Αλεξανδρούπολη: Θέσεις εργασίας στα ΕΛΤΑ

2272

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας δύο (2) µηνών πλήρους απασχόλησης, δώδεκα (12) ατόµων (επτά (7) ατόµων ∆.Ε. ∆ΙΑΝΟΜΕΩΝ, τεσσάρων (4) ατόµων ∆.Ε. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ και ενός (1) ατόµου ∆.Ε. Ο∆ΗΓΩΝ) για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών των υπηρεσιακών λειτουργιών που εδρεύουν στην Αλεξανδρούπολη

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