1 Θέση – Στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Φρίξος» στην Αλεξανδρούπολη

593
Το Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Φρίξος» στην Αλεξανδρούπολη επαναπροκηρύσσει 1 νέα θέση Νοσηλευτή. Αναλυτικότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο:  https://arsis.gr/arsis-thesi-ergasias-nosileyti/
 
«Το Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων “ΦΡΙΞΟΣ”  λειτουργεί στα πλαίσια της δράσης Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ, του Προγράμματος Ελλάδος- Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης»
Σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΕ 2016/679 του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, σε συνδυασμό με τον Ν. 3471/2006 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, το παρόν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας έχει αποσταλεί για έναν από τους ακόλουθους νόμιμους λόγους: α) είστε εργαζόμενός μας, ασκούμενος ή εθελοντής μας και το παρόν μήνυμα βασίζεται στην σύμβασή μας, την συναλλακτική μας σχέση και την απαραίτητη επικοινωνία μας στα πλαίσια εκτελέσεως της μεταξύ μας συμβάσεως ή/και συναλλαγής (άρθρο 6 § 1 (β) κανονισμού ΕΕ 2016/679, σε συνδυασμό με άρθρο 11 § 3 Ν. 3471/2006, β) είστε προμηθευτής μας ή συνεργάτης μας – πάροχος ανεξαρτήτων υπηρεσιών προς εμάς και η επικοινωνία μας αυτή γίνεται στα πλαίσια υλοποιήσεως της μεταξύ μας συμβάσεως και συναλλακτικής μας σχέσεως, γ) έχει προηγηθεί δια ζώσης επικοινωνία με στελέχη της οργανώσεώς μας, ή τηλεφωνική επικοινωνία, ή επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την οργάνωσή μας, με δική σας πρωτοβουλία, κατά την διάρκεια της οποίας μας γνωστοποιήσατε προδήλως δεδομένα ταυτότητας και επικοινωνίας σας (άρθρο 9 § 2 (ε) κανονισμού ΕΕ, αναλογικώς εφαρμοζόμενο και επί των απλών προσωπικών δεδομένων). Σύμφωνα με τον ανωτέρω κανονισμό ΕΕ 2016/679 έχετε δικαίωμα προσβάσεως στα προσωπικά δεδομένα, που μας γνωστοποιείτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δικαίωμα διορθώσεώς τους, φορητότητας, περιορισμού της επεξεργασίας τους, εναντιώσεως στην επεξεργασία τους, καθώς και διαγραφής τους. Η οργάνωσή μας σέβεται απολύτως το δικαίωμά σας να μην επιθυμείτε να λαμβάνεται πλέον αλληλογραφία από εμάς και να μην διατηρούμε κανένα προσωπικό σας δεδομένο. Εάν επιθυμείτε να μην επικοινωνούμε, πλέον, μαζί σας και να μην διατηρούμε προσωπικά δεδομένα ταυτότητας και επικοινωνίας σας, παρακαλούμε, απαντήστε στο παρόν μήνυμα, γνωστοποιώντας μας την επιθυμία σας αυτή και εμείς θα προβούμε άμεσα στην διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας και δεν θα προβούμε σε περαιτέρω επικοινωνία μαζί σας