Διδυμότειχο: Ορίστηκαν πέντε αντιδήμαρχοι στο Δήμο Διδυμοτείχου

658

Οι νέοι αντιδήμαρχοι του Δήμου Διδυμοτείχου:

Θεοδοσίου Στυλιανή: Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Εθελοντισμού

Καμπρούδης Αξιώτης: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

Καραφεϊζης Χρυσοβαλάντης: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος

Αδαμάκης Πασχάλης: Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Μεταξάδων

Τσιμπανλιώτης Ευάγγελος: Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών

 

Στην απόφαση που δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια, ο Δήμαρχος ορίζει τους αντιδημάρχους του Δήμου Διδυμοτείχου αναλυτικά ως εξής:

Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου Διδυμοτείχου με θητεία από 8.1.2024 μέχρι 7.9.2025 εντός της τρέχουσας Δημοτικής περιόδου, μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητές , ως εξής:

Την κ. Θεοδοσίου Στυλιανή του Ευαγγέλου καθ΄ ύλην έμμισθη αντιδήμαρχο και της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Την οργάνωση, εποπτεία , Συντονισμό των υπηρεσιών του από 31.12.2023. αυτοδίκαια καταργηθέντος ΝΠΔΔ ‘’Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης’’ του Δήμου Διδυμοτείχου και έκδοση και υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων – αποφάσεων αρμοδιότητας αυτού σύμφωνα με τον ΟΕΥ ΦΕΚ 410/τ. Β΄/22.2.2012 όπως ισχύει και την προαναφερόμενη απόφαση εκπλήρωσης σκοπών του πλην του Κέντρου Κοινότητας.

Την οργάνωση, εποπτεία , Συντονισμό των υπηρεσιών του από 31.12.2023. αυτοδίκαια καταργηθέντος ΝΠΔΔ ‘’Κέντρο Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας, Νεολαίας & Περιβάλλοντος ‘’ του Δήμου Διδυμοτείχου και έκδοση και υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων – αποφάσεων αρμοδιότητας αυτού σύμφωνα με τον ΟΕΥ ΦΕΚ 822/τ.Β΄/19.3.2012 όπως ισχύει και την προαναφερόμενη απόφαση εκπλήρωσης σκοπών του μόνον όσον αφορά στις αρμοδιότητες Γραφείου Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων & Περιβάλλοντος (άρθ. 3).
Την οργάνωση, εποπτεία, συντονισμό του αυτοτελούς γραφείου Εθελοντισμού , και έκδοση και υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων – αποφάσεων αρμοδιότητας αυτού (ΦΕΚ 2743/Β/29.10.2013 άρθ.1 ).
Την οργάνωση, εποπτεία, συντονισμό του αυτοτελούς τμήματος Κοινωνικής Πρόνοιας , έκδοση και υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων – αποφάσεων αρμοδιότητας αυτού (ΦΕΚ 2318/Β/17.11.2011 άρθ.17 )
Την τέλεση Πολιτικών Γάμων
Την επικύρωση αντιγράφων από το πρωτότυπο ή από ακριβές αντίγραφο της αρχής που το εξέδωσε και βεβαιώσεις για το γνήσιο της υπογραφής.
Την εκπροσώπηση του Δήμου στα Δικαστήρια και σε κάθε δημόσια Αρχή σε θέματα αρμοδιότητας της.

Τον κ. Καμπρούδη Αξιώτη του Βασιλείου

καθ΄ ύλην έμμισθο αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Την οργάνωση, εποπτεία και συντονισμό του τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και έκδοση και – υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων – αποφάσεων αρμοδιότητας αυτού (εκτός αποφάσεων προκηρύξεων, συμβάσεων, ) σύμφωνα με τον ΟΕΥ του Δήμου (αρθ. 13 παρ. α, Αρμοδιότητες τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών).
 • Την τέλεση Πολιτικών Γάμων.
 • Την επικύρωση αντιγράφων από το πρωτότυπο ή από ακριβές αντίγραφο της αρχής που το εξέδωσε και βεβαιώσεις για το γνήσιο της υπογραφής. • Την εκπροσώπηση του Δήμου στα Δικαστήρια και σε κάθε δημόσια Αρχή σε θέματα αρμοδιότητας του. • Εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημοτικής Επιτροπής σε θέματα αρμοδιότητας του.
 • Μέριμνα συντήρησης παιδικών χαρών, αγροτικής και αστικής οδοποιίας.

 Τον κ. Καραφεϊζη Χρυσοβαλάντη του Βασιλείου

καθ΄ ύλην έμμισθο αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Την οργάνωση, εποπτεία και συντονισμό του τμήματος Περιβάλλοντος και έκδοση και – υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων – αποφάσεων αρμοδιότητας αυτού (εκτός αποφάσεων προκηρύξεων, συμβάσεων ) σύμφωνα με τον ΟΕΥ του Δήμου (αρθ. 13 παρ. γ Αρμοδιότητες τμήματος Περιβάλλοντος).
 • Την τέλεση Πολιτικών Γάμων
 • Την επικύρωση αντιγράφων από το πρωτότυπο ή από ακριβές αντίγραφο της αρχής που το εξέδωσε και βεβαιώσεις για το γνήσιο της υπογραφής. • Την εκπροσώπηση του Δήμου στα Δικαστήρια και σε κάθε δημόσια Αρχή σε θέματα αρμοδιότητας του
 • Εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημοτικής Επιτροπής σε θέματα αρμοδιότητας του
 • Τον συντονισμό & εποπτεία της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας Δήμου Διδυμοτείχου, την αποκομιδή και διαχείριση των αποβλήτων και την λήψη προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων για την προστασία των κοινόχρηστων χώρων και ιδιαίτερα των χώρων διάθεσης απορριμμάτων από εκδήλωση πυρκαγιάς, σύμφωνα με την κείμενη σχετική νομοθεσία.

Τον κ. Αδαμάκη Πασχάλη του Σαράντη

α. Κατά τόπον έμμισθο αντιδήμαρχο για την Δημοτική Ενότητα Μεταξάδων και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που εγκατεστημένες στην δημοτική ενότητα Μεταξάδων
 • Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην Δημοτική Ενότητα.
 • Την μέριμνα και την διατήρηση του εξοπλισμού που βρίσκεται στην δημοτική ενότητα σε κατάσταση καλής λειτουργίας
 • Την συνεργασία με τους Προέδρους των συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων και τους Προέδρους των δημοτικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
 • Την έκδοση και υπογραφή των πάσης φύσεως πιστοποιητικών και βεβαιώσεων , που εκδίδονται από το τμήμα Αστικής & Δημοτικής Κατάστασης τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στην Δημοτική ενότητα.
 • Την εποπτεία λειτουργίας καθαριότητας και πρασίνου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας σε συνεργασία με τους αντίστοιχους καθ΄ ύλην αντιδημάρχους.

β. καθ΄ ύλην έμμισθο αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Την οργάνωση, εποπτεία και συντονισμό του αυτοτελούς τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και έκδοση και – υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων – αποφάσεων μόνον όσον αφορά στις αρμοδιότητες του Γραφείου Αγροτικής Παραγωγής.
 • Την τέλεση Πολιτικών Γάμων
 • Την επικύρωση αντιγράφων από το πρωτότυπο ή από ακριβές αντίγραφο της αρχής που το εξέδωσε και βεβαιώσεις για το γνήσιο της υπογραφής.

Τον κ. Τσιμπανλιώτη Ευάγγελο του Οδυσσέα

καθ΄ ύλην έμμισθο αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Την οργάνωση , συντονισμό & εποπτεία των οργανικών μονάδων που ανήκουν στη Δ/νση Δ/κών & Οικ/κών υπηρεσιών του Δήμου και έκδοση – υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων – βεβαιώσεων – Πιστοποιητικών και Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρεώσεων, αρμοδιότητας αυτής (εκτός αποφάσεων προκηρύξεων, πρόσληψης ,διορισμού , υπηρεσιακών μεταβολών, αξιολόγησης & πειθαρχικής διαδικασίας υπαλλήλων, αποφάσεων αναθέσεων Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών & Παροχής Υπηρεσιών) σύμφωνα με τον ΟΕΥ του Δήμου (αρθ. 18 ΦΕΚ 2318/Β΄/17.10.2011) .
 • Την άσκηση καθηκόντων ως προέδρου της επιτροπής του άρθ. 1 του ΠΔ 270/1981.
 • Την τέλεση πολιτικών γάμων .
 • Την χορήγηση αδειών υπαλλήλων των υπηρεσιών.
 • Την εκπροσώπηση του Δήμου στα Δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή σε θέματα αρμοδιότητας του .
 • Εκτελεί της αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημοτικής Επιτροπής σε θέματα αρμοδιότητας του.
 • Tην επικύρωση αντιγράφων από το πρωτότυπο ή από ακριβές αντίγραφο της αρχής που το εξέδωσε, και βεβαιώσεις για το γνήσιο της υπογραφής

Γ. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Αντιδημάρχων τις αρμοδιότητες τους ασκεί ο Δήμαρχος.

Δ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Τσιμπανλιώτης Ευάγγελος .