Θέση εργασίας από το παιδικό χωριό SOS Θράκης

1759

ΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS ΕΛΛΑΔΟΣ προκηρύσσουν Θέση οδηγού (μερικής απασχόλησης) για

το Παιδικό Χωριό SOS Θράκης στην Αλεξανδρούπολη.

Προϋποθέσεις:
 Κατοχή διπλώματος οδήγησης Δ' κατηγορίας (λεωφορεία μεταφοράς προσώπων
που έχουν περισσότερες από 8 θέσεις επιβατών εκτός της θέσης του οδηγού) και
πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας (Π.Ε.Ι.)
 Τουλάχιστον 2ετή προϋπηρεσία
 Ευθυκρισία, συνεργατικότητα, δεξιότητες επικοινωνίας, επίλυσης συγκρούσεων
 Επιθυμητή η κάρτα αναλογικού ή ψηφιακού ταχογράφου
 Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες)

Απαιτείται αρχικά μόνο ηλεκτρονική αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων των
ενδιαφερόμενων στην ηλεκτρονική διεύθυνση soscv@sos-villages.gr έως την Παρασκευή 15
Νοεμβρίου, με την υποχρεωτική αναγραφή «ΚΩΔ-ΟΔ».

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι θα προκριθούν βάσει των δηλωθέντων προσόντων τους, θα
χρειαστεί να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που υποστηρίζουν την υποψηφιότητά τους,
καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου.