ΚΥΤ Φυλακίου Ορεστιάδας: 3 θέσεις εργασίας

7675
default

Προκηρυσσόμενη Θέση Εργασίας: Υπεύθυνος/η Παιδικής Προστασίας
Επιχειρησιακό κέντρο: ΚΥΤ Φυλακίου, Ορεστιάδα Έβρου
Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν έως τις 21/03/2024 μέσω email στο arsishelpdesk@gmail.com τα κάτωθι, με θέμα: «Προκήρυξη για τη θέση Υπευθύνου/ης Παιδικής Προστασίας».

 1. Βιογραφικό Σημείωμα
 2. Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη θέση
  Περιγραφή θέσης Εργασίας: Ο/Η Υπεύθυνος/η Παιδικής Προστασίας / Κοινωνικός/ή Επιστήμονας/ισσα θα είναι υπεύθυνος/η για την υλοποίηση των επισκέψεων στους χώρους ταυτοποίησης και κράτησης ασυνόδευτων ανηλίκων, προκειμένου να τους παρέχει την κατάλληλη ενημέρωση, υλική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη. Επιπλέον, θα είναι υπεύθυνος/η για την διαχείριση εξατομικευμένων υποθέσεων (case management) και την πραγματοποίηση αξιολογήσεων για το βέλτιστο συμφέρον του κάθε παιδιού (best interests assessment).
  Παράλληλα, θα παρακολουθεί και θα εποπτεύει σε σχέση με τις προσφυγικές ροές και την
  ανταπόκριση στις έκτακτες αφίξεις κατόπιν συνεργασίας με τις αρχές, τις αρμόδιες υπηρεσίες και
  οργανισμούς. Σε συνεργασία με την υπόλοιπη ομάδα θα φροντίζει για την κάλυψη των καθημερινών αναγκών των ανηλίκων.
  Απαραίτητα προσόντα:
 • Πτυχίο Κοινωνικών ή Ανθρωπιστικών Σπουδών (κατά προτίμηση Κοινωνικής Εργασίας, Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας).
 • Προηγούμενη εμπειρία και προϋπηρεσία σε παροχή υποστήριξης ασυνόδευτων ανηλίκων στην πρώτη υποδοχή ή σε δομή φιλοξενίας ή γενικά σε κοινωνικές και ανθρωπιστικές οργανώσεις και ενασχόληση με ζητήματα ανθρωπιστικής προστασίας.
 • Γνώση των αρχών και των προτύπων ανθρωπιστικής προστασίας.
 • Γνώσεις σε σχέση με το νομικό καθεστώς των αιτούντων άσυλο, των προσφύγων και τα ανθρώπινα δικαιώματα.
 • Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας
 • Κοινωνικές και διαπολιτισμικές δεξιότητες και διαπολιτισμική ευαισθησία.
 • Δυνατότητα εργασίας υπό πίεση με υψηλό επίπεδο προσαρμοστικότητας και πρωτοβουλίας.
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό επίπεδο.
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ.
 • Άδεια οδήγησης Β΄ κατηγορίας τουλάχιστον 1 έτους.
 • Δικαίωμα στην εργασία στην Ελλάδα ή την ΕΕ.
 • Ευελιξία στην εργασία σε διαφορετικές βάρδιες (πρωινές, απογευματινές, βραδινές) και κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.
  Επιθυμητά προσόντα:
 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα στις Νομικές, Κοινωνικές, Ανθρωπιστικές ή Παιδαγωγικές Επιστήμες.
 • Γλωσσικές δεξιότητες σε Αραβικά, Φαρσί ή Νταρί, Σορανί, Κιρμαντζί, Τουρικά.
 • Εργασία ή εμπειρία με μετανάστες στην Ελλάδα ή σε άλλα περιβάλλοντα μετανάστευσης.
 • Εμπειρία σε θέματα δεοντολογίας και διαχείρισης ευαίσθητων δεδομένων.
 • Εθελοντισμός.Κύριες αρμοδιότητες
  Παρακολούθηση ζητημάτων παιδικής προστασίας και συγγραφή αναφορών
 • Αλληλεπίδραση με τις ομάδες των νεοεισερχόμενων προσφύγων, άλλους φορείς και αρχές και για την κατανόηση και την παρακολούθηση του περιβάλλοντος προστασίας του παιδιού.
 • Εποπτεία των συνθηκών κράτησης και παροχή υλικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης.
 • Ενημέρωση για νέες αφίξεις στην περιοχή του Έβρου και υποστηρικτικές επισκέψεις στον νεοαφιχθέντα πληθυσμό.
 • Πραγματοποίηση μεμονωμένων συνεδριών με κάθε ωφελούμενο και συχνές επακόλουθες επισκέψεις (follow-ups).
 • Διεξαγωγή κοινωνικών ερευνών για την αξιολόγηση του βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού και συνεχής επαναξιολόγηση των αξιολογήσεων αυτών.
 • Διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων διαδικασιών για την εξακρίβωση των οικογενειακών δεσμών και την ανάληψη επιτροπείας ασυνόδευτου ανηλίκου από συγγενικό του μέλος
 • Αξιολόγηση του προστατευτικού πλαισίου που παρέχουν οι συνοδοί διαχωρισμένων από τους γονείς τους παιδιών και σχεδιασμός παρεμβάσεων για την ενδυνάμωσή τους.
 • Προσδιορισμός ευάλωτων ομάδων/ατόμων, ομάδων/ατόμων που βρίσκονται σε κίνδυνο για παραπομπή.
 • Ενεργός συμμετοχή στην υλοποίηση παρεμβάσεων υπέρ των ωφελούμενων, επισημαίνοντας τις κοινωνικές, πολιτισμικές και ατομικές παραμέτρους.
 • Συγγραφή και έλεγχος τακτικών εβδομαδιαίων αναφορών παρακολούθησης προστασίας.
  Συνεργασία με συναδέλφους και άλλους φορείς
 • Συνεργασία με τους λοιπούς επιστήμονες του προγράμματος, προκειμένου να γίνει συντονισμένος χειρισμός των υποθέσεων των ωφελούμενων με βάση το βέλτιστο συμφέρον του εκάστοτε ωφελούμενου.
 • Συνεργασία με το γραφείο του Εισαγγελέα Πρωτοδικών και τις αρχές σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης για την προστασία του παιδιού.
 • Προσδιορισμός και συγκέντρωση σημείων υπεράσπισης των ωφελούμενων μαζί με το συντονιστή και τον δικηγόρο της ομάδας
 • Σε συνεργασία με την υπόλοιπη ομάδα προσωπικού ή και μόνοι τους, σχεδιάζουν, οργανώνουν και συμμετέχουν σε δράσεις δημιουργικού, εκπαιδευτικού, ψυχαγωγικού χαρακτήρα με τους ανηλίκους, καθώς και δράσεις ευαισθητοποίησης της κοινότητας.
  Χαρτογράφηση υπηρεσιών και παραπομπές
 • Διασύνδεση με το επιχειρησιακό κέντρο της ΑΡΣΙΣ στη Θεσσαλονίκη για την υποστήριξη της συνεχούς χαρτογράφησης υπηρεσιών και την ανάπτυξη αποτελεσματικών οδών παραπομπής.
 • Προσδιορισμός ευάλωτων ατόμων και διευκόλυνση κατάλληλων παραπομπών σε εξειδικευμένες υπηρεσίες.

Προκηρυσσόμενη Θέση Εργασίας: Φροντιστής/ρια
Επιχειρησιακό κέντρο : ΚΥΤ Φυλακίου, Ορεστιάδα Έβρου
Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν έως τις 21/03/2024 μέσω email στο arsishelpdesk@gmail.com τα κάτωθι, με θέμα: «Προκήρυξη για τη θέση Φροντιστή/ριας».

