωνίας, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ακύρωσε τη σύμβαση παράδοσης προσωρινής χρήσης του στρατοπέδου, αποστέλλοντας τη σχετική απόφαση ακύρωσης στο Δήμο Αλεξανδρούπολης, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 59359/2008 έγγραφο του ΓΕΣ.

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης με την 166/2009 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, συναίνεσε στην παραπάνω τακτοποίηση της πολεοδομούμενης γης που ο Δήμος ‘’χρωστάει’’ στον στρατό και την τακτοποίηση ολόκληρης της έκτασης του στρατόπεδου Ζήση. Με την υπ’ αριθμ. 295/2011 Απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο επικαιροποίησε την παραπάνω Απόφαση. Ο Δήμος επανήλθε και ξαναζήτησε το στρατόπεδο Παρμενίων, τεκμηριώνοντας ότι οι πολεοδομικές μελέτες του στρατοπέδου Ζήση και Ιωάννου ήταν σε πλήρη εξέλιξη.

Στη συνέχεια, με τη σύμφωνη γνώμη του ΥΕΘΑ, με το από 05.06.2012 Πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής μεταξύ της στρατιωτικής υπηρεσίας και του τότε Δημάρχου Αλεξανδρούπολης, κου Ευάγγελου Λαμπάκη, έγινε η νέα προσωρινή παραχώρηση του στρατοπέδου Παρμενίωνα έως τις 31.12.2020, επικαιροποιημένη με τρεις νέες χρήσεις.

Συγκεκριμένα, ο Στρατός συμφώνησε και παραχώρησε για ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ και όχι προς κτήση, στον Δήμο Αλεξανδρούπολης, έκταση εμβαδού 135.597 τ.μ., δηλαδή ολόκληρο το στρατόπεδο Παρμενίωνα, με σκοπό τη δημιουργία σύγχρονου πάρκου, μέχρι την 31-12-2020 και σύμφωνα με τους κάτωθι όρους:

Α) Την απόδοση ποσοστού 50% υπέρ ΤΕΘΑ της προς πολεοδόμηση συνολικής έκτασης του Στρατοπέδου «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝΑ» στα Στρατόπεδα «ΖΗΣΗ» και «ΙΩΑΝΝΟΥ», σύμφωνα με τις υπ’ αριθμόν 166/2009 και 295/2011 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης.

Ο Δήμος, σύμφωνα με τον όρο αυτό, υποχρεούτο να αποδώσει το ποσοστό του 50% της προς πολεοδόμηση συνολικής έκτασης του στρατοπέδου «Παρμενίων» στα στρατόπεδα «Ζήση» και «Ιωάννου» που επρόκειτο να μετακινηθούν, σύμφωνα με την παρ. 2 και 3 του Ν. 2745/99, διατηρώντας έτσι όλο στρατόπεδο «Παρμενίων» για κάλυψη κοινόχρηστων και κοινοφελών χώρων. Ωστόσο, η πλήρωση του όρου αυτού, σύμφωνα με την πολεοδομική νομοθεσία και συγκεκριμένα σύμφωνα με τον Ν. 2745/99, τελεί υπό αίρεση καθώς δεν ήταν ούτε είναι ξεκάθαρο κατά πόσο είναι δυνατό να εφαρμοστεί.

Επιπλέον, ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ για να εφαρμοστεί ο Ν. 2745/99 και για να τηρηθεί ο όρος αυτός, είναι απαραίτητο τα δύο (2) στρατόπεδα «ΖΗΣΗ» και «ΙΩΑΝΝΟΥ», με απόφαση της Στρατιωτικής Ηγεσίας, να μετακινηθούν και να καταστούν ΑΝΕΝΕΡΓΑ, γεγονός το οποίο ΟΥΔΕΠΟΤΕ έχει συμβεί, αφού τα στρατόπεδα αυτά συνεχίζουν και είναι ενεργά!

