Δήμος Σουφλίου: Πρόσκληση φορέων για κατάθεση προτάσεων και δράσεων

432
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ-ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Προσκαλούνται όλα τα ενδιαφερόμενα πολιτιστικά, αθλητικά, επιμορφωτικά και άλλα Σωματεία, Σύλλογοι και Φορείς του Δήμου Σουφλίου, όπως υποβάλλουν προτάσεις δράσεων τους που προτίθενται να πραγματοποιήσουν έως 31/12/2024, για τις οποίες επιθυμούν να λάβουν επιχορήγηση από τον Δήμο Σουφλίου, ή να δράσουν ως συνδιοργανωτές, με σκοπό τον έγκαιρο και καλύτερο προγραμματισμό της διαδικασίας.
Η υποβολή των προτάσεων θα γίνεται με ηλεκτρονική αποστολή στην διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου dim@0890.syzefxis.gov.gr, αλλά και με κατάθεση φυσικού φακέλου στο Γραφείο Δημάρχου του Δήμου Σουφλίου έως την Παρασκευή 31 Μαΐου 2024.
Μετά το πέρας της ως άνω προθεσμίας καμία πρόταση για επιχορήγηση ή συνδιοργάνωση δράσεων δεν θα γίνεται δεκτή.
Για να μπορεί να ληφθεί υπόψη και να αξιολογηθεί, η πρόταση θα πρέπει απαραιτήτως να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
1.Αίτηση στην οποία θα περιγράφεται το η προτεινόμενη δράση συμπεριλαμβανομένου του αναλυτικού οικονομικού προϋπολογισμού της.
2.Καταστατικό του σωματείου με βεβαίωση του Γραμματέα του Πρωτοδικείου ότι έχει εγγραφεί (καταχωρηθεί) στο βιβλίο Σωματείων.
3.Πρόσφατο πιστοποιητικό περί μη μεταβολής/τροποποίησης καταστατικού από το αρμόδιο Πρωτοδικείο ή Ειρηνοδικείο.
4.Απόσπασμα πρακτικών συνεδριάσεως του Δ.Σ συγκρότησης σε σώμα.
5.Απόσπασμα πρακτικών συνεδριάσεως του Δ.Σ., στο οποίο αναφέρονται τα πρόσωπα, που εκπροσωπούν ή δεσμεύουν με την υπογραφή τους το σύλλογο ή το σωματείο, εάν δεν παρέχεται από το καταστατικό αυτή η ιδιότητα.
6.Προϋπολογισμός και Απολογισμός της συνολικής δραστηριότητας του Φορέα κατά το τρέχον και κατά τα δύο προηγούμενα έτη(οικονομικά στοιχεία και ετήσιες δράσεις)
7.Υπεύθυνη δήλωση μη είσπραξης χρημάτων για το τρέχον έτος από φορέα γενικής κυβέρνησης .
8.Βεβαίωση από την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου – Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης ότι υποβάλλεται από τον Φορέα Απολογισμός και Προϋπολογισμός από τον Φορέα.
9.Υπεύθυνη δήλωση ότι η προτεινόμενη δράση θα παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ προς το κοινό.
10.Κατάλογος ενεργών μελών του Φορέα.