 1. Βιογραφικό Σημείωμα
 2. Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη θέση
  Περιγραφή θέσης Εργασίας: Ο/Η Φροντιστής/ρια θα είναι υπεύθυνος/η για την παροχή καθημερινής φροντίδας στους ανηλίκους που διαμένουν στην πρώτη υποδοχή επί 24ωρου βάσεως και για την εκτέλεση όλων των σχετικών καθηκόντων που του/της ανατίθενται προς τον σκοπό αυτό. Σε συνεργασία με την υπόλοιπη ομάδα θα φροντίζει για την κάλυψη των καθημερινών αναγκών των ανηλίκων. Σε περίπτωση κρίσης ή επείγοντος περιστατικού αναλαμβάνει τη διαχείριση του περιστατικού με την ταυτόχρονη ενημέρωση του Συντονιστή.
  Απαραίτητα προσόντα:
 • Απολυτήριο Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου (ή ισοτίμου και αντίστοιχου
  τίτλου σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής)
 • Προηγούμενη εμπειρία σε αντικείμενο συναφές με την παιδική προστασία ή σε
  παροχή υποστήριξης ασυνόδευτων ανηλίκων στην πρώτη υποδοχή ή σε δομή
  φιλοξενίας ή γενικά σε κοινωνικές και ανθρωπιστικές οργανώσεις και ενασχόληση
  με ζητήματα ανθρωπιστικής προστασίας.
 • Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας
 • Κοινωνικές και διαπολιτισμικές δεξιότητες και διαπολιτισμική ευαισθησία.
 • Δυνατότητα εργασίας υπό πίεση με υψηλό επίπεδο προσαρμοστικότητας και
  πρωτοβουλίας.
 • Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό επίπεδο.
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ.
 • Άδεια οδήγησης Β΄ κατηγορίας τουλάχιστον 1 έτους.
 • Δικαίωμα στην εργασία στην Ελλάδα ή την ΕΕ.
 • Ευελιξία στην εργασία σε διαφορετικές βάρδιες (πρωινές, απογευματινές,
  βραδινές) και κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.
  Επιθυμητά προσόντα:
 • Πτυχίο ή μεταπτυχιακό δίπλωμα στις Νομικές, Κοινωνικές, Ανθρωπιστικές ή
  Παιδαγωγικές Επιστήμες.
 • Γλωσσικές δεξιότητες σε Αραβικά, Φαρσί ή Νταρί, Σορανί, Κιρμαντζί, Τουρικά.
 • Εργασία ή εμπειρία με μετανάστες στην Ελλάδα ή σε άλλα περιβάλλοντα
  μετανάστευσης.
 • Εθελοντισμός.
  .
  Καθήκοντα (ενδεικτικά):
 • Επιτηρούν διαρκώς τους χώρους όπου βρίσκονται οι ανήλικοι και ελέγχουν εισόδους/εξόδους αυτών.
 • Φροντίζουν για τις καθημερινές βασικές ανάγκες των παιδιών, όπως σίτιση, καθαριότητα, υγεία, ένδυση, υπόδηση, κ.λπ. και ενημερώνουν την Κοινωνική Υπηρεσία ή μεριμνούν για τη συνοδεία σε αντίστοιχες υπηρεσίες.
 • Είναι υπεύθυνοι για τις διανομές αγαθών στους ανηλίκους.
 • Φροντίζουν να είναι σε καλή κατάσταση όλοι οι χώροι των ανηλίκων και της ομάδας προσωπικού καθώς και όλου του εξοπλισμού των χώρων αυτών, και σε συνεργασία με την υπόλοιπη ομάδα ενημερώνουν ή αναλαμβάνουν την έγκαιρη επισκευή βλαβών όπου χρειάζεται.
 • Πραγματοποιούν συνοδείες των ανηλίκων όπου κριθεί απαραίτητο.
 • Σε συνεργασία με την υπόλοιπη ομάδα προσωπικού ή και μόνοι τους, σχεδιάζουν, οργανώνουν και συμμετέχουν σε δράσεις δημιουργικού, εκπαιδευτικού, ψυχαγωγικού χαρακτήρα με τους ανηλίκους, καθώς και δράσεις ευαισθητοποίησης της κοινότητας.
 • Έχουν σταθερή και άμεση συνεργασία με το υπόλοιπο προσωπικό της δομής, προκειμένου να ενθαρρύνεται η κοινοτική ζωή και οι κοινοτικές διαδικασίες ανάμεσα στους ανηλίκους.
 • Συμμετέχουν υποχρεωτικά στις ομάδες προσωπικού, τις εποπτείες και στις εκπαιδεύσεις που κρίνει απαραίτητες η Οργάνωση.
 • Συμπληρώνουν τα απαραίτητα έγγραφα παρακολούθησης του έργου του φροντιστή, όπως το Βιβλίο Βάρδιας κλπ., όπως παράλληλα συμπληρώνουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα σε σχέση με το έργο τους με τους ανηλίκους π.χ. ιατρικές επισκέψεις, εξετάσεις των παιδιών, συμμετοχή σε ομάδες κλπ.
 • Είναι υπεύθυνοι για τη σύνταξη αναφορών έργου και την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων που αφορούν το ρόλο τους.

Προκηρυσσόμενη Θέση Εργασίας: Διερμηνέας/Φροντιστής
Επιχειρησιακό κέντρο : ΚΥΤ Φυλακίου, Ορεστιάδα Έβρου
Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν έως τις 21/03/2024 μέσω email στο arsishelpdesk@gmail.com τα κάτωθι, με θέμα: «Προκήρυξη για τη θέση Διερμηνέα/Φροντιστή».

 1. Βιογραφικό Σημείωμα
 2. Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη θέση (προαιρετική)
  Περιγραφή θέσης Εργασίας: Ο Διερμηνέας/Φροντιστής θα είναι υπεύθυνος για την κατάλληλη
  διερμηνεία ατομικών συνεδριών με ασυνόδευτους ανήλικους που εισέρχονται στην Ελλάδα από
  τα σύνορα του Έβρου και τη διασφάλιση της σωστής ενημέρωσής τους σχετικά με την κατάσταση
  στη χώρα, τα δικαιώματά τους και τις διαδικασίες ταυτοποίησης. Θα συνοδεύει και θα υποστηρίζει την ομάδα μέσω της διερμηνείας, είτε με φυσική παρουσία είτε μέσω τηλεφώνου. Επίσης, θα φροντίζει σε συνεργασία με την υπόλοιπη ομάδα για την 24ωρη εξασφάλιση όλων των
  προϋποθέσεων προστασίας των ανηλίκων.
  Απαραίτητα προσόντα:
 • Πολύ καλή γνώση 1 ή περισσοτέρων εκ των εξής γλωσσών: Φαρσί/Νταρί, Τουρκικά, Σορανί, Κιρμαντζί.
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής ή/και της Αγγλικής Γλώσσας.
 • Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία ή/και εμπειρία εθελοντικής εργασίας σε παρόμοια θέση.
 • Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας.
 • Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης.
 • Ευελιξία στην εργασία σε διαφορετικές βάρδιες (πρωινές, απογευματινές, βραδινές) και κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.
 • Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών.
  Επιθυμητά προσόντα:
 • Άδεια οδήγησης Β΄ κατηγορίας τουλάχιστον 1 έτους.
 • Καλή γνώση των δικαιωμάτων των παιδιών και των εφήβων και κατανόηση των αναγκών τους.
  Καθήκοντα (ενδεικτικά):
 • Να είναι σε θέση να αποδώσει ορθά και κατά τρόπο εύληπτο τους ιδιαίτερους νομικούς όρους και την νομική κατάσταση που αφορά σε κάθε ωφελούμενο.
