Προσλήψεις στο Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου

1235

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 3 ατόμων (ΥΕ Καθαριότητας) για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας του Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου που εδρεύει στο Διδυμότειχο του Νομού Έβρου.

ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΟΚΙΜΩΝ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας του Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου που εδρεύει στο Διδυμότειχο του Νομού Έβρου με 18μηνη διάρκεια σύμβασης.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη της εμπειρίας τους καθώς και των λοιπών ιδιοτήτων τους
οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από την παρούσα
ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 4 «Καθορισμός των απαιτούμενων δικαιολογητικών»
της υπ’ αριθμ. 6481/6/745-θ/8-6-2018 (ΦΕΚ 2211/τ. Β΄/13-6-2018) Κοινής Απόφασης των
Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
• Τα πιστοποιητικά της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας (Α.Σ.Π.Ε.), για
όσους υποψήφιους επικαλούνται Πολυτεκνική ιδιότητα υποβάλλονται υποχρεωτικά είτε
σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο,
είτε σε πρωτότυπα.
• Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται από την Ανακοίνωση,
πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική
γλώσσα και να έχουν επικυρωθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα με τίτλο
«ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» (σελ. 23809) της υπ’ αριθμ.
6481/6/745-θ/8-6-2018 (ΦΕΚ 2211/τ. Β΄/13-6-2018) Κοινής Απόφασης των Υπουργών
Εσωτερικών, Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
• Για την απόδειξη της αναπηρίας του ίδιου ή συγγενικού προσώπου θα πρέπει να
προσκομίζονται τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην υπ’ αριθμ. Πρωτ.
ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/570/οικ.3824/3.2.2017 απόφαση της Υπουργού Διοικητικής
Ανασυγκρότησης (ΦΕΚ 272/6.2.2017/τ.Β΄) και στις παρ. 10 και 11 του άρθρου 4 της
υπ’ αριθμ. 6481/6/745-θ/8-6-2018 (ΦΕΚ 2211/τ. Β΄/13-6-2018) Κοινής Απόφασης των
Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Δημοσίευση της Ανακοίνωσης

Ολόκληρη η ανακοίνωση μαζί με την υπ’αριθ. 6481/6/745-θ/8-6-2018 (ΦΕΚ 2211/τ.
Β΄/13-6-2018) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας μας
(www.astynomia.gr) και να ενημερωθεί αυθημερόν το ΑΣΕΠ με σχετικό πρακτικό, είτε
στο e-mail: sox@asep.gr είτε στο fax: 210 6467728 ή 213 1319188 προκειμένου να την
αναρτήσει στην ιστοσελίδα του.

Ανάρτηση της ανακοίνωσης μαζί με την υπ’αριθ. 6481/6/745-θ/8-6-2018 (ΦΕΚ 2211/τ.
Β΄/13-6-2018) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης να γίνει στο κατάστημα της υπηρεσίας μας.
Θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης στην υπηρεσία μας (σύμφωνα με το άρθρο
21 παρ. 9 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει), το οποίο θα αποσταλεί αυθημερόν στο ΑΣΕΠ
είτε στο e-mail: sox@asep.gr είτε στο fax: 210 6467728 ή 213 1319188.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ
ΣΟΧ.8 και να την υποβάλλουν, είτε αυτοπροσώπως ( κατά τις ώρες 08.00- 14.00), είτε με
άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την
υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη
επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Τμήμα Δοκίμων
Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου, 1ο χλμ Επ. οδού Διδυμοτείχου Μεταξάδων, Τ.Κ. 68300
Διδυμότειχο, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Εσωτερικών Λειτουργιών, υπ΄ όψιν κας
Αστυνόμου Α΄ ΤΕΠΕΤΖΙΚΛΗ Μαρίας (τηλ. επικοινωνίας: 2553026686, 26688, 26681-3).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων
κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την
αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες
ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της
παρούσας στις εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με
την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα
(δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη
εργάσιμη ημέρα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων:

α) στο δικτυακό τόπο
του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη
διαδρομή: Πολίτες  Έντυπα – Διαδικασίες  Διαγωνισμών Φορέων  Ορ. Χρόνου
ΣΟΧ

β) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική
τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι 
Ανεξάρτητες και άλλες αρχές  ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του
δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της
διαδρομής: Πολίτες  Έντυπα – Διαδικασίες  Διαγωνισμών Φορέων  Ορ.
Χρόνου ΣΟΧ.

Ο Διοικητής
ΒΛΑΧΟΣ Κωνσταντίνος
Αστυνομικός Υποδιευθυντής