Προχωράνε τα δύο μεγάλα έργα στις Φέρες

1111

Λύκειο Φερών: Η εξέλιξη της διαγωνιστικής διαδικασίας του Λυκείου Φερών θα ολοκληρωθεί με την κατάθεση των δικαιολογητικών από τον ανάδοχο και θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλεξανδρούπολης μέχρι τις 16/11/2018. Έπειτα, θα ακολουθήσει το διάστημα των δέκα (10) ημερών, όπως ορίζει ο νόμος για τυχόν ενστάσεις, και μέχρι τις 30/11/2018 θα υπογραφεί με τον ανάδοχο εργολάβο η σύμβαση υλοποίησης του έργου.

Σφαγείο Φερών: Ολοκληρώνονται τα τεύχη δημοπράτησης στις 13/11/2018 και θα απαιτηθεί διάστημα 15 ημερών για να προσαρμοστούν από τους μηχανικούς της Τεχνικής μας Υπηρεσίας στην υφιστάμενη μελέτη, προκειμένου μέχρι τέλος του τρέχοντος μηνός να προκηρυχτεί το έργο με ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη του ανάδοχου εργολάβου που θα κατασκευάσει το Σφαγείο Φερών. Η καθυστέρηση των ολίγων ημερών οφείλεται στο γεγονός ότι το Σφαγείο Φερών είναι το πρώτο έργο που γίνεται στην Ελλάδα βάσει των πρότυπων τευχών δημοπράτησης του Ν4412/16, όπως δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ στις αρχές Αυγούστου 2018.