 • Να γνωρίζει τον εμπιστευτικό ρόλο του και να δεσμεύεται προς τήρηση της εχεμύθειας και της αρχής της εμπιστευτικότητας.
 • Να γνωρίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του ως ̟πολιτισμικού διαμεσολαβητή.
 • Να διερμηνεύει όσο το δυνατόν ακριβέστερα, µη προσθέτοντας ή αφαιρώντας στοιχεία της επικοινωνίας.
 • Να είναι ενημερωμένος σχετικά με το θέμα της συνεδρίας, ώστε να είναι σε θέση να αποδώσει σωστά και κατά τρόπο εύληπτο όλα τα στοιχεία της συνομιλίας.
 • Να μεταφράζει έγγραφα στη γλώσσα που γνωρίζει.
 • Να συμμετέχει στις ομάδες προσωπικού, τις εποπτείες και στις εκπαιδεύσεις που κρίνει απαραίτητες η Οργάνωση.
 • Να ευθυγραμμίζεται με τις υποδείξεις της ομάδας συντονισμού.
 • Να συνοδεύει τους ανηλίκους όπου κρίνεται απαραίτητο.
 • Να φροντίζει για τη διασφάλιση και την κάλυψη των καθημερινών αναγκών των ανηλίκων σε συνεργασία με την υπόλοιπη ομάδα.
 • Σε συνεργασία με την υπόλοιπη ομάδα προσωπικού, συμμετέχουν σε δράσεις δημιουργικού, εκπαιδευτικού, ψυχαγωγικού χαρακτήρα με τους ανηλίκους, καθώς και δράσεις ευαισθητοποίησης της κοινότητας.
  Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι για 1 μήνα, με δυνατότητα ανανέωσης.
  Οι υποψήφιοι που θα περάσουν στη δεύτερη φάση αξιολόγησης (συνεντεύξεις), θα ειδοποιηθούν
  τηλεφωνικά. Αν κληθούν σε συνέντευξη, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν προς επίδειξη
  τα κάτωθι:
 • Φωτοαντίγραφο της άδειας διαμονής ή του δελτίου αιτούντος ασύλου ή της
  αστυνομικής ταυτότητας
 • Συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες (εφόσον υπάρχουν).
  Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν online ή διά ζώσης.
  Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση, τα οποία
  αποτελούν και τα κριτήρια αξιολόγησης του δυνητικού προσωπικού, και με βάση την αρχή των
  ίσων ευκαιριών. Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.
  Κατά τη συνέντευξη μπορεί να σας ζητηθούν πρόσθετα στοιχεία επιβεβαίωσης των προσόντων σας, τα οποία θα πρέπει να προσκομίσετε. Κατά την πρόσληψη θα ζητηθούν από την ΑΡΣΙΣ τα
  δικαιολογητικά που προβλέπονται από την νομοθεσία για την εγγραφή των εργαζομένων στο
  Μητρώο Μελών ΜΚΟ.
  Εξαιτίας του επείγοντος της πρόσληψης, η ΑΡΣΙΣ έχει το δικαίωμα να ολοκληρώσει τη διαδικασία
  και νωρίτερα της καταληκτικής ημερομηνίας ή σε περίπτωση που δε βρεθούν υποψήφιοι με όλα
  τα απαραίτητα προσόντα, δύναται να συνεχιστεί η διαδικασία αξιολόγησης με τους υπόλοιπους
  υποψηφίους.
  *Τα βιογραφικά και τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να διερευνηθεί η προοπτική της μελλοντικής επαγγελματικής
  συνεργασίας μας. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις
  επιταγές του Νόμου 2472/97 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων
  προσωπικού χαρακτήρα και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
  του Συμβουλίου και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης,
  όπως ο ως άνω νόμος ορίζει