Β) Να παραμείνουν στη δικαιοδοσία της Στρατιωτικής Υπηρεσίας, τα Στρατόπεδα «ΖΗΣΗ» και «ΙΩΑΝΝΟΥ», μέχρι τη συντέλεση της πολεοδόμησής τους, με μέριμνα του Δήμου Αλεξανδρούπολης και για όσο χρόνο χρειαστεί, εφόσον δεν υπάρξει δυνατότητα μετεγκατάστασης των Μονάδων σε άλλο χώρο.

Γ) Να προβλεφθεί η κατασκευή δικτύου απορροής των ομβρίων υδάτων στις υπόγειες διαβάσεις, που ενώνουν τα τμήματα του Στρατοπέδου «ΖΗΣΗ», προκειμένου να μην υπάρχουν λιμνάζοντα ύδατα σε περίπτωση βροχόπτωσης.

Ο όρος αυτός, εξαρχής δεν αφορούσε και δεν έπρεπε να αποτελεί δέσμευση του Δήμου Αλεξανδρούπολης, καθώς τέτοιος όρος έπρεπε να προβλεφθεί στις μελέτες και την εργολαβία της κατασκευής του Δυτικού Περιφερειακού, ο οποίος ωστόσο Δυτικός Περιφερειακός, ουδέποτε κατασκευάστηκε, ούτε είναι στον σχεδιασμό να κατασκευαστεί!!! Επομένως, ήταν αδύνατο να πληρωθεί ο όρος αυτός.

Δ) Να αποκατασταθούν με μέριμνα της αναδόχου εταιρίας, εγκαταστάσεις και δίκτυα που θα θιγούν από τις εργασίες διάνοιξης της Περιφερειακής οδού, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της στρατωνιζόμενης Μονάδας.

Τούτος ο όρος, ομοίως δεν αφορούσε και δεν έπρεπε να αποτελεί δέσμευση του Δήμου Αλεξανδρούπολης αλλά του εκάστοτε αναδόχου που θα αναλάμβανε το έργο κατασκευής του Δυτικού Περιφερειακού, ο οποίος ωστόσο ουδέποτε κατασκευάστηκε!!!

Να σημειωθεί ότι ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, στους ως άνω Γ και Δ όρους – δεσμεύσεις, δεν θα είχε ούτε καν την επίβλεψη του έργου!!!! Επομένως δεν δικαιολογείται με κανέναν τρόπο η ανάληψη των υποχρεώσεων αυτών από τον Δήμο Αλεξανδρούπολης!

Ε) Η οριστική παραχώρηση του Στρατοπέδου «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝΑ» θα γίνει μετά την τελική έγκριση των πολεοδομικών μελετών των Στρατοπέδων «ΖΗΣΗ» και «ΙΩΑΝΝΟΥ» από το ΥΠΕΚΑ.

Έχει συντελεστεί η τελική έγκριση των πολεοδομικών μελετών των Στρατοπέδων «Ζήση» και «Ιωάννου»; ΟΧΙ!! Τι έχει γίνει; Έχουν συνταχθεί οι πολεοδομικές μελέτες και οι μελέτες υποστήριξης αυτών και βρίσκονται σε τελικό στάδιο ωρίμανσης και έγκρισης. Γιατί δεν έχουν εγκριθεί;; Διότι για να εγκριθούν, ΠΡΕΠΕΙ ΤΑ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ «ΖΗΣΗ» και «ΙΩΑΝΝΟΥ» να καταστούν ΑΝΕΝΕΡΓΑ ή τουλάχιστον να υπάρχει απόφαση από την Στρατιωτική Υπηρεσία περί αυτού. ΔΕΝ υπάρχει και ΔΕΝ θα υπάρξει τέτοια απόφαση, διότι η Στρατιωτική Υπηρεσία έχει πλέον αλλάξει γνώμη και ΔΕΝ επιθυμεί τη συνέχιση της συμφωνίας με τους ίδιους όρους και σε καμία περίπτωση δεν προτίθεται να καταστήσει τα δύο στρατόπεδα ΑΝΕΝΕΡΓΑ!!!

Έκτοτε, η δημοτική αρχή και ο δήμαρχος Γιάννης Ζαμπούκης έθεσε στο Υπουργείο Εθνικής Αμύνης το ζήτημα, με κάθε δυνατό τρόπο, ζητώντας επιτακτικά την εκ νέου μακροχρόνια παραχώρηση του πρώην στρατοπέδου με τους ίδιους όρους που έχουν συμφωνηθεί. Συγκεκριμένα, ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, απέστειλε γραπτώς τα κάτωθι αιτήματα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και στο ΤΕΘΑ:

 • 08/07/2020, με αρ.πρωτ.: 20296,
 • 10/02/2021, με αρ. πρωτ.: 569
 • 27/04/2021, με αρ. πρωτ.: 694,
 • 17/12/2021, με αρ.πρωτ.: 929,
 • 02/06/2022, με αρ. πρωτ.: 17658 και
 • 02/11/2022, με αρ. πρωτ.: 36624

όλα με αίτημα την παράταση της παραχώρησης ή την οριστική παραχώρηση του Στρατοπέδου Παρμενίωνα, στον Δήμο Αλεξανδρούπολης, με σκοπό την ανέγερση σχολικών μονάδων, την δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων. Αυτό που πρέπει να διευκρινιστεί είναι ότι ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΑ!!!!!

Επιπλέον, εκτός των ανωτέρω γραπτών αιτημάτων, ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Γιάννης Ζαμπούκης, προχώρησε σε μία σειρά συναντήσεων – συνομιλιών – διαβουλεύσεων, είτε δια ζώσης είτε τηλεφωνικά ή δια τηλεδιασκέψεως, είτε ο ίδιος, είτε υπηρεσιακοί με εντολή του Δημάρχου, για το θέμα της παραχώρησης του Πάρκου Αλτιναλμάζη στον Δήμο Αλεξανδρούπολης και συγκεκριμένα:

 • Τον Μάρτιο του 2020, επικοινώνησε αρχικά η αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου και συγκεκριμένα ο προϊστάμενος του Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών, κ. Κωνσταντίνος Πορτοκαλίδης, με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για το θέμα κι αφού έγινε η τηλεφωνική ανταλλαγή απόψεων, προετοιμάστηκε νέα συμφωνία για τον επόμενο μήνα.
 • Αμέσως μετά ακολούθησε τηλεδιάσκεψη παρουσία του κ. Δημάρχου και των Υπηρεσιακών – ειδικών επί του θέματος, καθώς και με τον εκπρόσωπο του ΤΕΘΑ, Συνταγματάρχη κ. Ψαρρά. Το πρακτικό ενημέρωσης που προέκυψε από τη συζήτηση, του οποίου συντάκτης είναι ο κύριος Πορτοκαλίδης, ο οποίος είναι ο ειδικός, αναφέρει: τρεις προς συζήτηση προτάσεις: 1) Μίσθωση (ενοικίαση) του χώρου από τον Δήμο με καταβολή μισθώματος. Να σημειωθεί εδώ ότι είναι η πρώτη φορά όπου υπάρχει συζήτηση ανάμεσα στην τοπική αυτοδιοίκηση και τον στρατό προκειμένου να παραχωρηθεί με μίσθωση και να καταβληθεί αντάλλαγμα. 2) Η αγορά του Πάρκου Αλτιναλμάζη από τον Δήμο Αλεξανδρούπολης, όπου ενδεικτικά το τίμημα σήμερα ανέρχεται περίπου στα 18 εκατομμύρια ευρώ! 3) Μίσθωση (ενοικίαση) του χώρου προς τον Δήμο Αλεξανδρούπολης, με την εμπλοκή μιας νέας υπηρεσίας που έχει ιδρύσει ο στρατός το 2016, της ΥΠΑΠΕΝ, που σκοπό έχει την εκμετάλλευση των στρατιωτικών ακινήτων με μακροχρόνια εκμίσθωση.
 • Τον Ιανουάριο 2021 ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Γιάννης Ζαμπούκης, ζήτησε συνάντηση με τον τότε Υπουργό Εθνικής Άμυνας, κύριο Παναγιωτόπουλο, με τον οποίο και συναντήθηκε στο Πεντάγωνο, στις 5 Φεβρουαρίου 2021, παρουσία του τότε διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας, κυρίου Μαστορόπουλου, όπου και έγιναν γνωστές στον κ. Υπουργό και διά ζώσης οι θέσεις του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Να σημειωθεί ότι στις 4 Ιανουαρίου του 2021, ο Δήμος Αλεξανδρούπολης παρέλαβε έγγραφο από το ΤΕΘΑ, με το οποίο δόθηκε προθεσμία έως την 31 Μαρτίου 2021 για τη συνέχιση των συζητήσεων και την επίτευξη συμφωνίας.
 • Έπειτα από αυτήν τη συνάντηση, στις 10 Φεβρουαρίου 2021, υπεβλήθη το από 10/02/2021 και με αριθ. Πρωτ.: 569 γραπτό αίτημα για να μας παραχωρηθεί από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας του πρώην στρατοπέδου Παρμενίωνα.
 • Στις 27 Απριλίου του 2021, ο Δήμαρχος πραγματοποίησε εκ νέου συνάντηση με τον τότε Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, κύριο Αλκιβιάδη Στεφανή, στην Αλεξανδρούπολη, όπου εκ νέου του εγχειρίστηκε νέο αίτημα παραχώρησης της έκτασης αυτής.
 • Στις 14 Μαΐου του 2021, στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων της γιορτής της πόλης μας, ο Δήμαρχος πραγματοποίησε συνάντηση με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, κ. Παναγιωτόπουλο, παρουσία της Προέδρου Δημοκρατίας, συζητήθηκε το θέμα και συμφωνήθηκε νέα συνάντηση, παρουσία όλων στην Αθήνα πλέον, στρατιωτικών και αιρετών.
 • Στις 17 Δεκεμβρίου 2021, μετά από συνεχείς αναβολές της προαναφερόμενης συνάντησης και κατόπιν αλλαγών στην ηγεσία, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, κ. Νίκο Χαρδαλιά, όπου και πάλι εκ νέου του εγχειρίστηκαν όλες οι θέσεις, τα αιτήματα και οι προτάσεις του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Ο κ. Υφυπουργός ζήτησε χρόνο μέχρι τον Ιανουάριο του 2022, προκειμένου να ενημερωθεί ως νέος Υφυπουργός για το θέμα αυτό και ανανεώθηκε η συνάντηση στην Αθήνα, παρουσία του ΤΕΘΑ, προκειμένου να γίνει μία οριστική συνάντηση και να διαπραγματευτεί ο Δήμος εκ νέου μία συμφωνία με τη διοίκηση του Στρατού.

Εύκολα, μπορεί να αντιληφθεί κανείς ότι παρά το γεγονός ότι ο Δήμος Αλεξανδρούπολης παρέμεινε πιστός στις υποχρεώσεις του, τα δεδομένα έχουν αλλάξει, το ίδιο και οι προθέσεις ή η στάση του Στρατού από το 2020 και μετά, ο οποίος πλέον μέσω του ΤΕΘΑ αλλάζει τους όρους για μια νέα μακροχρόνια παραχώρηση, η οποία επαναλαμβάνουμε είναι απαραίτητη προκειμένου να διεκδικήσουμε χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ ή άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων για την ανέγερση σχολείων που τόσο πολύ έχουμε ανάγκη!

