Θέση εργασίας από τα παιδικά χωριά SOS Ελλάδος

1501

Τα παιδικά χωριά SOS Ελλάδος  προκηρύσσουν θέση Κοινωνικού Λειτουργού, μερικής απασχόλησης, για την στελέχωση του Κέντρου Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας του Σωματείου στην πόλη των Σαπών.

Για τη θέση (1) Κοινωνικού Λειτουργού οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν:
• Πτυχίο ΑΕΙ Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης-Κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ή Πτυχίο ΤΕΙ Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας ή σε περίπτωση που το πτυχίο έχει αποκτηθεί σε Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής θα πρέπει να κατατεθεί και πιστοποιητικό ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
• Τουλάχιστον 3ετή προϋπηρεσία σε δομές φροντίδας οικογένειας και παιδιού ή/και άλλες δομές ψυχικής υγείας
• Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών συναφής του αντικειμένου
• Εμπειρία και δεξιότητες στη συμβουλευτική ατόμου και οικογένειας
• Εμπειρία και ικανότητα στη συνεργασία διεπιστημονικής ομάδας

• Καλή ικανότητα κρίσης, συνεργατικότητα, δεξιότητες επικοινωνίας και δημιουργικό πνεύμα
• Πολύ καλή γνώση Η/Υ (Word, Excel, Internet)
• Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες)

Η αποστολή βιογραφικών θα γίνεται δεκτή έως τις 23/10/2019, ηλεκτρονικά, στην διεύθυνση soscv@sos-villages.gr, με την υποχρεωτική αναγραφή «ΚΛ-Σάπες»