Ορεστιάδα:Προκήρυξη κενών θέσεων λαικής αγοράς

1560

Σύμφωνα με το Ν.4264/2014 (ΦΕΚ Α’118) «’Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις»’, την αριθμ. Α2-639/02.07.2014 Απόφαση Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (ΦΕΚ 1806/02.07.2014 τεύχος Β’) και την …/2015 Απόφαση της Ε.Π.Ζ. όσοι επιθυμούν να λάβουν τις κενές θέσεις ή να βελτιώσουν τις ήδη κατεχόμενες θέσεις, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου Ορεστιάδας, Βασ. Κωνσταντίνου 11 ισόγειο (πρώην βιβλιοθήκη), από 10/10/2016 μέχρι 21/10/2016 με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει, μαζί με την αίτηση να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1. Φωτοτυπία θεωρημένης άδειας.

2. Φωτοτυπία ταυτότητας.

3. Βεβαίωση μη οφειλής στο Δήμο.

4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης.

5. Πιστοποιητικό από τις Υγειονομικές Επιτροπές των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) (σε περίπτωση αναπηρίας).

Η μοριοδότηση των ενδιαφερομένων για την κατανομή των θέσεων θα γίνει σύμφωνα με την αριθμ. Α2-639/02.07.2014 Απόφαση Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (ΦΕΚ 1806/02.07.2014 τεύχος Β’) στο άρθρο 3 της οποίας αναφέρεται: «Για κάθε έτος παλαιότητας της άδειας ο δικαιούχος λαμβάνει 1 μόριο. Δικαιούχος κάτω των τριάντα (30) και άνω των εξήντα (60) ετών λαμβάνει 15 μόρια. Δικαιούχος με αναπηρία έως 67% λαμβάνει 10 μόρια. Δικαιούχος με αναπηρία άνω του 67% και έως και 80% λαμβάνει 20 μόρια. Δικαιούχος με αναπηρία άνω του 80% λαμβάνει 30 μόρια. Για κάθε τέκνο ο δικαιούχος λαμβάνει 10 μόρια. Σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας τα μόρια της συγκεκριμένης κατηγορίας προσαυξάνονται κατά 50%.

Για κάθε μία από τις έξι ημέρες (σε εβδομαδιαία βάση) που δεν συμμετέχει σε λαϊκή αγορά λαμβάνει 15 μόρια.»