Επιπρόσθετα, οφείλουμε να σημειώσουμε ότι με την έγκριση του πολεοδομικού σχεδίου με την υπ’ Αριθμ. 18924/12.03.2013 Απόφαση Αν. Υπουργού Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 97ΑΑΠ/2013), ο χώρος έχει οριστικά απωλέσει τον ειδικό χαρακτήρα του ως «στρατιωτική εγκατάσταση» και πλέον περιλαμβάνει Κοινόχρηστες (ΚΧ) και Κοινωφελείς (ΚΦ) χρήσεις γης, με ότι αυτό συνεπάγεται αναφορικά με τους περιορισμούς που τίθενται πλέον για τη χρήση του. Αυτό σημαίνει ότι ο στρατός, ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ με τον τρόπο που επιθυμεί!

Ως δημοτική αρχή, δηλώνουμε ότι θα διεκδικήσουμε μέχρι τέλους το πάρκο Αλτιναλμάζη δια της δικαστικής οδού και με κάθε νόμιμο μέσο.

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, στα πλαίσια της καλής συνεργασίας με τις στρατιωτικές υπηρεσίες, έχει αντιπροτείνει εναλλακτικές συμβιβαστικές λύσεις, όπως την ανταλλαγή τμήματος ίσης αξίας του γεωτεμαχίου 2060Ε , ιδιοκτησίας του Δήμου Αλεξανδρούπολης, εμβαδού 940.751 τ.μ. (τμήμα του πεδίου βολής «ΑΕΤΟΣ»), του οποίου κάνει χρήση ο στρατός για παραπάνω από 20 χρόνια, για στρατιωτικούς σκοπούς.

Και κάτι τελευταίο, ο σεβασμός μας απέναντι στον Στρατό και τη σχέση του με την τοπική κοινωνία είναι αδιαμφισβήτητος και αδιαπραγμάτευτος. Τα τελευταία χρόνια έχουμε αναπτύξει σχέσεις υγιούς και αγαστής συνεργασίας αμφότεροι με τον στρατό να είναι παρών σε κάθε πτυχή της κοινωνίας. Διαχειριζόμαστε την υπόθεση του πάρκου Αλτιναλμάζη χωρίς τυμπανοκρουσίες. Η δημιουργία εντυπώσεων είναι το τελευταίο που μας απασχολεί και με το ίδιο αίσθημα ευθύνης οφείλουν να πράξουν οι όποιοι μνηστήρες.

Ωστόσο, είναι αδύνατο να μην μοιραστούμε τον προβληματισμό μας. Όσο ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, μέσω του Δημάρχου, κ. Γιάννη Ζαμπούκη έχει προβεί σε όλες τις ανωτέρω ενέργειες και συναντήσεις και έχει αποστείλει μία σειρά από ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ, ενώ η κατάσταση του πάρκου Αλτιναλμάζη είναι η ίδια από 31-12-2020, ενώ έχει ήδη υπάρξει σιωπηρή παράταση στην παραχώρηση χρήσης και ενώ βρισκόμαστε εν αναμονή επίσημης απάντησης ή έστω πολιτικής θέσης, ΞΑΦΝΙΚΑ και χωρίς καμία ενημέρωση, μόλις λίγες ημέρες πριν τις Δημοτικές Εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023, κοινοποιήθηκε στον Δήμο Αλεξανδρούπολης πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής για το Πάρκο Αλτιναλμάζη!!!!! Πόσο τυχαίο μπορεί να θεωρηθεί;;; Ποια πολιτική προπαγάνδα κρύβεται από πίσω;;; Ποιοι προσπαθούν διακαώς να χρεώσουν στον Δήμαρχο, τις άστοχες συμφωνίες και δεσμεύσεις των προηγούμενων διοικήσεων και εν τέλει πόσο υποτιμούν τη νοημοσύνη όλων σας και όλων μας, όταν υπάρχει όλη αυτή η σπουδαία προσπάθεια του Δημάρχου, να πετύχει μία νέα συμφωνία;; Τροφή για σκέψη…